• ورود کاربران دانشگاهی

 • ثبت نام(مطالعه آنلاین پایان نامه ها)

 • سپندا

  کاربر مهمان
  یکشنبه 3 تیر 1397| 54.81.112.7 :Your IP
  سامانه پایان نامه های دانشگاه اصفهان (سپندا)  عنوان :
  اثر بودت کوتاه مدت بر روی تعغیرات پرولین و هیدرات های کربن در گیاه سور گوم(Surghum Bicilor L.)
  انتشارات : دانشگاه اصفهان
  سال :1388
  زبان : Persian
  شماره سند : 6394
  موضوع :زیست شناسی گرایش فیزیولوژی گیاهی
  پژوهشگر : مژگان میرعباسی
  توصیفگر لاتین : Biology(plant Physiology) ? Proline ? Sorghum(Plant) ? Carbohydrate ? Cooling ? Chlorophyll ? Dry Weight ? Lipid Peroxidation
  توصیفگر فارسی : زیست شناسی﴿فیزیولوژی گیاهی﴾ ◄ پرولین ◄ سورگوم﴿گیاه﴾ ◄ کربوهیدرات ◄ سرمایش ◄ کلروفیل ◄ وزن خشک ◄ پراکسیداسیون لیپید
  دانشکده : دانشکده علوم، گروه زیست شناسی
  مقطع : کارشناسی ارشد

