• ورود کاربران دانشگاهی

 • ثبت نام(مطالعه آنلاین پایان نامه ها)

 • سپندا

  کاربر مهمان
  یکشنبه 3 تیر 1397| 54.81.112.7 :Your IP
  سامانه پایان نامه های دانشگاه اصفهان (سپندا)  عنوان :
  اثر اسید جیبرلیک بر رشد و الگوی پروتئینی گیاه تراریخت تنباکو
  انتشارات : دانشگاه اصفهان
  سال :1390
  زبان : Persian
  شماره سند : 8271
  موضوع :زیست شناسی، علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی
  پژوهشگر : جلیل عباس پور
  توصیفگر لاتین : Tobacco ? Transformed Plant ? Gibberellic Acid ? Oxine ? Plant Growth Requlator ? Protein ? Treatment
  توصیفگر فارسی : تنباکو ◄ گیاه تراریخت ◄ جیبرلیک اسید ◄ اکسین ◄ تنظیم کننده رشد گیاه ◄ پروتئین ◄ تیمار
  دانشکده : دانشکده علوم، گروه زیست شناسی
  مقطع : کارشناسی ارشد

  استاد راهنما : علی اکبر احسانپور
  استاد مشاور :
  سال دفاع : 1390
  شماره رکورد : 8271
  شماره راهنما : BIO2 416
  فهرست : فهرست مطالب
  عنوان صفحه

  فصل اول: مقدمه و بررسی منابع
  1-1 گیاه تنباکو 1
  1-2 ساختمان پلاسمید Ri و Ti در گیاه تراریخت تنباکو 2
  1-3 ساختار T-DNA 4
  1-4 هورمون‌های گیاهی 5
  1-5 جیبرلین‌ها 5
  1-5-1 بیوسنتز جیبرلین 6
  1-5-2 آنزیم‌ها و ژن‌های مسیر بیوسنتز جیبرلین‌ها 9
  1-5-3 سیگنالینگ جیبرلین 10
  1-5-4 محل سنتز جیبرلین 11
  1-5-5 نقش جیبرلین در شاخص‌های رشد گیاهان 12
  1-5-6 تعادل هورمونی در مریستم رأس ساقه 13
  1-5-7 تأثیر جیبرلین بر رنگیزه‌های فتوسنتزی و غیر فتوسنتزی 15
  1-5-7-1 تأثیر جیبرلین بر کلروفیل‌ها و کاروتنوئیدها 15
  1-5-8 تأثیر جیبرلین خارجی بر آنتوسیانین 16
  1-5-9 تاثیر جیبرلین خارجی بر جیبرلین داخلی گیاه 17
  1-5-10 تاثیر جیبرلین خارجی بر میزان اکسین گیاه 18
  1-5-11 تاثیر جیبرلین خارجی بر پروتئین‌های گیاه 19
  1-6 اهداف تحقیق 22
  فصل دوم : مواد و روشها
  2-1 تهیه و تکثیر گیاهان غیرتراریخت و تراریخت تنباکو 23
  2-1-1 تهیه محیط کشت MS 23
  2-1-2 کشت گیاهان تراریخت و غیر تراریخت 24
  2-2 تایید گیاهان تراریخت حاوی ژن GUS با کمک PCR 24
  2-2-1 جداسازی پلاسمید از باکتری 24
  عنوان صفحه

  2-2-2 استخراج DNA ژنو‌میبه روش CTAB 25
  2-2-2-1 آمادهسازی محلولهای استخراج 25
  2-2-2-2 روش استخراج DNA 25
  2-2-3 انجام PCR 26
  2-2-4 الکتروفورز بر روی ژل آگارز 27
  2-2-4-1 ساختن محلولهای لازم 27
  2-2-4-2 انجام الکتروفورز محصولات PCR بر روی ژل آگارز...... 28
  2-3 تیمار گیاهان تراریخت و غیرتراریخت تنباکو با هورمون جیبرلیک اسید 28
  2-4 اندازه گیری پارامترهای رشد در گیاهان تراریخت و غیر تراریخت تنباکو 29
  2-4-1 اندازه گیری طول ساقه، جوانه جانبی و سطح برگ 29
  2-4-2 اندازه گیری طول و تعداد کرک 29
  2-4-3 اندازه گیری وزن تر و خشک 29
  2-5 اندازه گیری رنگیزه‌های فتوسنتزی و غیر فتوسنتزی گیاهان تراریخت و غیرتراریخت تنباکو 30
  2-5-1 استخراج و سنجش رنگیزه‌های فتوسنتزی 30
  2-5-2 استخراج و سنجش آنتوسیانین 31
  2-6 اندازه گیری جیبرلیک اسید گیاهان تراریخت و غیرتاراریخت تنباکو 31
  2-6-1 استخراج جیبرلیک اسید 31
  2-6-2 روش تهیه بافر فسفات برای استخراج جیبرلیک اسید 32
  2-6-3 اندازه گیری میزان جیبرلیک اسید در نمونه‌ها 32
  2-6-4 منحنی استاندارد جیبرلیک اسید 32
  2-7 اندازه گیری مقدار اکسین گیاهان تراریخت و غیرتراریخت تنباکو 33
  2-7-1 بهینه سازی استخراج اکسین 33
  2-7-2 استخراج اکسین 33
  2-7-3 تهیه معرف سالکوفسکی 33
  2-7-4 اندازه گیری اکسین 34
  2-7-5 منحنی استاندارد اکسین و تعیین حساسیت معرف سالکوفسکی 34

