• ورود کاربران دانشگاهی

 • ثبت نام(مطالعه آنلاین پایان نامه ها)

 • سپندا

  کاربر مهمان
  یکشنبه 3 تیر 1397| 54.81.112.7 :Your IP
  سامانه پایان نامه های دانشگاه اصفهان (سپندا)  عنوان :
  آسیب شناسی هویت اجتماعی در ایران با اتخاذ رویکرد تمدنی (تحلیل مضمون کتاب دریغ است ایران که ویران شود)
  انتشارات : دانشگاه اصفهان
  سال :1394
  زبان : Persian
  شماره سند : 14160
  موضوع :جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی
  پژوهشگر : زهرا مجیدی فر
  توصیفگر لاتین :
  توصیفگر فارسی :
  دانشکده : دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه علوم اجتماعی
  مقطع : کارشناسی ارشد

  استاد راهنما : مجیدی فر، زهرا
  استاد مشاور :
  سال دفاع : 1394
  شماره رکورد : 14160
  شماره راهنما : SOC2 185
  فهرست : فهرست مطالب
  عنوان صفحه
  فصل اول: ملاحظات مقدماتی
  1-1- مقدمه 1
  1-2- بیان مسئله پژوهش 6
  1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش 8
  1-4- سازماندهی رساله 9
  فصل دوم: ادبیات پژوهش ، چهارچوب مفهومی و ملاحظات نظری
  2-1 توصیف کلی فصل 11
  2-2 ادبیات پژوهش 11
  2-2-1 پیشینه ی داخلی 12
  2-2-2 پیشنه ی خارجی 20
  2-2-3 نقد و بررسی ادبیات پژوهش 22
  چهارچوب مفهومی و ملاحظات نظری 24
  ?-3 تعریف هویت 25
  ?-4 رویکردهای مختلف به هویت 26
  ?-5 انواع هویت 28
  ?-6 هویت های اجتماعی 30
  ?-6-? نظریات اندیشمندان در باب هویت اجتماعی 31
  ?-6-?-? نظریات اندیشمندان کلاسیک 31
  ?-6-?-?-? دورکیم 31
  ?-6-?-?-? زیمل 32
  ?-6-?-?-?جرج هربرت مید 32
  ?-6-?-?-? چارلز هورتون کولی 34
  ?-6-?-? نظریه پردازان معاصر 34
  ?-6-?-?-? بلومر 34
  ?-6-?-?-? گافمن 35
  ?-6-?-?-? موریس روزنبرگ 35
  ?-6-?-?-? آنتونی گیدنز 36
  -6-?-?-? ریچارد جنکینز 37
  ?-6-?-?-? هنری تاجفل 39
  ?-7 هویت ملی 41
  ?-8 بررسی مفهومی هویت در ایران 43
  عنوان صفحه
  ?-8-? دوره ی صفویه 44
  ?-8-? دوره ی قاجاریه 44
  ?-8-? دوره ی پهلوی 45
  ?-8-? دوره ی انقلاب اسلامی 46
  ?-9 مسئله هویت در دوران معاصر 47
  2-9-1 دیدگاه های گوناگون به هویت ایرانی 48
  2-10 جمع بندی بخش اول 52
  ?-11 تعریف و تبیین تمدن 54
  2-12 تمدن و فرهنگ 57
  ?-13 تمدن و هویت 62
  ?-14 تمدن و جامعه 64
  2-15 هویت تمدنی در مقایسه با دیگر هویت های اجتماعی 65
  2-15-1 تفاوت هویت دینی با هویت تمدنی در تمدن اسلامی 66
  ?-16 مروری اجمالی بر آراء برخی اندیشمندان تمدنی 68
  2-16-? آرنولد توین بی 68
  ?-16-? نوربرت الیاس 69
  ?-16-? فرنان برودل 70
  2-16-4 فوکوتساوا یوکیچی 71
  ?-16-5 سید حسین نصر 72
  ?-16-6 مرتضی مطهری 73
  ?-16-7 محمدتقی جعفری 74
  ?-17 اسلام تمدنی 75
  2-17-1 امام خمینی 76
  2-17-2 آیت الله سید علی خامنه ای 78
  2-17-3 بدیع الزمان سعید نورسی 80
  2-17-4 امام موسی صدر 81
  ?-18 جمع بندی بخش دوم 82
  فصل سوم : روش شناسی تحقیق
  3-1 توصیف فصل 87
  3-2 روش تحقیق کیفی 87
  3-3 راهبرد پژوهش 88
  3-4 میدان یا بستر مطالعه 89
  عنوان صفحه
  3-5 راهبرد نمونه گیری 89
  3-6 راهبرد جمع اوری اطلاعات 91
  3-7 شیوه ی تحلیل داده های کیفی 91
  3-8 قابلیت اعتماد 94
  فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
  4-1 توصیف فصل 97
  4-2 منابع هویتی آسیب دیده 97
  4-2-1 ساختار بیمار فرهنگ 98
  4-2-2 نظام مذهبی استعماری 103
  4-2-3 ویژگی های منفی شخصیتی 118
  4-2-4 ساختار منفی کنش اجتماعی 122
  4-2-4-1 استبدادگرایی 123
  4-2-4-2 تضاد نهادینه 126
  4-2-4-2-1 تضاد بخش رسمی و غیر رسمی 131
  4-2-4-3 نارضایتی اجتماعی نهادینه 143
  4-2-4-4 حکومت ستیزی 151
  4-3 عناصر هویت 154
  4-3-1 عنصر شناختی 154
  4-3-1-1 نظام آموزشی ناکارآمد 154
  4-3-1-2 خودآگاهی ضعیف 156
  4-3-2 عنصر ارزشی 165
  4-3-2-1 بمب فرهنگی _اجتماعی توسعه 165
  4-3-2-2 تغییرات ارزشی 171
  4-3-3 عنصر احساسی 183
  4-4 جمع بندی 191
  فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
  ?-? توصیف کلی متن 195
