• ورود کاربران دانشگاهی

 • ثبت نام(مطالعه آنلاین پایان نامه ها)

 • سپندا

  کاربر مهمان
  چهار شنبه 30 خرداد 1397| 54.166.160.105 :Your IP
  سامانه پایان نامه های دانشگاه اصفهان (سپندا)  عنوان :
  احساس ناامنی در زندگی روزمره زنان﴿ مورد مطالعه دانشجویان دختر دانشگاه اصفهان﴾
  انتشارات : دانشگاه اصفهان
  سال :1389
  زبان : Persian
  شماره سند : 7433
  موضوع :مطالعات زنان
  پژوهشگر : بتول محمود مولایی کرمانی
  توصیفگر لاتین : Girl College Student ? Isfahan University ? Insecurity Feeling ? Social Capital ? Mass Media ? Social Status ? Social Control ? Women ? Social Security
  توصیفگر فارسی : دانشجو ◄ دانشگاه اصفهان ◄ احساس ناامنی ◄ سرمایه اجتماعی ◄ رسانه گروهی ◄ پایگاه اجتماعی-اقتصادی ◄ کنترل اجتماعی ◄ زنان ◄ امنیت اجتماعی ◄ پرسشنامه احساس ناامنی ◄ دختر
  دانشکده : دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه علوم اجتماعی
  مقطع : کارشناسی ارشد

  استاد راهنما : رسول ربانی
  استاد مشاور : محمد عباس زاده
  سال دفاع : 1389
  شماره رکورد : 7433
  شماره راهنما : SOC2 152
  فهرست : فهرست مطالب
  عنوان صفحه
  فصل اول:کلیات تحقیق
  1-1- مقدمه............................................................................................................................................................................ 1
  1-2- تبیین مسأله پژوهش ................................................................................................................................................ 2
  1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق ......................................................................................................................................... 4
  1-4- اهداف ........................................................................................................................................................................... 7
  1-5- فرضیات پژوهش ........................................................................................................................................................ 7
  1-6- تعریف متغیر ها .......................................................................................................................................................... 8
  1-7- روش تحقیق و مراحل آن ...................................................................................................................................... 13
  فصل دوم: مبانی نظری و ادبیات تحقیق
  2-1- مقدمه ......................................................................................................................................................................... 14
  2-2- تعریف موضوع ........................................................................................................................................................... 15
  2-3- پیشینه تحقیقات ...................................................................................................................................................... 31
  2-4- چارچوب نظریه ....................................................................................................................................................... 42
  2-5- جمع بندی نهایی .................................................................................................................................................... 80
  فصل سوم : روش شناسی تحقیق
  3-1- مقدمه ........................................................................................................................................................................ 82
  3-2- تعریف مفاهیم و نحوه سنجش متغیرها ............................................................................................................. 82
  3-3- روش تحقیق ......................................................................................................................................................... 100
  3-4- ابزار و روش جمع آوری اطلاعات ..................................................................................................................... 101
  3-5- واحد تحلیل .......................................................................................................................................................... 102
  عنوان صفحه
  3-6- سطح تحلیل .......................................................................................................................................................... 102
  3-7- تهیه پرسشنامه ..................................................................................................................................................... 102
  3-8- جامعه آماری ......................................................................................................................................................... 103
  3-9- نمونه آماری و شیوه نمونه گیری ..................................................................................................................... 103
  3-10- آزمون مقدماتی .................................................................................................................................................. 106
  3-11- روایی و پایایی تحقیق ...................................................................................................................................... 106
  3-12- استخراج داده ها ................................................................................................................................................ 108
  3-13- روشهای آماری مورد استفاده جهت تجزیه و تحلیل داده ها ................................................................... 109
  3-14- مشخصات پرسشنامه ........................................................................................................................................ 110
  3-15- مدل معادله ساختاری پیشنهادی .................................................................................................................. 111
  فصل چهارم: نتایج و یافته های تحقیق
  4-1- مقدمه ..................................................................................................................................................................... 112
  4-2- بخش توصیفی ...................................................................................................................................................... 113
  4-3- بخش استنباطی ................................................................................................................................................... 139
  4-4- جمع بندی و نتیجه گیری ................................................................................................................................. 175
  فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
  5-1- مقدمه ..................................................................................................................................................................... 176
  5-2- خلاصة مباحث ...................................................................................................................................................... 176
  5-3- نتایج آمار توصیفی ............................................................................................................................................... 177
  5-4- تبیین فرضیات تحقیق ........................................................................................................................................ 180
  5-5- پیشنهادات و راهکارهای اجرایی ....................................................................................................................... 189
  5-6- محدودیت تحقیق ................................................................................................................................................ 191
  پرسشنامه تحقیق ............................................................................................................................................................ 192
  منابع و مآخذ .................................................................................................................................................................... 201
  چکیده :
  چکیده: احساس ناامنی به عنوان یک مقوله ذهنی و در عین حال اجتماعی می باشد و پژوهش در این مقوله به خصوص در مورد زنان که به عنوان نیمی از جمعیت جامعه می باشند و این حق را دارند که صاحب امنیت باشند ،ضروری می نماید. امنیت این قشر از جمعیت اغلب به دلایل فرهنگی نادیده گرفته می شود و یا مورد بی توجهی قرار می گیرد این در حالی است که مطالعات نظری نشان می دهد که احساس ناامنی زنان نسبت به مردان بالاتر می باشد. برای چارچوب نظری تحقیق بنا به تناسب موضوع نظریه های جامعه شناختی، مطالعات امنیتی و روانشناسی اجتماعی انتخاب و نظریات اندیشمندان این سه حوزه مورد بررسی و بهره برداری قرار گرفت و بر این مبنا با تدوین مدل تحقیق سئوالات و فرضیات تحقیق از نظریه ها استخراج گردید . روش تحقیق، پیمایشی بوده و جامعة آماری پژوهش حاضر در برگیرنده دانشجویان دختر دانشگاه اصفهان به تعداد 9675 نفر بوده که از این تعداد، 370 نفر بر اساس فرمول کوکران و به شیوه نمونه گیری سهمیه ای انتخاب گشته اند. روش آماری مورد استفاده، شامل رگرسیون چندمتغیره و تحلیل مسیر بوده و برای محاسبه ضرایب مسیر، از برآوردهای نرم افزار Amos استفاده گردیده است. کلیه آمارها و اطلاعات تحقیق حاضر(بدست آمده از پرسشنامه) ، از طریق نرم افزار Spss18 ، صورت پذیرفته است. نتایج نیز نشان داد که احساس ناامنی در بین دانشجویان دختر در حد متوسطی قرار دارد . تعدادی از متغیرهای جامعه شناختی بر این احساس ناامنی موثر بودند مانندنظارت اجتماعی، رسانه های جمعی،ترس از قربانی شدن در حالیکه متغیرهای فردی مانند سن ، پایگاه اقتصادی- اجتماعی،محل سکونت و برخی متغیرهای جامعه شناختی مدیریت بدن،پدرسالاری،سرمایه اجتماعی، بر احساس ناامنی تاثیری نداشتند. واژگان کلیدی: احساس ناامنی، امنیت ، دانشجویان دختر، دانشگاه اصفهان