  استاد راهنما : دکتر اکبر مستأجران، دکتر عباس المدرس
  استاد مشاور :
  سال دفاع : 1388
  شماره رکورد : 6394
  شماره راهنما : BIO2 324
  فهرست : فهرست مطالب
  عنوان صفحه
  فصل اول: بررسی منابع
  1-1 مقدمه و تاریخچه سورگوم .......1
  1-2 مشخصات گیاه شناسی سورگوم …...4
  1-2-1 طبقه بندی علمی سورگوم …...4
  1-2-2 گونه‌های شناسایی شده سورگوم …...4
  1-2-3 توصیف گیاه‌شناسی سورگوم …...5
  1-2-3-1 ریشه …...6
  1-2-3-2 ساقه …...6
  1-2-3-3 برگ .......7
  1-2-3-4 گل آذین .......7
  1-2-3-5 میوه .......8
  1-2-4 مراحل رشد سورگوم .......8
  1-3 فیزیولوژی سورگوم در پاسخ به دما .....10
  1-4 تنش چیست؟ .....10
  1-4-1 تنش دمای پایین .....11
  1-4-2 تنش نوری .....11
  1-5 تنش برودت .....12
  1-5-1 گیاهان و میزان حساسیت به تنش برودت .....12
  1-5-2 خو گرفتن به برودت .....13
  1-5-3 گیرنده‌های تنش برودت در غشاء سلول............................................................................13
  1-5-4 آثار اولیه و ثانویه تنش برودت .....14
  1-5-4-1 اثر برودت بر جوانه ‌زنی .....14
  1-5-4-2 اثر برودت بر نشت الکترولیتی غشاء .... 15
  1-5-4-3 اثر برودت بر فتوسنتز .....17
  1-5-4-4 پراکسیداسیون لیپیدی .....20
  1-6 بیوسنتز اسمولیت‌ها .....21
  عنوان صفحه
  1-6-1 نقش پرولین در افزایش مقاومت به تنش برودت .....22
  1-6-2 نقش هیدرات‌هایکربن در افزایش مقاومت نسبت به تنش برودت .....25
  1-8 اهداف این تحقیق .....27
  فصل دوم: مواد و روش‌ها
  2-1 تهیه بذر و.آماده سازی بذرها .....28
  2-2 آزمایش برودت بر شاخص‌های جوانه زنی .....29
  2-2-1 روش آزمایش .....29
  2-2-2 بررسی شاخص‌های جوانه‌زنی .....29
  2-3 آزمایش‌ اثر تنش برودت بر دو رقم انتخابی حساس و مقاوم سورگوم .....29
  2-3-1 روش کاشت در گلدان..................................................................................................29
  2-3-2 سنجش وزن تر و خشک اندام‌های هوایی و ریشه .....30
  2-3-3 سنجش میزان نشت الکترولیتی غشاء پلاسمایی
  به روش(Dionsio-Sese and Tobita, 1998) .....30
  2-3-4 سنجش محتوای نسبی آب برگ (Smart and Bingham, 1974) .....31
  2-3-5 سنجش مقدار پراکسیداسیون لیپیدهای غشاء (Heath and Packer, 1968) .....31
  2-3-6 اندازه گیری کلروفیل (Arnon, 1946) .....32
  2-3-7 اندازه‌گیری کربوهیدارت‌های محلول (Fales, 1951) .............................................................................32
  2-3-7-1 روش اندازه‌گیری کربوهیدرات‌های محلول .....32
  2-3-7-2 آماده سازی معرف آنترون .....33
  2-3-7-3 رسم منحنی استاندارد کربوهیدرات‌های محلول .....33
  2-3-7-3 محاسبه مقدار کربوهیدرات‌های محلول با استفاده از منحنی استاندارد .....34
  2-3-8 اندازه‌گیری کربوهیدرات‌های احیا Dubois, 1956)) .....34
  2-3-8-1 روش اندازه‌گیری کربوهیدرات‌های احیا .....34
  2-3-8-2 آماده سازی معرف DNS .....35
  2-3-8-3 رسم منحنی استاندارد کربوهیدرات‌های احیا .....35
  2-3-8-4 محاسبه مقدار کربوهیدرات‌های احیا با استفاده از منحنی استاندارد .....35
  2-3-9 اندازه‌گیری پرولین ((Bates, 1973 .....36
  2-3-9-1 روش اندازه‌گیری پرولین .....36
  عنوان صفحه
