• ورود کاربران دانشگاهی

 • ثبت نام(مطالعه آنلاین پایان نامه ها)

 • سپندا

  کاربر مهمان
  یکشنبه 3 تیر 1397| 54.81.112.7 :Your IP
  سامانه پایان نامه های دانشگاه اصفهان (سپندا)  عنوان :
  اندیشه های کلامی ملاصدرا در تفسیر قرآن کریم و شرح اصول کافی
  انتشارات : دانشگاه اصفهان
  سال :1391
  زبان : Persian
  شماره سند : 9672
  موضوع :معارف اسلامی گرایش مبانی نظری
  پژوهشگر : جعفر غفارپور
  توصیفگر لاتین : Quran interpretation ? Theology ? Faith ? Theodicy ? Prophecy ? Miracles ? Revelation ? Intercession
  توصیفگر فارسی : تفسیر قرآن ◄ شرح اصول کافی ◄ صدرالدین شیرازی، محمد بن ابراهیم ◄ کلام ◄ ایمان ◄ توحید ◄ عدل الهی ◄ نبوت ◄ معجزه ◄ وحی ◄ امامت ◄ شفاعت
  دانشکده : گروه معارف
  مقطع : کارشناسی ارشد

  استاد راهنما : مجتبی سپاهی
  استاد مشاور : احمد محمودی
  سال دفاع : 1391
  شماره رکورد : 9672
  شماره راهنما : THE2 181
  فهرست : فهرست مطالب
  عنوان صفحه
  فصل اول: کلیات
  1-1 بخش نخست
  1-1-1 تبیین مسأله تحقیق 2
  1-1-2 اهمیت تحقیق 2
  1-1-3 اهداف تحقیق 2
  1-1-4 پیشینه تحقیق 3
  1-1-5 سؤالات تحقیق 4
  1-1-6 فرضیة تحقیق 4
  1-1-7 روش تحقیق 4
  1-1-8 ساختار تحقیق 4
  1-1-9 واژگان کلیدی 4
  1-2 بخش دوّم: احوال صدرالمتألهین
  1-2-1 زندگینامه 5
  1-2-2 شخصیت و موقعیت 6
  1-2-3 آثار 7
  1-3 بخش سوم: علم کلام
  1-3-1 تعریف علم کلام 8
  1-3-2 مذاهب و فرق کلامی 8
  1-3-3 روشهای کلامی 8
  1-3-4 انتقاد ملاصدرا از متکلّمان 9
  1-4 بخش چهارم: روش‌شناسی تفسیر ملاصدرا
  1-4-1 گونه‌های تفسیری 11
  1-4-2 منابع آموزه‌های تفسیری ملاصدرا 12
  1-4-2-1 قرآن کریم 12
  1-4-2-2 احادیث 13
  1-4-2-3 آثار فلسفی 13
  عنوان صفحه
  1-4-2-4 مکاشفات عرفانی 14
  1-4-3 روش‌های تفسیری در نگاه ملاصدرا 14
  1-4-4 روش تفسیری ملا صدرا 15
  1-5 بخش پنجم: روش‌شناسی شرح اصول کافی
  1-5-1 بررسی سند در شرح ملاصدرا 16
  1-5-2 تفسیر متن در شرح ملا صدرا 17
  1-5-2-1 پژوهش لغوی و معناشناختی 17
  1-5-2-2 تبیین معنای واژه‌ها براساس مبانی حکمی و عرفانی 17
  1-5-2-3 تبیین واژه‌ها براساس مفاهیم اخلاقی 18
  1-5-2-4 تفسیر واژه‌ها با الهام از معارف قرآنی 19
  1-5-3 جایگاه عقل در اندیشه صدرا 19
  فصل دوّم: ماهیت ایمان
  2-1 تعریف ایمان 23
  2-2 اقوال در ماهیت ایمان 24
  2-3 ماهیت ایمان در نزد ملاصدرا 26
  2-4 درجات و مراتب ایمان 28
  2-5 حقیقت ایمان 29
  2-6 ایمان صوری و ایمان حقیقی 31
  2-7 استدلال صدرا بر یکسانی ایمان با علم و تصدیق 32
  2-8 مراتب ایمان 33
  2-8-1 مرتبه عوام 33
  2-5-2 مرتبه خواصّ 33
  2-8-3 مرتبه اخصین 34
  نتیجه‌گیری 35
  فصل سوم: توحید 36
  3-1 بخش نخست: توحید ذات 38
  3-1-1 اثبات ذات واجب‌الوجود 38
  عنوان صفحه
  3-1-2 نوع وحدت واجب تعالی 39
  3-1-3 بسیط بودن ذات الهی 40
  3-1-4 الهیّت ذات الهی 42
  3-1-5 وجود صرف بودن ذات الهی 42
  3-1-6 مساوق بودن حقیقت وجود الهی با وحدت 44
  3-1-7 خالی بودن خداوند از مخلوقات و مخلوقات از او 45
  3-1-8 کیفیّت معرفت به ذات الهی 46
  3-1-9 کیفیّت اعتقاد به ذات الهی 49
  3-2 بخش دوّم : توحید صفات 50
  3-2-1 تعاریف صفات سلبیّه و ثبوتیّه 50
  3-2-2 توحید صفات و یگانگی الهیّت 51
  3-2-3 کیفیّت رابطه صفات الهی با ذات الهی 51
  3-2-4 علم الهی 54
  3-2-5 کیفیّت علم الهی به ذات خود و معلولات 55
  3-2-6 اولیّت و آخریّت خداوند 57
  3-2-7 ظاهر و باطن بودن خداوند 59
  3-2-8 نور و هادی بودن خداوند برای اهل آسمانها و زمین 60
