• ورود کاربران دانشگاهی

 • ثبت نام(مطالعه آنلاین پایان نامه ها)

 • سپندا

  کاربر مهمان
  چهار شنبه 30 خرداد 1397| 54.166.160.105 :Your IP
  سامانه پایان نامه های دانشگاه اصفهان (سپندا)  عنوان :
  ارائه الگویی نوین برای سنجش دموکراسی با توجه به انتقادات وارد بر الگوهای موجود
  انتشارات : دانشگاه اصفهان
  سال :1389
  زبان : Persian
  شماره سند : 6908
  موضوع :علوم اجتماعی- جامعه شناسی
  پژوهشگر : بدری برندگی
  توصیفگر لاتین : Social sciences ? Democracy ? Convept formation ? Validity ? Reliability ? Political participation ? Measuring
  توصیفگر فارسی : علوم اجتماعی ◄ دموکراسی ◄ مفهوم سازی ◄ اعتبار ◄ قابلیت اعتماد ◄ مشارکت سیاسی ◄ سنجش
  دانشکده : دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه علوم اجتماعی
  مقطع : کارشناسی ارشد

  استاد راهنما : وحید قاسمی
  استاد مشاور : عباس حاتمی
  سال دفاع : 1389
  شماره رکورد : 6908
  شماره راهنما : SOC2 141
  فهرست : فهرست مطالب
  عنوان صفحه
  فصل اول: کلیات تحقیق
  1-1- تبیین مسئله ی پژوهشی و اهمیت آن 1
  1-2- اهداف تحقیق 4
  1-3- سؤالات تحقیق 4
  1-4- روش تحقیق و مراحل آن 4
  1-5- پیشینه پژوهشی 5
  1-6- کلید واژه ها 11
  فصل دوم: ادبیات تحقیق
  مقدمه 13
  2-1- تعریف دموکراسی 13
  2-2- پیشینه تاریخی دموکراسی 18
  2-3- سنجش دموکراسی 18
  2-4- چارچوب سنجش دموکراسی 23
  2-5- الگوهای سنجش دموکراسی 33
  2-5-1- الگوی کانون آزادی 34
  2-5-2- الگوی پولیتی 50
  2-5-3- الگوی پلیارشی دال 53
  2-5-4- الگوی آلوارز، چیباب، لیمونگی و پرزوسکی 54
  2-5-5- الگوی بولن 55
  2-5-6- شاخص تغییر رژیم سیاسی گاسیروسکی 57
  2-5-7- الگوی هادنیوس 57
  2-5-8- الگوی ونهانن 58
  2-5-9- شاخص آرات 60
  2-5-10- شاخص دموکراسی هوشمندی اقتصاددان 61
  2-5-11- الگوی گشایش دموکراسی مولر 66
  2-5-12- شاخص پلیارشی کوپیج و رینیک 67
  2-5-13- الگوی دموکراسی و دیکتاتوری چیباب و همکارانش 67
  جمع بندی 68
  فصل سوم: چارچوب نظری تحقیق
  مقدمه 70
  3-1- نظریه نخبه گرایی- رقابتی شومپیتر 70
  3-2- نظریه کثرت گرایی رقابتی دال 72
  3-3- نظریه نئولیبرال هایک 74
  3-4- نظریه چپ جدید پولانزاس 75
  3-5- نظریه لیپست 76
  3-6- نظریه دایاموند 76
  جمع بندی 77
  فصل چهارم: ارزیابی و نقد نظری الگوهای سنجش دموکراسی
  مقدمه 79
  4-1- ارزیابی شاخص های عینی دموکراسی 80
  4-2- ارزیابی شاخص های ذهنی دموکراسی 90
  جمع بندی 102
  فصل پنجم: ارزیابی و نقد روشی الگوهای سنجش دموکراسی
  مقدمه 103
  5-1- همبستگی 104
  5-2- خطای اندازه گیری 107
  5-3- مفهوم سازی 110
  5-4- سنجش 117
  5-5- مجموع نمره 119
  5-6- اعتبار و قابلیت اعتماد 125
  5-7- مدل سازی معادله ساختاری 134
  5-8- نمرات آستانه ی دموکراسی 137
  جمع بندی 138
  فصل ششم: نتیجه گیری و ارائه الگوی نوین
  مقدمه 139
  6-1- مفهوم سازی 140
  6-2- سنجش و جمع نمره 160
  6-3- اعتبار و قابلیت اعتماد و خطای اندازه گیری در الگوی نوین 171
  منابع و مآخذ 173