  2-3-9-2 رسم منحنی استاندارد پرولین .....37
  2-3-9-3 محاسبه مقدار پرولین با استفاده از منحنی استاندارد .....37
  2-4 آنالیز آماری داده‌ها .....38
  فصل سوم: نتایج
  3-1 اثر تنش برودت بر جوانه ‌زنی .....39
  3-2 اثر برودت بر شاخص‌های رشد .....42
  3-2-1 بررسی میانگین طول ریشه‌چه .....42
  3-2-2 بررسی میانگین طول ساقه‌چه .....44
  3-2-3 بررسی میانگین وزن خشک ساقه‌چه .....44
  3-2-4 بررسی میانگین وزن خشک ریشه‌چه .....46
  3-3 نتایج حاصل از کشت گلدانی .....50
  3-3-1 بررسی اثر برودت و رقم بر وزن خشک گیاه .....50
  3-3-1-1 بررسی اثر برودت بر وزن خشک ریشه و اندام هوایی گیاه در پایان زمان تنش برودت .....51
  3-3-1-2 بررسی اثر برودت در وزن خشک ریشه و قسمت هوایی گیاه پس از فرصت بازیابی گیاه .....51
  3-3-2 بررسی اثر برودت و رقم بر محتوای نسبی آب برگ .....55
  3-3-2-1 بررسی اثر برودت بر محتوای نسبی آب برگ در پایان زمان تنش برودت .....55
  3-3-2-2 بررسی اثر برودت بر محتوای نسبی آب برگ پس از فرصت بازیابی گیاه .....55
  3-3-3 بررسی اثر برودت و رقم بر نشت الکترولیتی غشاء برگ .....59
  3-3-3-1 بررسی اثر برودت برنشت الکترولیتی غشاء برگ در پایان زمان تنش برودت .....59
  3-3-3-2 بررسی اثر برودت برنشت الکترولیتی غشاء برگ پس از فرصت بازیابی گیاه .....59
  3-3-4 بررسی اثر برودت و رقم بر پراکسیداسیون لیپید .....62
  3-3-4-1 بررسی اثر برودت بر پراکسیداسیون لیپید در غشاء برگ در پایان زمان تنش برودت .....62
  3-3-4-2 بررسی اثر برودت بر پراکسیداسیون لیپید در غشاء برگ پس از فرصت بازیابی گیاه .....62
  3-3-5 بررسی اثر برودت و رقم بر میزان کلروفیل .....65
  3-3-5-1 بررسی اثر برودت بر میزان کلروفیل در برگ در پایان زمان تنش برودت .....65
  3-3-5-2 بررسی اثر برودت بر میزان کلروفیل در برگ پس از فرصت بازیابی گیاه .....66
  3-3-6 بررسی اثر برودت و رقم بر میزان پرولین .....68
  3-3-6-1 بررسی اثر برودت بر م یزان پرولین در برگ و ریشه در پایان زمان تنش برودت .....68
  عنوان صفحه
  3-3-7 بررسی اثر برودت و رقم بر میزان هیدروکربن‌های محلول .....72
  3-3-7-1 بررسی اثر برودت بر میزان هیدرات‌هایکربن محلول
  در برگ و ریشه در پایان زمان تنش برودت .....72
  3-3-7-2 بررسی اثر برودت بر میزان هیدرات‌هایکربن محلول
  در برگ و ریشه پس از فرصت بازیابی .....72
  3-3-8 بررسی اثر برودت و رقم بر میزان هیدراتکربن‌ احیا .....75
  3-3-8-1 بررسی اثر برودت بر میزان هیدرات‌هایکربن احیا
  در برگ و ریشه در پایان زمان تنش برودت .....75
  3-3-8-2 بررسی اثر برودت بر میزان هیدرات‌هایکربن احیا در برگ و ریشه پس از فرصت بازیابی .....77
  فصل چهارم: بحث
  4-1 اثر برودت بر درصد جوانه زنی و طول و وزن خشک ساقه‌چه و ریشه‌چه .....79
  4-2 کاشت گلدانی .....81
  4-2-1 اثر برودت بروزن خشک گیاه .....81
  4-2-2 اثر برودت بر نشت الکترولیتی غشاء .....82
  4-2-3 اثر برودت برمحتوای نسبی آب برگ .....83
  4-2-4 پراکسیداسیون لیپید .....84
  4-2-5 اثر برودت بر کلروفیل .....85
  4-2-6 اثر برودت بر هیدرات‌های کربن محلول و احیا .....86
  4-2-7 اثر برودت بر میزان پرولین .....88
  4-3 نتیجه‌گیری .....89
  4-4 پیشنهادات ....90
  پیوست‌ها .....91
  منابع و مأخذ .....95

