• ورود کاربران دانشگاهی

 • ثبت نام(مطالعه آنلاین پایان نامه ها)

 • سپندا

  کاربر مهمان
  یکشنبه 3 تیر 1397| 54.81.112.7 :Your IP
  سامانه پایان نامه های دانشگاه اصفهان (سپندا)  عنوان :
  اثر آگماتین بر میزان بیان ژن‌های BDNF و CREB دررت ‌های تحت تیمار مت‌آمفتامین
  انتشارات : دانشگاه اصفهان
  سال :1394
  زبان : Persian
  شماره سند : 13931
  موضوع :زیست‌شناسی جانوری گرایش فیزیولوژی
  پژوهشگر : ناهید اخوان پیشخانی
  توصیفگر لاتین : Methamphetamine ? Agmatine ? BDNF ? CREB ? Real Time PCR ? Hippocampus ? Rat
  توصیفگر فارسی : مت‌آمفتامین ◄ آگماتین ◄ BDNF ◄ CREB ◄ Real Time PCR ◄ هیپوکمپ ◄ رت
  دانشکده : دانشکده علوم، گروه زیست‌شناسی
  مقطع : کارشناسی ارشد

  استاد راهنما : مریم نوربخش نیا
  استاد مشاور : ابوالقاسم اسماعیلی
  سال دفاع : 1394
  شماره رکورد : 13931
  شماره راهنما : BIO2 657
  فهرست : فهرست مطالب
  عنوان صفحه
  فصل اول: مقدمه
  1-1 اعتیاد 1
  1-1-1 نقش دوپامین در ایجاد وابستگی داروئی 2
  1-2 متآمفتامین 2
  1-2-1 ساختار شیمیایی متآمفتامین 3
  1-2-2 اثرات فیزیولوژیکی و روان‌شناختی مصرف مت‌آمفتامین 4
  1-2-3 مکانیسم عملکرد مت‌آمفتامین 5
  1-2-4 اثرات مت‌آمفتامین بر مسیرهای دوپامینرژیک و سروتونرژیک 7
  1-2-4-1 مسیر دوپامینرژیک 7
  1-2-4-2 مسیر سرتونرژیک 8
  1-3 آگماتین 9
  1-3-1 سنتز آگماتین 9
  1-3-2 پراکندگی آگماتین در بافت‌های بدن 10
  1-3-3 مکانیسم عمل آگماتین 10
  1-3-4 اثرات آگماتین بر سایر اندام‌های بدن 11
  1-3-5 اثرات تعدیل‌کننده آگماتین بر مت‌آمفتامین 12
  1-4 ساختار هیپوکمپ 12
  1-5 نوروتروفین‌ها 13
  1-5-1 معرفی نوروتروفین‌ها 14
  1-5-2 گیرنده‌های نوروتروفینی 16
  1-5-2-1 ساختار و عملکرد گیرنده Trk 17
  1-5-2-2 ساختار و عملکرد گیرنده P75 18
  1-6 BDNF 18
  1-6-1 سنتز BDNF 19
  1-6-2 عملکرد پروتئین BDNF 20
  1-6-3 مسیرهای پیام‌رسانی BDNF از طریق گیرنده TrkB 20
  1-6-3-1 مسیر Ras-MAPK 20
  1-6-3-2 مسیرPI3-Akt 21
  1-6-3-3 مسیر PLC-γ 22
  1-6-4 تنظیم بیان BDNF به‌وسیله سروتونین 22
  عنوان صفحه
  1-6-5 تنظیم بیان BDNF به‌وسیله دوپامین 22
  1-7 CREB 23
  1-7-1 CREB و حافظه ویادگیری 23
  1-7-2 نقش نوروتروفینها در فسفریلاسیون CREB 23
  1-7-3 مسیر پیام‌رسانی CREB 24
  1-8 اهداف این تحقیق 27
  فصل دوم : مواد و روش‌ها
  2-1 مواد دارویی خریداریشده جهت تیمار حیوانات آزمایشگاهی 28
  2-1-1 مت‌آمفتامین هیدرو کلراید 28
  2-1-2 آگماتین سولفات 28
  2-2 حیوانات آزمایشگاهی، رژیم غذایی، شرایط نگهداری 29
  2-3 گروه‌بندی موش‌های صحرایی جهت مصرف دارو 29
  2-4 وسایل موردنیاز جهت جراحی 30
  2-5 جراحی 31
  2-6 وسایل و دستگاههای مورداستفاده 31
  2-7 مواد موردنیاز جهت استخراج RNA 32
  2-7-1 مواد موردنیاز جهت ژل الکتروفورز 32
  2-7-2 اتیدیوم بروماید 33
  2-7-3 رنگ لودینگ 33
  2-7-4 شناساگرهای اندازه DNA 33
  2-8 مواد موردنیاز جهت تکنیک Real-Time PCR 34
  2-8-1 پرایمر اختصاصی 34
  2-8-2 SYBR Green 34
  2-8-3 تیوب ویژه Real-Time PCR 35
  2-9 استخراج RNA 36
  2-9-1 شرح مراحل استخراج RNA 36
  2-9-2 ارزیابی مقدار RNA استخراج‌شده با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر 37
  2-10 الکتروفورز 37
  2- 11 آماده سازی RNA 38
  2-11-1 تیمار با DNase I 38
  2-12 سنتز cDNA 39
  عنوان صفحه

