• ورود کاربران دانشگاهی

 • ثبت نام(مطالعه آنلاین پایان نامه ها)

 • سپندا

  کاربر مهمان
  چهار شنبه 30 خرداد 1397| 54.166.160.105 :Your IP
  سامانه پایان نامه های دانشگاه اصفهان (سپندا)  عنوان :
  آفرینش زن از دیدگاه اسلام،یهودیت و مسیحیت
  انتشارات : دانشگاه اصفهان
  سال :1393
  زبان : Persian
  شماره سند : 11742
  موضوع :رشته مدرسی معارف اسلامی گرایش مبانی نظری اسلام
  پژوهشگر : محمد الهی امیرآباد
  توصیفگر لاتین : The Koran ? Woman ? Mosaic Law ? the Gospel ? Creation
  توصیفگر فارسی : قرآن ◄ زن ◄ تورات ◄ انجیل ◄ آفرینش
  دانشکده : دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه معارف
  مقطع : کارشناسی ارشد

  استاد راهنما : علی غفار زاده
  استاد مشاور : محمد‌علی رستمیان
  سال دفاع : 1393
  شماره رکورد : 11742
  شماره راهنما : THE2 269
  فهرست : فهرست مطالب
  عنوان صفحه

  پیشگفتار
  فصل اول: کلیات
  1-1- بیان مسأله 1
  2-1- اهداف پژوهش 2
  3-1- سئوالات تحقیق 2
  4-1- روش‌های تحقیق 2
  5-1- فواید تحقیق 2
  6-1- سازماندهی تحقیق 2
  7-1- بررسی منابع 3
  8-1- بررسی مفاهیم نظری 10
  فصل دوم: آفرینش زن در اسلام
  1-2- مقدمه 16
  2-2- دیدگاه‌های کلی اسلام نسبت به زن 16
  3- 2- آفرینش زن(حوا) از دیدگاه اسلام 20
  3- 2- آفرینش زن (حوّا) از نظر قرآن 22
  4- 2- آفرینش زن(حوا) در روایات 25
  1- 4- 2- روایاتى که به تبعیت از تورات خلقت آدم را از دنده چپ مى‌دانند!! 25
  2- 4- 2- روایاتى خلقت حوّا از دنده چپ آدم را انکار می‌کند. 26
  3- 4- 2- روایاتى که خلقت حوّا را از زیادى گل آدم مى‌داند. 27
  4- 4- 2- جمع بین روایات 28
  5- 2- نظر دانشمندان اسلامی در باره آفرینش زن(حوا): 29
  فصل سوم: آفرینش زن(حوا) در یهودیت
  1-3- مقدمه 33
  2- 3- نحوه آفرینش زن(حوا) در تورات: 36
  3- 3- آفرینش زن(حوا) در دیگر متون یهودی 38
  4- 3- آفرینش زن(حوا) از دیدگاه نویسندگان یهودی 39
  5- 3- تفاوت دیدگاه‌های اسلام ویهودیت: 40
  فصل چهارم: آفرینش زن(حوا) در مسیحیت
  1- 4- مقدمه 43
  عنوان صفحه