  چکیده :
  چکیده خاستگاه گیاه سورگوم bicolor) Sorghum) نواحی نیمه ‌گرمسیری است و اغلب به درجه ‌حرارت پایین حساس است. در عرض‌های جغرافیایی بالا وقوع برودت به‌ طور موثری روی رشد گیاه در اوایل بهار تاثیر گذار است و باعث کاهش میزان محصول میشود. با توجه به این که مصرف عمده سورگوم برای تامین علوفه است لیکن در تامین غذای بیش از 300 میلیون نفر از مردم جهان نیز مشارکت دارد به همین دلیل گیاه سورگوم برای این پژوهش انتخاب گردید. در این پژوهش اثر تنش برودت بر روی پانزده رقم سورگوم بر اساس شاخص‌های رشد و درصد جوانه زنی بررسی شد و بر اساس طول ساقه‌چه و ریشه‌چه و همچنین وزن خشک ساقه‌چه و ریشه‌چه و درصد جوانه زنی، رقم 1 و sofra از بین پانزده رقم به ترتیب به عنوان مقاوم‌ترین و حساس‌ترین رقم برای مطالعات بیشتر و بررسی میزان مقاومت به تنش برودت انتخاب شدند. در مرحله بعد، پس از جوانه زنی بذرهای ارقام مقاوم و حساس، گیاهان تا روز چهاردهم در شرایط 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی و درجه حرارت 2±25 درجه سانتیگراد قرار گرفتند و سپس در معرض برودت‌های 1±4، 1±8 و 1±12 درجه سانتیگراد به مدت 12 ساعت در شرایط تاریکی در اتاقک رشد قرار گرفتند. وزن خشک، محتوای نسبی آب برگ و نشت الکترولیتی غشاء، تغییرات کلروفیل، پراکسیداسیون لیپید، هیدرات‌هایکربن احیا و محلول و پرولین در طی دو مرحله (الف) پایان زمان تنش برودت و (ب) 7 روز پس از فرصت بازیابی بررسی شدند. نتایج حاصل نشان داد که برودت بر روی رشد هر دو رقم مورد مطالعه تاثیر گذار است. در پایان زمان تنش، محتوای نسبی آب برگ به دلیل کاهش پتانسیل تورگر کاهش یافت که با افزایش سطوح برودت معنی دار است همچنین با کاهش وزن تر اندام هوایی همبستگی مثبتی را نشان داد. این کاهش در رقم حساس sofra در مقایسه با رقم مقاوم (رقم 1) شدیدتر است. نشت الکترولیتی و پراکسیداسیون لیپید غشاء بعد از پایان زمان تنش برودت افزایش مییابد که این افزایش در رقم sofraدر مقایسه با رقم 1 شدیدتر و معنی دار است. برودت سبب شد که میزان اسمولیت‌ها از جمله پرولین، کربوهیدرات‌های محلول و احیا در برگ هر دو رقم افزایش معنی داری نسبت به شاهد یافته و روند این افزایش با روند افزایش شدت برودت در گیاه مطابقت دارد لیکن در رقم مقاوم به برودت این افزایش چشمگیرتر بود. البته مقدار هیدرات‌هایکربن محلول و احیا در زمان پس از تنش برودت افزایش نشان داد در حالی که افزایش میزان پرولین در مرحله بازیابی گیاه بیشتر بود. این امر نشان دهنده آن است که گیاه برای جلوگیری از آثار ناشی از کاهش پتانسیل آب بر اثر افزایش سطح برودت اسمولیت‌ها را در برگ تجمع میدهد. پرولین علاوه بر کاهش آثار ناشی از کاهش پتانسیل آب و تطبیق اسمزی با جمع آوری رایکال‌های آزاد اکسیژن ناشی از تنش سبب تعدیل اثرات ناشی از تنش میگردد. رنگدانه‌های فتوسنتزی نظیر کلروفیل a، b و نیز کلروفیل کل در اثر افزایش برودت در رقم حساس کاهش معنی داری یافته و سبب میشود که میزان فتوسنتز و در نتیجه رشد و تجمع ماده خشک گیاه کاهش یابد. کاهش در وزن خشک میتواند به دلیل اختصاص یافتن کربوهیدرات‌های سنتز شده در اثر فتوسنتز جهت تطبیق اسمزی نیز باشد. با توجه به نتایج این تحقیق می توان نتیجه گرفت که گیاه سورگوم گیاهی حساس نسبت به برودت بوده به همین دلیل وزن خشک گیاه نسبت به برودت کاهش مییابد. این گیاه سعی در ایجاد دسته‌ای از مکانیسم‌های تحمل به برودت از قبیل سنتز و تجمع اسمولیت‌ها را دارد. با توجه به نتایج به دست آمده میتوان عنوان نمود که کاهش آسیب‌های ناشی از برودت در زمان بازیابی به ژنوتیپ گیاه بستگی دارد. کلمات کلیدی: تنش برودت، پرولین، وزن خشک، سورگوم، کربوهیدرات احیا و محلول، کلروفیل، نشت الکترولیتی و پراکسیداسیون لیپید