  چکیده انگلیسی :
  Abstract: Insecurity feeling is a subjective issue and also asocial concept. Conducting research about this issue, especially about women who form half of the society population and have the right to be secured, is necessary. The security of this group has often been overlooked or neglected due to cultural reasons. While, theoretical studies have indicated that women feel more insecurity than men. For the theoretical framework of this study, according to the topic, sociological theories, security and psychological studies were selected and the intellectuals' view about these areas were explored and utilized. Based on these studies the research method was developed and research questions and hypothesis were determined. The research method is on the survey basis and the research population consists of 9675 females from Isfahan University. The research sample includes 370 university students which were selected based on Cochran formula and stratified random sampling. Multivariable regression and path analysis were used in order to the collected data, for calculating path coefficients, Amos software estimations were applied. All statistical procedures (obtained from the questionnaire were) carried out using Spss18 software. The result indicated that the sense of insecurity among female university students is on a moderate rank. Some social variable are as social supervising, mass media, victimization fear, while individual variables like age, economic-social status, residence, and some sociological variables body management, patriarchal and social capital do not have any effect on the sense of insecurity. Keywords: sense of insecurity, security, female university students, Isfahan University


  کلید واژه ها :
  دانشجو ◄ دانشگاه اصفهان ◄ احساس ناامنی ◄ سرمایه اجتماعی ◄ رسانه گروهی ◄ پایگاه اجتماعی-اقتصادی ◄ کنترل اجتماعی ◄ زنان ◄ امنیت اجتماعی ◄ پرسشنامه احساس ناامنی ◄ دختر,Girl College Student ◄ Isfahan University ◄ Insecurity Feeling ◄ Social Capital ◄ Mass Med

  1389
  0

  صفحه اول : University of Isfahan Faculty of Literature and Humanities Department of Sociology M.A. Thesis The insecurity feeling in women's daily life (The female students of university of Isfahan case study) Supervisor: Dr.Rasoul Rabani Advisor: Dr. Mohmammad Abbas Zadeh By: Batuol Mahmuod Molaie Kermani January 2011
  فصل اول : 1-13
  فصل دوم : 14-81
  فصل سوم : 82-111
  فصل چهارم : 112-175
  فصل پنجم : 176-213
  فصل ششم :