  2-12-1 تعیین کیفیت ساخت cDNA با انجام واکنش PCR 39
  2-13 Real-Time PCR 40
  2-13-1 آماده سازی نمونه های cDNA جهت انجام Real-time 40
  2-13-2 پروفایل بیان به‌دست‌آمده مربوط به ژن 41
  2-14 روش های آماری مورداستفاده 41
  فصل سوم: نتایج
  3-1 نتایج استخراج RNA 42
  3-2 پرایمرهای طراحی‌شده 43
  3-3 نتایج ژل الکتروفورز حاصل ازمحصولات PCR 43
  3-3-1 نتایج حاصل از انتخاب غلظت مناسب cDNA 43
  3-3-2 نتایج حاصل از تعیین دمای مناسب اتصال پرایمرها 44
  3-3-3 نتایج حاصل از رقت مناسب پرایمرها 44
  3-4 نتایج Real-time PCR 45
  3- 4-1 Melt curve(منحنی ذوب) 45
  3-4-2 نمودار amplification plot 47
  3-4-3 تعیین غلظت مناسب cDNA 48
  3-5 مقایسه نتایج مربوط به بیان ژن BDNF 49
  3-6 مقایسه نتایج مربوط به بیان ژن CREB 50
  فصل چهارم :بحث و نتیجه‌گیری
  4-1 اثر مت‌آمفتامین بر میزان بیان ژنهای BDNFو CREBدر هیپوکمپ موش صحرایی 52
  4-2 اثر آگماتین بر اختلالات القاء شده توسط مت‌آمفتامین در بیان ژن‌های ‌ BDNF و CREB در هیپوکمپ موش صحرایی 53
  4-3 اثر قطع مصرف مت‌آمفتامین در بیان ژن‌های ‌ BDNF و CREB در هیپوکمپ موش صحرایی 55
  4-4پیشنهادها 55
  منبع و مأخذ 56  چکیده :
  چکیده تغییر در انعطاف‌پذیری نورونی نقش مهمی در اعتیاد و تمایل به مصرف مت‌آمفتامین دارد. مت‌آمفتامین باعث ایجاد اختلالات شناختی و تغییرات نورودژنراتیو در مغز می‌شود. همچنین این ماده محرک قوی آزادسازی مونو آمین‌ها است و باعث افزایش غلظت سیتوپلاسمی دوپامین، سروتونین و همچنین نوراپی نفرین، اپی نفرین و هیستامین می‌گردد. به نظر می‌رسد، مت‌آمفتامین اثرات خود را با تغییر در بیان ژن‌هایی مثل BDNF و CREB اعمال می‌نماید. به‌علاوه، BDNF در اثر فعال شدن CREB تولید می‌شود که به‌عنوان یک عامل رونویسی برای BDNF عمل می‌کند. آگماتین پلی آمینی با اثرات محافظت نورونی است که در اثر دِکربوکسیلاسیون L-آرژنین توسط آنزیم میتوکندریایی آرژنین دکربوکسیلاز به وجود می‌آید. پیشنهادشده که آگماتین در تنظیم و کاهش اثرات مخرب سایر مواد مورد سوءمصرف که به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم باعث افزایش آزادسازی دوپامین می‌شوند نقش دارد... هدف از انجام این تحقیق آن است که اثر بهبودی بخش آگماتین را بر عوارض تخریبی القاشده توسط مت‌آمفتامین بر بیان ژن‌های CREB و BDNF را در ناحیه هیپوکمپ بررسی نماییم. از موش‌های صحرایی نر نژاد ویستار در محدوده وزنی 220-220 گرم استفاده شد که در شرایط استاندارد نگهداری شدند. مت‌آمفتامین (mg/kg1 یا mg/kg2)، آگماتین (mg/kg10 یا mg/kg32) و تزریق توأم مت‌آمفتامین با غلظت mg/kg2 و آگماتین (mg/kg10 یا 32mg/kg) به‌صورت داخل صفاقی و طی پنج روز متوالی صورت گرفت. 24 ساعت پس از آخرین تزریق حیوانات قربانی، هیپوکمپ جدا، ابتدا در نیتروژن مایع فرار داده شد و سپس در فریزر 80 – برای انجام آزمایش‌های مولکولی (Real Time PCR) نگهداری شد. همچنین در گروه ترک، مطالعات 7 روز پس از آخرین تزریق مت‌آمفتامین صورت گرفت. نتایج این تحقیق نشان داد که مت‌آمفتامین به‌صورت معناداری باعث افزایش میزان بیان ژن‌های CREB و BDNF شد. تزریق آگماتین به‌تنهایی اثر معناداری در بیان ژن‌های موردنظر نداشت. حال‌آنکه تزریق توأم آگماتین – مت‌آمفتامین نشان داد آگماتین افزایش بیان القاشده تحت تأثیر مت‌آمفتامین را به‌صورت معناداری کاهش داد. از طرفی 7 روز پس از قطع مت‌آمفتامین میزان بیان CREB تقریباً به حالت عادی برگشت و اختلاف معنادار با کنترل نداشت، از طرف دیگر اگرچه میزان بیان BDNF کاهش نشان داد اما داری اختلاف معنادار با گروه کنترل داشت. درمجموع افزایش ایجادشده در بیان ژن‌های BDNF و CREB، یک مکانیسم دفاعی است تا نورون‌ها را در برابر اثرات سمی مت‌آمفتامین محافظت نماید. از طرفی آگماتین به خاطر اثرات تنظیم‌کنندگی نورونی می‌تواند تغییرات القاشده توسط مت‌آمفتامین را تعدیل نموده و کاهش دهد. کلمات کلیدی: مت‌آمفتامین، آگماتین، BDNF، CREB، Real Time PCR، هیپوکمپ، رت