  عنوان صفحه

  2-8 اندازه گیری پروتئین‌های محلول کل و انجام الکتروفورز پروتئین گیاهان تراریخت و غیرتراریخت تنباکو 35
  2-8-1 سنجش و اندازهگیری پروتئین کل.......... 35
  2-8-1-1 آمادهسازی محلول استوک برادفورد و بافرکار برادفورد 35
  2-8-1-2 منحنی استاندارد پروتئین 35
  2-8-1-3 استخراج پروتئینها 36
  2-8-2 تهیه ژل SDS-PAGE 37
  2-8-3 آمادهسازی عصارههای پروتئینی جهت الکتروفورز 38
  2-8-4 رنگآمیزی ژل با نیترات نقره (Silver nitrat staining) 38
  فصل سوم : نتایج
  3-1 اثبات تراریخت بودن گیاه 40
  3-2 تأثیر تیمار جیبرلیک اسید بر شاخص‌های رشد در گیاهان تراریخت و غیر تراریخت 41
  3-2-1 تأثیر تیمار جیبرلیک اسید بر طول گیاهان تراریخت و غیر تراریخت . 41
  3-2-2 تأثیر تیمار جیبرلیک اسید بر وزن تر گیاهان تراریخت و غیر تراریخت 43
  3-2-3 تأثیر تیمار جیبرلیک اسید بر وزن خشک گیاهان تراریخت و غیر تراریخت 44
  3-2-4 تأثیر تیمار جیبرلیک اسید بر تعداد جوانه جانبی گیاهان تراریخت و غیر تراریخت 45
  3-2-5 تأثیر تیمار جیبرلیک اسید بر سطح برگ گیاهان تراریخت و غیر تراریخت 46
  3-2-6 تأثیر تیمار جیبرلیک اسید بر تعداد و طول کرک گیاهان تراریخت و غیر تراریخت 47
  3-3 تأثیر تیمار جیبرلیک اسید بر میزان رنگیزه‌ها فتوسنتزی و غیر فتوسنتزی گیاهان تراریخت و غیر تراریخت 49
  3-3-1 تأثیر تیمار جیبرلیک اسید بر میزان کلروفیل در گیاهان تراریخت و غیر تراریخت 49
  3-3-2 تأثیر تیمار جیبرلیک اسید بر میزان کاروتنوئیدها در گیاهان تراریخت و غیرتراریخت ..... 51
  3-3-3 تأثیر تیمار جیبرلیک اسید بر میزان آنتوسیانین گیاهان تراریخت و غیرتراریخت 52
  3-4 تأثیر تیمار جیبرلیک اسید بر محتوای جیبرلین گیاهان تراریخت و غیرتراریخت 53
  3-5 تأثیر تیمار جیبرلیک اسید بر محتوای اکسین گیاهان تراریخت و غیرتراریخت 55
  3-6 تأثیر تیمار جیبرلیک اسید بر مقدار پروتئین‌های محلول کل گیاهان تراریخت وغیرتراریخت 57
  3-7 تأثیر تیمار جیبرلیک اسید بر الگوی الکتروفورزی پروتئین‌های محلول کل گیاهان تراریخت و غیر تراریخت 59
  عنوان صفحه

