• ورود کاربران دانشگاهی

 • ثبت نام(مطالعه آنلاین پایان نامه ها)

 • سپندا

  کاربر مهمان
  چهار شنبه 30 خرداد 1397| 54.166.160.105 :Your IP
  سامانه پایان نامه های دانشگاه اصفهان (سپندا)  عنوان :
  احیاء فکر دینی- مقایسه آراء سید قطب و شهید مطهری
  انتشارات : دانشگاه اصفهان
  سال :1391
  زبان : Persian
  شماره سند : 9664
  موضوع :مدرسی معارف اسلامی گرایش مبانی نظری اسلام
  پژوهشگر : حسین نوری
  توصیفگر لاتین : Religion ? Idedogies ? Worldview ? Justice ? Government ? Liberty of conscience ? Religious thought
  توصیفگر فارسی : دین ◄ قطب، سید ◄ مطهری، مرتضی ◄ ایدئولوژی ◄ جهان بینی ◄ عدالت ◄ حکومت ◄ آزادی عقیده ◄ تفکر دینی
  دانشکده : دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه معارف
  مقطع : کارشناسی ارشد

  استاد راهنما : محمد مشکات
  استاد مشاور : حسین عزیزی
  سال دفاع : 1391
  شماره رکورد : 9664
  شماره راهنما : THE2 184
  فهرست : فهرست مطالب

  عنوان صفحه
  فصل اول: کلّیات

  1-1- تبیین مسأله پژوهشی و اهمیت آن.........................................................................................................................1
  1-2- پیشینه تحقیق.............................................................................................................................................................2
  1-3- اهداف.............................................................................................................................................................................2
  1-4- پرسش‌ها........................................................................................................................................................................3
  1-5- روش تحقیق..................................................................................................................................................................3
  1-6- شناخت مختصری از زندگانی سید قطب و شهید مطهری..................................................................................3
  1-6-1- زندگی سید قطب....................................................................................................................................................3
  1-6-2- زندگی شهید مطهری..........................................................................................................................................12
  1-7- احیاگری چیست........................................................................................................................................................15
  1-8-اهداف کلی احیاگری.................................................................................................................................................16
  1-9- تاریخچه احیاء فکر دینی..........................................................................................................................................17
  1-9-1- نقش ائمه در احیاء فکر دینی............................................................................................................................18

  فصل دوم: قلمرو احیاء فکر دینی در اندیشه سید قطب

  2-1- تعریف دین..................................................................................................................................................................21
  2-2- مفهوم احیاء.................................................................................................................................................................22
  2-3- جهان‌بینی وایدئولوژی و احیاء تفکر دینی..........................................................................................................22
  2-3-1- تعریف جهان‌بینی.................................................................................................................................................23
  2-3-2- تعریف ایدئولوژی..................................................................................................................................................23
  2-3-3- رابطه ایدئولوژی و جهان‌بینی............................................................................................................................24
  2-3-4- ایدئولوژی و احیاء تفکر دینی............................................................................................................................24
  2-4- اندیشه‌های سیاسی و احیاء تفکر دینی................................................................................................................26
  2-5- عدالت و احیاء تفکر دینی........................................................................................................................................31
  2-5-1- تعریف عدالت.........................................................................................................................................................31
  2-5-2- عدالت اجتماعی....................................................................................................................................................32
  2-5-2-1- سید قطب و عدالت در سرمایه‌داری............................................................................................................34
  2-5-3- تحقق عدالت در جامعه.......................................................................................................................................35
  2-5-3-1- عدالت و نظام مالی و اقتصادی.....................................................................................................................38


  عنوان صفحه


  2-5-3-2- قانون و عدالت .................................................................................................................................................40
  2-5-3-3- آزادی و عدالت ................................................................................................................................................41
  2-5-3-4- برابری نژادی.....................................................................................................................................................42
  2-6- حکومت و احیاء تفکر دینی.....................................................................................................................................43
  2-6-1- اسلام تنها راه حکومت.........................................................................................................................................45
  2-6-2- پایه‌های حکومت در اسلام ................................................................................................................................45
  2-6-3- مفاهیم اساسی حکومت در اندیشه سید قطب...............................................................................................46
  2-6-4- راهکار عملی سید قطب......................................................................................................................................48
  2-7- آزادی تفکر و عقیده و احیاء تفکردینی...............................................................................................................49