  ?-? مقدمه 195
  ?-? منابع هویت اجتماعی 196
  ?-?-? ساختار بیمار فرهنگ 196
  ?-?-? ساختار منفی کنش اجتماعی 199
  ?-?-?-? تضاد 200
  عنوان صفحه
  ?-?-?-? استبداد، نارضایتی اجتماعی و حکومت ستیزی 202
  ?-?-? ویژگی های منفی شخصیتی 205
  ?-?-? نظام مذهبی استعماری 207
  5-4 عناصر هویت 209
  ?-?-? عنصر شناختی 210
  ?-?-? عنصر ارزشی 212
  ?-?-? عنصر احساسی 215
  5-5 مدل پیشنهادی 217
  5-6 محدودیت های پژوهش و توصیه هایی برای پژوهش های آینده 222
  منابع و مآخذ 224
  چکیده :
  چکیده انقلاب اسلامی ایران در عمل احیاگر فرهنگ و تمدن اسلامی و قطعاً یکی از نیروهای تعیین کننده و اثرگذار در پیشبرد حوزه تمدنی خواهد بود. جهان اسلام جهت مقاومت و سراپاماندن در برابر تمدن غرب چاره ای جز تمدنی اندیشیدن، تمدنی عمل کردن و صورت بندی تمدن نوین اسلامی ندارد. برای تحقق این امر باید جهت ایجاد یک وفاق فکری و علمی در سراسر جهان اسلام تلاش نمود. لذا فهم و تبیین دقیق وجوه متعدد و مؤلفه های گوناگون تمدن نوین اسلامی قطعاً امری ضروری و حیاتی می باشد. در این راستا، نمی توان از مفهوم تمدن و لزوم تمدن سازی صحبت کرد و از مقوله ی هویت و چگونگی نسبت آن با تمدن سخنی به میان نیاورد. هر تمدنی هویتی دارد و بهره مندی یک امت از هویتی قوی و واحد قطعاً یکی از زمینه های اصلی نیل به یک تمدن قدرتمند و باشکوه و تعیین کننده ی اصلی دست یابی به آن تمدن است. ظهور هویت اجتماعی مثبت، یکپارچه، قوام یافته و اثربخش، منشأ پویایی، نشاط و نظم و تضمیین کننده پیشرفت در حوزه های مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است. پیوند عمیق هویت و تمدن، ظهور و اعتلای تمدن نوین اسلامی را در گرو تحقق مطلوب هویت تمدنی قرار می دهد. اما یکی از مشکلات گریبانگیر امروز جامعه ایران، معضلات هویتی است. هویت اجتماعی به عنوان کانون همبستگی و وفاق، دچار اختلال در شکل گیری و تعریف و به همین ترتیب مختل شدن کارآمدی ها و کارویژه هاست.این معضل، نظم و انسجام اجتماعی را تهدید و کشور را به سوی رکود و بحران پیش می برد. با این وصف، جامعه، در مسیر باروری و زایش تمدنی قرار نخواهد گرفت. به همین منظور در این پژوهش تلاش شد، هویت اجتماعی در ایران با رویکرد تمدنی آسیب شناسی شده و از خلال آن مولفه های هویت تمدنی مفهوم پردازی گردد. این پژوهش از نوع پژوهش کیفی بوده و روش تحلیل مضمون را برای تحلیل داده ها برگزیده است. کتاب"دریغ است ایران که ویران شود" به دلیل جامعیت، تفکر مسئله پردازانه و نگاه سیستمی مبتنی بر واقعیت، به عنوان منبع استخراج داده ها انتخاب گردیده است. داده ها در طی سه مرحله جهت کدگذرای اولیه، ثانویه و مضامین اصلی مورد بررسی قرار گرفتند و نتایج در قالب یک الگوی استقرایی_ استنتاجی ظهور یافت. این الگو با الهام از نظریات موجود و مبتنی بر تحقیقات میدانی تدوین گردیده است. در این الگو، هویت اجتماعی در دو بعد منابع و عناصر مورد نظر بوده است. مجموعاً 7 مضمون اصلی مرتبط با هویت اجتماعی حاصل شد. در بعد منابع: "ساختار بیمار فرهنگ"، "ویژگی های منفی شخصیتی"، "نظام مذهبی استعماری" و "ساختار منفی کنش اجتماعی"(شامل، "نارضایتی اجتماعی نهادینه"، "تضاد نهادینه"، "استبدادگرایی" و "فرهنگ حکومت ستیزی") و در بعد عناصر: "غفلت نهادینه"، "تغییرات ارزشی" و "احساسات اجتماعی مختل شده" مضامین بدست آمده هستند. یافته های پژوهش نشان از مشکلات عمده هویت اجتماعی در ایران دارد. این آسیبها و نحوه تاثیرشان بر هویت تمدنی مطمح نظر قرار گرفته و نهایتاً تحلیل شده است که مقوله هویت در ایران از دو بعد تعریف و اندیشه و نظم و همبستگی، ویژگی های هویت تمدنی را نداشته و مشکل آفرین است. در این راستا، مولفه ی "خودآگاهی" به عنوان نیروی سازنده، "نگاه مسئولانه و کنش فعالانه" به عنوان مولفه های پیش برنده، "اخلاق" به عنوان مبنای رفتاری و "امت"به مثابه بستر شکل گیری، به عنوان ویژگی های اساسی هویت تمدنی بدست آمدند.که حاصل آن نیز "نظم و همبستگی" به عنوان اساس تمدن خواهد بود. کلیدواژه ها: تمدن، تمدن اسلامی، هویت اجتماعی، هویت تمدنی، تحلیل مضمون