  فصل چهارم :بحث ونتیجه گیری
  4-1 بررسی تراریخت بودن گیاه با انجام PCR 64
  4-2 بررسی اثر تیمار جیبرلیک اسید بر شاخص‌های رشد 65
  4-3 بررسی رنگیزه‌های فتوسنتزی و غیر فتوسنتزی 70
  4-3-1 بررسی محتوای کلروفیل گیاهان تراریخت و غیر تراریخت تحت تیمار GA3 70
  4-3-2 بررسی محتوای کاروتنوئیدی گیاهان تراریخت و غیر تراریخت تحت تیمار GA3 71
  4-3-3 بررسی محتوای آنتوسیانین گیاهان تراریخت و غیر تراریخت تحت تیمار GA3 72
  4-4بررسی محتوای جیبرلین ریشه و اندام هوایی گیاهان تراریخت و غیرتراریخت تحت تیمارGA3 73
  4-5¬بررسی محتوای اکسین ریشه و اندام هوایی گیاهان تراریخت و غیر تراریخت تحت تیمار GA3 74
  4-6 بررسی میزان پروتئین محلول ریشه و اندام هوایی گیاهان تراریخت و غیرتراریخت تحت تیمار GA3 76
  4-7 نتیجه گیری کلی 78
  4-8 پیشنهادات 78
  پیوست‌ها 79
  منابع و مآخذ 96


  چکیده :
  چکیده در این پژوهش گیاه غیر تراریخت و تراریخت تنباکو (Nicotiana tabacum L.) رقم Wisconsin حاوی Ri T-DNA به مدت 4 هفته درون محیط کشت MS حاوی جیبرلیک اسید با غلظت‌های 0، 2/. و 4/. میلی گرم در لیتر GA3درون شیشه کشت داده شد. پس از 4 هفته گیاهان از محیط کشت خارج گردید و شاخص‌های رشد شامل طول ساقه، سطح برگ، تعداد جوانه جانبی، وزن تر و خشک، تعداد و طول کرک‌ها اندازه گیری شد. همچنین رنگیزه‌های کلروفیل، کاروتنوئید و آنتوسیانین از برگ دو گیاه و هورمون‌های اکسین و جیبرلین از ریشه و برگ گیاهان تیمار شده استخراج و اندازه گیری شد و در نهایت با استخراج پروتئین‌های محلول برگ و ریشه گیاهان تنباکو تیمار شده میزان پروتئین‌های محلول مورد سنجش قرار گرفت و الگوی باندهای پروتئینی نیز با روش SDS-PAGE آنالیز گردید. نتایج بدست آمده نشان داد که تیمار جیبرلیک اسید در برخی از شاخص‌های رشد الگوی مشابهی از تغییرات و در برخی دیگر از شاخص‌های رشد الگوی کاملاً متفاوتی از تغییرات را در دو گیاه ایجاد کرده است. GA3 طول ساقه را در هر دو گیاه افزایش و محتوای کلروفیل و سطح برگ را کاهش داد. اگرچه وزن تر و خشک گیاه غیرتراریخت با تیمار افزایش یافت اما ضمن کاهش وزن تر گیاه تراریخت وزن خشک آن تغییر معنی داری نیافت. جوانه‌های جانبی گیاه تراریخت بر اثر تیمار افزایش یافت اما جوانه‌های جانبی گیاه غیرتراریخت تغییری نکرد. همچنین تیمار محتوای کاروتنوئید در گیاه تراریخت را افزایش و در گیاه تراریخت کاهش داد. جیبرلیک اسید خارجی تاثیر معنی داری در افزایش مقدار اکسین ریشه گیاهان غیر تراریخت و تراریخت داشت اما در میزان اکسین برگ‌ها تاثیر معنی داری نشان نداد. همچنین تیمار جیبرلیک اسید محتوای جیبرلین ریشه و برگ‌ها را در هر دو گیاه افزایش و محتوای آنتوسیانین و کلروفیل را کاهش داد. بعلاوه تیمار GA3 موجب افزایش میزان پروتئین‌های محلول در دو گیاه گردید و بیان باندهای پروتئینی را نیز به طور معنی داری افزایش داد. احتمالاً GA3 میتواند موجب یکسری تغییرات مورفولوژیکی و بیوشیمیایی در گیاه تنباکو گردد که این تغییرات احتمالا به علت فعال سازی مکانیسم‌های داخلی مرتبط با رشد و متابولیسم گیاه ‌میباشد و تغییرات متابولیس‌میو پتانسیل ژنتیکی متفاوت گیاهان تراریخت نسبت به گیاهان غیرتراریخت موجب تفاوت‌هایی در پاسخ این گیاهان نسبت بهGA3 گردیده است. به نظر ‌میرسد جیبرلین خارجی بیوسنتز اکسین در ریشه‌ها را افزایش داده است و با اثر بازدارندگی بر آنزیم‌های مسیر بیوسنتزی آنتوسیانین‌ها سنتز آنها را نیز کاهش داده است. برآیند جیبرلیک اسید خارجی و جیبرلین داخلی گیاه نیز موجب افزایش محتوای کل جیبرلین در این دو گیاه گردیده است. همچنین میزان اکسین ریشه گیاه تراریخت نسبت به گیاه غیر تراریخت بطور معنی داری افزایش را نشان داد که منعکس کننده اثر بیان ژن منتقل شده در افزایش فعالیت بیوسنتز اکسین ‌میباشد. بیشتر بودن محتوای جیبرلین گیاه تراریخت نیز ‌میتواند پاسخی برای این پرسش باشد که چرا گیاه تراریخت میانگره‌های فشرده و کوتاه دارد؟. افزایش میزان پروتئین‌های محلول و تراکم باندهای پرونتئنی ریشه و برگ دو گیاه نیز احتمالاً اثر مثبت جیبرلین‌ها بر فرآیند¬های نسخه برداری و ترجمه که منجر به افزایش پروتئین‌های سلولی ‌میشود را منعکس ‌میکنند. کلید واژه‌ها: تنباکو، تراریخت، جیبرلیک اسید، اکسین، الگوی پروتئینی.