  چکیده انگلیسی :
  Abstract Sorghum originated in the semi-arid tropics and generally is sensitive to low-temperature stress. In cultivated areas at higher latitudes chilling sensitivity may significantly influences plants growth in early spring, resulting in significant yield reductions. Although sorghum is used largely for forage, it is very important in the world's human diet, because over 300 million people dependent on it. Therefore sorghum was selected for this investigation. The effects of chilling stress on germination and growth index and were studied in 15 sorghum cultivars. Based on germination percentage plumule and radicle length and also their plumule and radicle dry weight, cultivar 1 and sofra were screened for further studied as the most and the least resistant cultivars to chilling stress. At next stage, seeds of resistance and senescence cultivars were germinated and in 16 hours light and 8 hours of dark at 25±2oC. Then 14 day seedlings were exposed to 3 different temperatures, 4±1, 8±1 and 12±1oC for 12 hours in darkness. The effect of chilling on growth rate, relative water content (RWC), dry weight, membrane electrolyte leakage, changes in chlorophyll, membrane lipid peroxidation, proline, soluble sugar and reduce sugars content were evaluated in two stages (a) after application of chilling treatments, and (b) after 7- days recovery were evaluated. The results revealed that chilling was effected in vegetative growth in two cultivars. After chilling stress, relative water content (RWC) of plant's leaf was reduced as chilling rate increased and the difference was significant however it was sever in sofra cultivar. Decrease in leaf RWC was corresponding to the total shoot fresh weight. The rate of membrane electrolyte leakage and peroxidation of lipid were increased of lower temperature and was more drastic and significant in sofra than cultivar 1. Chilling made the amount of osmolytes like proline, soluble and reduce carbohydrates increase significantly compare to the control plants. The production of osmolytes in plant is coordinated with chilling level and in cultivar 1 was sever than sofra. The results indicated that the plant accumulates more osmolytes to prevent the lowered water potential caused by chilling. The amount of soluble and reduce carbohydrates after application of chilling condition increased but proline increased after 7- days recovery. It seems that proline not only decreases the worse effects caused by water potential, but also modify the stress effects by addition of free oxygen radicals formation. Leaf photosynthetic pigments like chlorophyll a, b and total chlorophyll decrease significantly as chilling increase in sofra cultivar compared to cultivar 1. This means that reduction in photosynthesis and dry material accumulation may be partly due to reduction in chlorophyll. However decrease in dry weight could be due to more synthesized of carbohydrates to coordinate osmosis condition. According to the results of this project, It can be concluded that sorghum is sensitive to chilling, so, dry weight of plant decrease as chilling increases. At this condition plant, use toleration mechanism such as synthesis and accumulation of osmolytes to prevent the chilling damage. However the recovery of plant from chilling injury is more related to plant genotype. Keywords: Chilling stress, Proline, Dry weight, Sorghum bicolor L., Soluble and reduce carbohydrate, Chlorophyll, Electrolyte leakage, Lipid peroxidation


  کلید واژه ها :
  زیست شناسی﴿فیزیولوژی گیاهی﴾ ◄ پرولین ◄ سورگوم﴿گیاه﴾ ◄ کربوهیدرات ◄ سرمایش ◄ کلروفیل ◄ وزن خشک ◄ پراکسیداسیون لیپید,Biology(plant Physiology) ◄ Proline ◄ Sorghum(Plant) ◄ Carbohydrate ◄ Cooling ◄ Chlorophyll ◄ Dry Weight ◄ Lipid Peroxidation

  1388
  0

  صفحه اول : University of Isfahan Faculty of Science Department of Biology M.Sc. Thesis The effect of short period of chilling on prolin and carbohydrates content in Sorghum (Sorghum bicolar L.). Supervisors: Dr.Akbar Mostajeran Dr. Abas Almodares By: Mojgan Mirabasi September 2009
  فصل اول :
  فصل دوم :
  فصل سوم :
  فصل چهارم :
  فصل پنجم :
  فصل ششم :