  چکیده :
  چکیده سؤال اصلی که در این رساله به دنبال پاسخ آن بودیم، این است که چه الگوی نوینی را می توان برای سنجش دموکراسی ارائه داد. سنجش دموکراسی فرآیندی در جهت کمّی سازی دموکراسی است. محقق درصدد است که ضمن شناخت دقیق الگوها و شاخص های سنجش دموکراسی و با به کار گیری نگاهی انتقادی با الهام از کلیه مطالعات و نظریاتی که در این زمینه پرداخته شده اند، نقاط ضعف و قوت شاخص ها و الگوهای موجود را مورد ارزیابی قرار داده و در نهایت، با توجه به شاخص های مناسب تر و دقیق تر، تا حد امکان، الگویی نوین برای سنجش دموکراسی ارائه دهد. با توجه به ماهیت مسئله مورد مطالعه، تشخیص داده شد که با روش توصیفی- تحلیلی، بهتر می توان به سؤالات تحقیق پاسخ گفت و از داده های متنوع تری اعم از کمّی و کیفی در جهت انجام تحقیق استفاده کرد. لذا از روش اسنادی و کتابخانه ای و کلیه منابع فارسی و لاتین و پایگاه های اینترنتی برای کسب اطلاعات، استفاده شد. تحقیق حاضر کار خود را در سطح توصیف آغاز می کند و می کوشد به سطح تحلیل و نقد و سپس به سطح تجویز برسد. برای این که الگوی نوین محقق از پشتوانه ی نظری برخوردار بوده و صرفاً ساخته ی ذهن نباشد، از مدل های چهارگانه ی هلد و نظریه ی دایاموند و لیپست استفاده گردید. با توجه به روند ارائه ی الگوی سنجش از دیدگاه مانک و ورکولین، سه گام مفهوم سازی، سنجش و جمع نمره طی شد. در قسمت مفهوم سازی، محقق پنج شاخص را برای سنجش دموکراسی پیشنهاد می دهد که عبارتند از انتخابات، مشارکت سیاسی، آزادی های سیاسی و مدنی، حاکمیت قانون و رفاه اقتصادی. در گام سنجش و جمع نمره، محقق دو رویکرد داده محور و کارشناس محور را پیشنهاد می دهد که با توجه به نمره ی بارهای عاملی در رگرسیون چندگانه انجام می شود. نمرات نهایی دموکراسی در الگوی نوین محقق بر اساس قاعده ی مجموع وزنی به دست می آید. واژگان کلیدی: دموکراسی، سنجش دموکراسی، الگوی سنجش دموکراسی، شاخص های عینی دموکراسی، شاخص های ذهنی دموکراسی.

  چکیده انگلیسی :
  Abstract Democracy has been defined and measured in various ways. There is no consensus on how to measure democracy, definitions of democracy are contested and there is an ongoing lively debate on the subject. In this thesis we identify the current measuring model of democracy and address the strengths and weaknesses of the main available measures of political regime and extend a new model. We argue that existing measures of democracy are not interchangeable and that the choice of measure should be guided by its theoretical and empirical underpinnings. The method in this thesis is documentary studies. We use all related documents and fallow three steps: description, analysis and critique, proposition. Munck and Verkuilen design a framework for measuring democracy. The framework first distinguishes among three challenges that are sequentially addressed: conceptualization, measurement, and aggregation. In conceptualization, author's model is based on five categories: election, political participation, civil and political freedom, rule of law and economical welfare. The five categories are interrelated and form a coherent conceptual whole. In measurement and aggregation, author proposes two approaches: data oriented and expert oriented. They need to calculation of factor loading by multiple regressions. Finally, we use weight sum and calculate democracy scores in different countries. Keywords: Democracy, Measuring Democracy, Model for Measuring of Democracy, Subjective Indicators of Democracy, Objective Indicators of Democracy.


  کلید واژه ها :
  علوم اجتماعی ◄ دموکراسی ◄ مفهوم سازی ◄ اعتبار ◄ قابلیت اعتماد ◄ مشارکت سیاسی ◄ سنجش,Social sciences ◄ Democracy ◄ Convept formation ◄ Validity ◄ Reliability ◄ Political participation ◄ Measuring

  1389
  0

  صفحه اول : University of Isfahan Faculty of Literature & Humanities Department of Social Sciences M. A. Thesis A New Model for Measuring of Democracy, According to Critiques on Current Models Supervisor: Dr. Vahid Ghasemi Advisor: Dr. Abbas Hatami By: Badri Borandegi September 2010
  فصل اول : 1-12
  فصل دوم : 13-69
  فصل سوم : 70-78
  فصل چهارم : 79-102
  فصل پنجم : 103-138
  فصل ششم : 139-181