  چکیده انگلیسی :
  Abstract Neuroplastic changes have a critical role in the development of METHamphetamine (METH) addiction. METH causes cognitive abnormalities and neurodegenerative changes in the brain. Also, it acts as a highly potent releaser of monoamines by increasing cytoplasmic concentrations of dopamine, serotonin and also norepinephrine, epinephrine and histamine. It seems, METH exerts its effects by altering some genes expression such as BDNF and CREB. Furthermore, BDNF is produced by CREB activation, which also acts as a transcription factor for BDNF. Agmatine is one polyamine with neuroprotective effects which is produced from arginine by the mitochondrial enzyme, arginine decarboxylase. It has been proposed that agmatine has positive role in regulating and reducing harmful effects of abused drugs which directly or indirectly increase dopamine release. The aim of this study is to determine the improvement effects of agmatine on deteriorations induced by METH in BDNF and CREB gene expression in hippocampus of rat. Adult male wistar rats weighing 200–220 g were housed under standard conditions. METH (1or 2 mg/kg), agmatine (10 or 32mg/kg/Ip) and co-adimnstration of METH (2 mg/kg) and agmatine (10 or 32mg/kg/Ip) were administered every day for 5 consecutive day. 24 hours after last injection, rats sacrificed and the hippocampi were quickly isolated in ice and transferred to liquid nitrogen where it was kept at -80 for molecular experiments (Real Time PCR). Also, at withdrawal group, studies were performed 7 days after last METH injection. The results showed that METH significantly increased CREB and BDNF gene expression. Agmatine itself did not have significant effect on these genes expression, whereas, the co-adminstration of agmatine-METH showed that agmatine significantly decreased the amplify induced by METH. On the other hand, 7 days after METH withdrawal CREB gene expression almost restored to control level. However, BDNF gene expression decreased but it had significant difference with control group. As a whole, increasment of CREB and BDNF genes expression is a defense mechanism to protect neurons against toxicity induced by METH. However agmatine because of its neuro-medulatory effects can modulate and decrease the changes induced by METH. Keywords: Methamphetamine, Agmatine, BDNF, CREB, Real Time PCR, Hippocampus, Rat  


  کلید واژه ها :
  مت‌آمفتامین ◄ آگماتین ◄ BDNF ◄ CREB ◄ Real Time PCR ◄ هیپوکمپ ◄ رت,Methamphetamine ◄ Agmatine ◄ BDNF ◄ CREB ◄ Real Time PCR ◄ Hippocampus ◄ Rat

  دیماه 1394
  0

  صفحه اول : University of Isfahan Faculty of Science Department of Biology M.Sc. Thesis Effect of Agmatine on BDNF and CREB genes expression in Methamphetamine treated rats Supervisor: Dr. Maryam Noorbakhshnia Advisor: Dr. Abolghasem Esmaeili By: Nahid Akhavan Pishkhani January 2016
  فصل اول : 1-26
  فصل دوم : 27-40
  فصل سوم : 41-50
  فصل چهارم : 51-65
  فصل پنجم :
  فصل ششم :