  چکیده انگلیسی :
  Abstract: Iran’s Islamic Revolution has revived the Islamic culture and civilization in practice and will be certainly one of the decisive and influential forces in advancing the civilization field. In order to resist and to stand against the west civilization, Muslim world has no choice but to think, act and formulate the innovative Islamic civilization. To realize this fact, it is need to create an intellectual practical consensus across the Muslim world. Therefore, it is certainly essential and vital to understand and to explain various and multiple aspects and different components of innovative Islamic civilization. In this regard, it is impossible to speak of the concept and the necessity of the civilization while not to speak of the concept of the identity and its relationship with the civilization. Every civilization has its own identity and benefiting from a strong identity by a nation is certainly one of substantial factors in achieving glorious robust civilization. The emergence of positive, consistent and integrated social identity is considered as the origin of dynamism, vitality and order, insuring the progress in various cultural, social, political and economic fields. The deep relationship between the identity and the civilization make the emergence and development of the innovative Islamic civilization dependent on the optimum realization of the civilizational identity. But of the problems facing today’s Iranian society are the ones related to the identity. Social identity, as a center of unity and consensus, suffers from impaired formation and definition as well as disrupted efficiency and specialty. This problem threatens social order and cohesion and pushes the country into the recession. As a result, the society will not step in the path of fertility and progress. Therefore, it was tried in this study to investigate the pathology of the social identity in Iran through a civilizational approach and to conceptualize the components of civilizational identity. The study is of qualitative, and it has been selected the content analysis to analyze the data. The book titled “it is regrettable if Iran is ruined” was selected as a source for extracted data because of its comprehensiveness, thinking on issues, fact-based systematic look. Data was examined in three stages in order to do primary, secondary and main themes coding, and results were demonstrated in the form of a deductive-inferential model. This model was inspired by the existing comments and based on field researches. The social identity was considered in terms of both the resources and the desired elements in this model. It was resulted in 7 substantial themes related to the social identity. In terms of the resources, the following themes were obtained: “the sick structure of the culture”, “negative features of personality”, “colonial religious system” and “negative structure of social action” (ie, “institutionalized social discontent”, “institutionalized conflict”, “totalitarianism” and “culture of anti-government”) and the themes obtained in as the desired elements are: “institutionalized ignorance”, “changes in values” and “socially impaired feelings”. The findings indicate a major problem in Iran’s social identity. These harms and injuries and How they impact on civilizational identity were considered here and finally it was concluded that the issue of the identity did not possess the features of a civilizational identity in terms of both definition and thinking, both order and solidarity, and it was problematic. In this regard, the component of “self-consciousness” as a constructive force, “responsibly look and active reaction” as the driving components, “ethics” as the basis for behavior and “nation” as a bed for formation, were obtained as basic features of the civilizational identity, which resulted in the “discipline and unity” as the basis of civilization. Keywords: civilization, Islamic civilization, social identity, civilization identity, content analysis


  کلید واژه ها :
  ,

  بهمن ماه 1394
  0

  صفحه اول : University of Isfahan Faculty of Literature and Humanities Department of Social Sciences M.A Thesis Patoligy of social Identity in Iran adopting a Civilization approach (Analyzing the book titled "It is regrettable if Iran is ruined) Supervisor: Dr. Ali Rabbani Khorasgani Advisor: Dr. Mojtaba Abd Khodaei By: Zahra Majidi Far January 2016
  فصل اول : 1-10
  فصل دوم : 11-86
  فصل سوم : 87-96
  فصل چهارم : 97-194
  فصل پنجم : 195-236
  فصل ششم :