  چکیده انگلیسی :
  Abstract: In this research transgenic and nontransgenic Nicotiana tabacum L. plants cultivar Wisconsin four week were treated with 0, 0.2 and 0.4 mgL-1 GA3 in the MS medium, transgenic plant is contain of the Ri T-DNA. After four weeks growth parameters including length of stem, leaf area, number of axillary bud, fresh and dry weight, number and length of trichomes were measured. Also chlorophyll, carotenoid and antocyanin content of leaf plants, too auxin and gibberellin hormones of leaf and root plants extracted and measured. Ultimately protein soluble of leaf and root extracted and assay then protein pattern of bands analysed by SDS-PAGE. Results showed that treatment of GA3 in some of growth paremerers created similar changes pattern and other paremerers created different changes in transgenic and nontransgenic tobacco plants. GA3 caused length stem increased but chlorophyll content and leaf area decreased in both plant. Although increased fresh and dry weight in nontransgenic plant with treatment, but decreased fresh weight in transgenic plant and didn’t changed dry weight significantly. Axillary bud don’t changed in nontransgenic but increased in transgenic plant. Also treatment increased carotenoid content in nontransgenic and decreased in transgenic plant. The exogenous GA3 had a significant effect on increasing amount of root auxin in both plant but leaves auxin don’t changed. Treatment increased gibberellin content of root and leaves in both plant and decreased chlorophyll and anthocyanin pigments. Too GA3 treatment increased total proitein content of root and leaves and increased expression of protein bands significantly. Probably GA3 caused some changes in morphological and biochemical of tobacco plant. These changes under the influence of growth regulatore might be due to activation of various internal mechanism related to plant growth and metabolism. Metabolismic changes and different potencial genetics of transgenic plant than nontransgenic plant caused of different response to GA3. Seems exogenous gibberllin increased biosynthesis of Auxin in root and had a inhibitory effect on biosynthetic enzymes of anthocyanin and therefore thay decreased . exogenous gibberellic acid and endogenous gibberellins together increased total content gibberellin in both plant tobacco. Too auxin content of root in transgenic tobacco higher than nontransgenic that indicated role of genes transfored to transgenic tobacco. Gibberellic acid in nontransgenic plant is more, show that reason for short length stem in transgenic plant. Increasing of soluble protein and dencity of protein band in protein profile of root and leaves might be due to positive effects gibberllins on transcription and translation process. Keywords: Nicotiana tabacum, Transgene, Gibberellic acid, Auxin,Protein pattern


  کلید واژه ها :
  تنباکو ◄ گیاه تراریخت ◄ جیبرلیک اسید ◄ اکسین ◄ تنظیم کننده رشد گیاه ◄ پروتئین ◄ تیمار,Tobacco ◄ Transformed Plant ◄ Gibberellic Acid ◄ Oxine ◄ Plant Growth Requlator ◄ Protein ◄ Treatment

  1390
  0

  صفحه اول : University of Isfahan Faculty of Science Department of Biology M.S. Thesis The effect of Gibberellic acid on growth and protein profile of transgenic Nicotiana tabacum Supervisor: Dr. Ali Akbar Ehsanpour By: Jalil Abbaspour September 2011
  فصل اول : 1-22
  فصل دوم : 23-39
  فصل سوم : 40-63
  فصل چهارم : 64-115
  فصل پنجم :
  فصل ششم :