  فصل سوم: قلمرو احیاء فکر دینی در اندیشه شهید مطهری

  3-1- تعریف دین..................................................................................................................................................................52
  3-2- مفهوم احیاء تفکر دینی............................................................................................................................................53
  3-3- جهان بینی و ایدئولوژی و احیاء تفکر دینی.........................................................................................................53
  3-3-1- مفهوم جهان‌بینی ................................................................................................................................................54
  3-3-2- انواع جهان‌بینی ...................................................................................................................................................54
  3-3-3- رابطه جهان‌‌بینی و ایدئولوژی............................................................................................................................56
  3-3-4- رابطه جهان‌بینی و احیاء تفکر دینی................................................................................................................57
  3-4- اندیشههای سیاسی و احیاء تفکر دینی................................................................................................................57
  3-5- عدالت و احیاء تفکر دینی........................................................................................................................................60
  3-5-1- تعریف عدل............................................................................................................................................................61
  3-5-2- منابع کشف عدالت..............................................................................................................................................63
  3-5-3- تقسیم عدالت.........................................................................................................................................................64
  3-5-4- عدالت اجتماعی.....................................................................................................................................................64
  3-5-5- عدالت در جامعه....................................................................................................................................................67
  3-6- حکومت و احیاء تفکر دینی.....................................................................................................................................68
  3-6-1- سیاست در وادی نظر...........................................................................................................................................68
  3-6-2- دین و سیاست.......................................................................................................................................................69
  3-6-3- روحانیت و سیاست...............................................................................................................................................70
  3-6-4- سیاست و حکومت................................................................................................................................................71


  عنوان صفحه

  3-6-5- حکومت و مشروعیت............................................................................................................................................72
  3-7- آزادی تفکر و عقیده و احیاء فکردینی..................................................................................................................73
  فصل چهارم: مقایسه دیدگاه‌های سید قطب با شهید مطهری در احیاء تفکر دینی
  4-1- تعریف دین از دیدگاه سید قطبباشهید مطهری.................................................................................................77
  4-2- مفهوم احیاء از دیدگاه سید قطبباشهید مطهری................................................................................................78
  4-3- جهان‌بینیو ایدئولوژی از دیدگاه سید قطب با شهید مطهری...........................................................................78
  4-4-. اندیشه‌های سیاسی سید قطب با شهید مطهری...............................................................................................80
  4-5- عدالت از دیدگاه سید قطبباشهید مطهری..........................................................................................................82
  4-6- حکومت از دیدگاه سید قطبباشهید مطهری.......................................................................................................84
  4-7- آزادی تفکر و عقیده از دیدگاه سید قطب با شهید مطهری.............................................................................89
  نتیجه......................................................................................................................................................................................91
  پیوست‌ها...............................................................................................................................................................................94
  منابع و مآخذ.....................................................................................................................................................................102


  چکیده :
  چکیده: احیاء فکر دینی به معنی تصحیح فهمدینی و اصلاح چگونگی دینداری است ، مسائل مربوط به احیاء فکر دینی شامل تمامی مسائل مربوط به دین میگردد. در این پژوهش پس از تعریف و تبیین احیاء تفکر دینی به بررسی وتحلیل برخی از موارد احیاء تفکر دینی که مهمترین آنها عبارتند از : جهان ‌بینی وایدئولوژی ،عدالت، حکومت ،آزادی تفکر و عقیده ، ازنگاه سید قطب وشهید مطهری پرداخته شده است. سید قطب و شهید مطهری معتقدند که اولین و مهمترین کاری که در رابطه با احیاء تفکر دینی باید صورت گیرد ، احیاء ایدئولوژی و جهان ‌بینی اسلامی و اثبات برتری آن نسبت به دیگر جهان ‌بینیهاست، تا بدینوسیله از هجوم و رسوخ دیگر جهان‌بینیها د ردین، که عامل مهم انحرافات دینیاست؛ جلوگیری شود. یکی دیگر از مقولاتی که ایندو متفکر در رابطه با احیاء تفکر دینی به آن تأکید زیادی کرده‌اند عدالت است. شهید مطهری با رهیافتی فلسفی وکلامی، وسید قطب با نگرشی متاثر از کلام اشعری به بیان تعریف عدالت و راهکارهای تحقق آن درجامعه اسلامی پرداخته‌اند. سید قطب طبق تعریفی که از جامعه جاهلی و جامعه اسلامی ارائه میدهد، معتقد است جامعه ایی که در آن حکومت، اسلامی نباشد و قوانین اسلامی اجرا نگردد ، جامعهایی جاهلی است. شهید مطهری در مورد احیاء تفکر دینی و رابطه آن با حکومت اسلامی بر عدم جدایی سیاست و حکومت از دین تأکید دارد. د ررابطه با آزادی تفکر و عقیده سید قطب معتقد است که انسان باید در تفکر و عقیده ی خود آزاد باشد و نباید کسی او را برای قبول عقیده ای اکراه و اجبار کند. وی در این راستا به احیاء نظر اسلامی در مورد آزادی تفکر و عقیده پرداخته است. وی معتقد است که اندیشه اسلام هرگز این نبوده که مردم را مجبور سازد تا آن را به صورت عقیده قلبی بپذیرند، زیرا اسلام تنها عقیده نیست؛ بلکه اسلام منشور آزادی انسان از بندگی مخلوقات است. امّا شهید مطهری معتقد است که بین آزادی تفکر و آزادی عقیده فرق است. وی با بیان اینکه اسلام آزادی تفکر را نه تنها معقول میداند بلکه بر آن تأکید دارد و پذیرش اصول دین را بدون تفکر و استدلال نمیپذیرد سعی کرده این فکر غلط را که، همه چیز در اسلام تعبدی است و انسان ها حق ندارند در اصول دین به چون و چرا بپردازند از اذهان مردم پاک کند و به احیاء اندیشیدن و تفکر که مورد غفلت واقع شده است بپردازد. ایشان سعی کرده ضمن احیاء آزادی عقیده و تفکر، تفاوت ایندو مطلب را با یکدیگر بیان کند، تا بین آزادی عقیده و تفکر خلط نشود. به دلیل ماهیت این رساله، روش تحقیق، توصیفی و تحلیلی و منابع تحقیق، کتابخانه‌ای می باشد. کلیدواژهها: دین، فکردینی، احیاءفکردینی، مرتضی مطهری، سید قطب.