  2- 4- نحوه آفرینش زن(حوا) درانجیل 47
  3- 4- آفرینش زن(حوا) در دیگر متون مسیحی 48
  4- 4- آفرینش زن(حوا) از دیدگاه نویسندگان مسیحی 49
  1- 4- 4- توماس آکویناس پر آوازهترین دانشمند مسیحی در قرون وسطی می‌گفت: 49
  2- 4- 4- ترتولیانس یکی از آبا مهم و با نفوذ کلیسا است در باره خلقت زن چنین می‌گوید: 49
  3-4-4- آگوستین قدیس 50
  4- 4- 4- ویل دورانت 50
  5- 4- 4- مارتین لوتر 50
  5-4- تفاوت دیدگاه‌های اسلام ومسیحیت: 50
  فصل پنجم: نتیجهگیری و پیشنهادات 52
  منابع و مآخذ: 56  چکیده :
  چکیده پژوهش حاضر، آفرینش زن را از منظراسلام، یهودیت و مسیحیت به صورت تطبیقی بررسی نموده و نتیجه گرفته شده است که در مواردی وجوه اشتراک میان قرآن و عهدین وجود دارد؛ اما در بسیاری موارد نیز تفاوت‌هائی به چشم می‌خورد. در عهدین موجود، آمده است که حوا از دنده حضرت آدم خلق شده، به عبارت دیگر حضرت حوا را فرع برحضرت آدم می‌داند ولی قرآن کریم خلقت هر دو را از یک جنس (نفس واحده) می‌داند و تفاوتی از این جهت قائل نمی‌شود. اعتقاد عهدین به آفرینش غیرمستقل زن، و در کنار آن، پذیرش اغواى آدم به وسیله حوا، نگرش منفى نسبت به شخصیت زن به وجود آورده است، به طورى که زنان در تورات شخصیتى وابسته به مرد دارند و در مرتبه پایین‌تر از او قرار میگیرند. از بسیارى از حقوق انسانى و مزایاى اجتماعى نیز محروم‌اند. قرآن کریم با اعتقاد به آفرینش زن و رد اغواى آدم به وسیله حوا، همواره زن را انسانى مستقل دانسته و بر هر گونه تصور نادرستى از شخصیت زن خط بطلان کشیده است. در این پژوهش روشن شد که قرآن به طور اساسى با مطالب تورات درباره آدم و حوّا تفاوت دارد. منطق توحیدى قرآن از واردآوردن اتهام یک جانبه به حوّا، اتهام دروغگویى و وعده دروغ خدا به آدم و حوّا، بى اطلاعى خدا از کار آدم وحوّا و... به دور است، و هیچ مطلبى در قرآن وجود ندارد که اگر ذهنیت توراتى را کنار بگذاریم، بر آفریده شدن حوّا از دنده آدم دلالت کند. کلیدواژهها: قرآن، زن، تورات، انجیل، آفرینش

  چکیده انگلیسی :
  Abstract The present research has studied the woman’s creation in comparative form ,from Islam, Judaism, and Christianity viewpoints, and resulted that in some circumstances, there are common ways between the Koran and other Holy Books; But in many ways, there are some differences. In the available Books, it is said that the Eve was created from his Excellency Adam’s rib, in another word, the Eve is supposed to be a subordinate of Adam. But, the Holy Koran knows the creation of both Adam and Eve is from one gender, believing no difference from this point of view. The belief of the Books about the woman’s dependent creation, and beside it, accepting the Adam being tempted by the Eve has created a negative attitude to the woman’s personality in such a manner that in Mosaic Law, the woman include a personality affiliated to the man, having a lower rank than him, depriving from many human rights and social advantages. The Holy Koran with the belief of the woman’s creation and rejection of the belief that Adam was being tempted by Eve, the woman is always known an independent human, and it has cancelled any untrue imagination about the woman’s personality. In this research, it is cleared that basically there are differences between the matters of the Koran and Mosaic Law about the Adam and the Eve. The Koran’s monotheism logic is far from the unilateral accusation to the Eve, mendacity accusation, and the God’s false promise to the Adam and the Eve, the God’s ignorance from the Adam’s and the Eve’s work; and there is nothing in the Koran expressing about the creation of the Eve from the Adam’s rib, putting aside the Mosaic law subjectivity. Keywords: The Koran; Woman; Mosaic Law; the Gospel; Creation.


  کلید واژه ها :
  قرآن ◄ زن ◄ تورات ◄ انجیل ◄ آفرینش,The Koran ◄ Woman ◄ Mosaic Law ◄ the Gospel ◄ Creation

  خرداد1393
  0

  صفحه اول : University of Isfahan Faculty of Literature Department of Education M.A. Thesis The Woman's Creation From Islam, Judaism, and Christianity Viewpoints Supervisor: Dr.Ali Ghaffarzadeh Advisor: Dr.Mohammad Alirostamian By: Mohammad Elahi Amirabad June 2014.
  فصل اول : 1-15
  فصل دوم : 16-32
  فصل سوم : 33-42
  فصل چهارم : 43-51
  فصل پنجم : 52-60
  فصل ششم :