  چکیده انگلیسی :
  Abstract: The meaning of religious thinking revival is to correct religious understanding and modifying piety. The issues concerning religious thinking revival involves all issues regarding religion. In this study after defining and delineating religious thinking revival, some factors about itare analyzed; some of which are:worldview, ideology, justice, government, thought and belief freedom, from ShahidMotahari and SeyyedQotb’s point of view. SeyyedQotb and Motahari believe that the first and most important thing that must be done concerning religious thinking is the revival of ideology and Islamicworldview; and the substantiation of their superiority to other views. Therefore, we prevent the penetration and attack of other views into religion, whichis considered as the most important factor in religious deviations. The other factor thathas been accentuated by these scholars is justice. ShahidMotahari, through a philosophical and verbal approach, and SeyyedQotb, through an attitude affected by Asha’ari speech, have defined justice and some strategies to deploy it in Islamic society. SeyyedQotb, according to his definition of ignorant and Islamic society, maintains that a society without Islamic rules is an ignorant society. ShahidMotahari, on the subject of religious thinking revival and its connection with Islamic government,emphasizes on the inseparability of politics and religion. Concerning the freedom of thought and belief,SeyyedQotb believes that human must be free in his thinking and belief, and there must not be any obligation to accept any belief. In doing so, he has dealt with the revival of Islamic attitude toward thought and belief. He believes that the very purpose of Islam has not been forcing people to accept it, because Islam is not just a belief, it is the charter to liberate people of being slave to others. However,ShahidMotahari believes that there is a difference between the freedom of belief and freedom of thought. Due to the fact that not only do Islam accept the rationalityof thought freedom, but it also accentuates on the importance of thinking before accepting religious rules,he has made an attempt to obliterate this misconception in people’s minds that Islam is an obligatory system that wants anyone to accept its principles without any question, he has also tried to both revive thought and belief freedom and distinguish between them. Due to the nature of the study, descriptive-analytical method has been chosen as research method, and the references are taken from library. Key word: Morteza Motahhari;Religion , Rrligiouse Thought , Reviving Religion Rrligiouse , Seyed –e Ghotb


  کلید واژه ها :
  دین ◄ قطب، سید ◄ مطهری، مرتضی ◄ ایدئولوژی ◄ جهان بینی ◄ عدالت ◄ حکومت ◄ آزادی عقیده ◄ تفکر دینی,Religion ◄ Idedogies ◄ Worldview ◄ Justice ◄ Government ◄ Liberty of conscience ◄ Religious thought

  1391
  0

  صفحه اول : University of Isfahan Faculty of Literature and Human Sciences Department of Islamic Theology M.A. Thesis Reviving Religious Thought from Shahid Motahhari΄s and Seyed-e Ghotb΄s Perspective Supervisor: Dr. Mohammad Meshkat Advisor: Dr.Hossein Azizi By: Hossein Noori Sep 2012
  فصل اول : 1-20
  فصل دوم : 21-51
  فصل سوم : 52-76
  فصل چهارم : 77-107
  فصل پنجم :
  فصل ششم :