  3-3 بخش سوم: توحید ا فعالی 61
  3-3-1 قیومیّت خداوند 61
  3-3-2 نسبت افعال عباد با فعل خداوند 62
  3-3-3 مخلوق بودن کلام خداوند 64
  3-3-4 نسبت شرور با ذات الهی 65
  3-3-5 مشیّت خداوند و اراده بندگان 66
  3-3-6 فاعل و غایت بودن خداوند 67
  3-4 بخش چهارم: عدل الهی 68
  3-4-1 سعادت و شقاوت و اختیار انسان 68
  3-4-2 مبدأ خیر و شرّ 69
  عنوان صفحه
  3-4-3 پاسخ به دو اشکال 70
  3-4-4 تکلیف بما لایطاق 71
  نتیجه‌گیری 74
  فصل چهارم: نبوّت 76
  4-1 بخش نخست: بعثت 77
  4-1-1 ضرورت بعثت انبیاء 77
  4-1-2 فائده یعثت 77
  4-1-3 عصمت انبیاء 78
  4-1-3-1 تعریف عصمت 78
  4-1-3-2 اثبات عصمت 78
  4-1-3-3 ضرورت عصمت انبیاء 79
  4-1-4 صفات فطری و ذاتی نبّی 81
  4-1-5 مراتب انبیاء 81
  4-1-6 فضلیت پیامبر اسلام (ص) بر سایر انبیاء 83
  4-1-7 خصا ئص پیامبر(ص) 83
  4-1-8 آیا معراج پیامبر روحانی بوده یا جسمانی 84
  4-2 بخش دوّم : معجزه 84
  4-2-1 تعریف معجزه 84
  4-2-2 ضرورت معجزه 84
  4-2-4 اصول معجزه از دیدگاه ملاصدرا 84
  4-3 بخش سوم: وحی 87
  4-3-1 معنای لغوی و اصطلاحی وحی 87
  4-3-2 حقیقت وحی اصطلاحی 88
  4-3-3 معنا و مفهوم وحی و کلام الهی 88
  4-3-4 کیفیّت نزول وحی بر پیامبران (ع) 89
  4-3-5 انواع وحی و مراتب آن و کلام الهی 91
  نتیجه‌گیری 94
  عنوان صفحه
  فصل پنجم: امامت 96
  5-1 بخش نخست: ولایت از منظر ملاصدرا 97
  5-1-1 معنای لغوی و اصطلاحی ولایت 97
  5-1-2 اقسام ولایت 97
  5-1-3 برتری ولایت بر نبوت 98
  5-1-4 وجوب امامت 99
  5-1-5 اهل سنّت 100
  5-1-6 شیعه امامیّه 104
  5-1-7 استدلال به قاعده امکان اشرف 105
  5-1-7-1 بیان قاعده امکان اشرف 105
  5-1-8 وجوب وجود امام 106
  5-2 بخش دوم: ویژگیهای امامت 107
  5-2-1 امام دارای مقام عصمت 107
  5-2-2 علم امام موهبتی و لدّنی 109
  5-2-3 اطاعت امام عین اطاعت الهی 109
  5-2-4 اطاعت امام عین اطاعت نبیّ 110
  5-2-5 ائمه در اطاعت یکسانند 110
  5-2-6 امامت، باطن نبوّت 110
  5-2-7 مقام امام بالاتر از نبوّت 111
  5-2-8 اطاعت و انکار امام معیار ایمان و کفر 112
  5-2-9 وجوب شرعی و عقلی معرفت امام 113
  5-2-10 امام واسطه فیض تکوینی 114
  5-2-11 امام حجّت خداوند بر خلق 115
  5-2-12 تمامیت حجّت خدا بر خلق فقط با وجود امام 115
  5-2-13 تمامیت حجّیت قرآن تنها با وجود امام بر حق 117
  5-2-14 قرآن و امام قرین‌ هم‌اند 117
  5-2-15 امامان معصوم گواهان حق‌اند بر مردم 117
  عنوان صفحه
  5-2-16 قبولی عبادات در گرو پذیرفتن ولایت امام 118
  5-2-17 کیفیّت آگاهی شخص امام از مقام امامت خویش 119
  5-2-18 کوتاهی در شناخت امام، عمل انسان را بیارزش میکند 119
  نتیجه‌گیری 121
  فصل ششم: معاد 122
  6-1 بخش نخست: معاد در نظر ملاصدرا 123
  6-1-1 تعریف معاد 123
  6-1-2 اهمیّت بحث‌ معاد در نظر ملاصدرا 124
  6-1-2-1 معاد، رکن عظیم اسلام 124
  6-1-2-2 معاد یکی از دو ستون اعتقادی 124
  6-1-3 خصوصیات روز قیامت 125
  6-1-4 حشر مردم در قیامت 126
  6-1-5 کیفیّت حشر انسان در قیامت 127
  6-1-6 حشر آدمی در معاد با بدن مثالی یا عین بدن دنیوی 130
  6-1-7 عود روح به بدن مثالی 131
  6-1-8 خلود در آتش 132
  6-1-9 عوالم سه‌گانه و کیفیّت حشر برزخی 136
  6-1-9-1 دلایل وجود عالم برزخ 137
  6-2 بخش دوم: شفاعت 138
  6-2-1 تعریف شفاعت و کیفیّت آن 139
  6-2-2 شفاعتکنندگان 140
  6-2-3 شفاعت‌ شوندگان 140
  6-2-4 استدلال معتزله بر انکار شفاعت و ردّ آن 141
  6-3 بخش سوّم: شبهات و ردّ آن 142
  6-3-1 تناسخ و ردّ آن 142
  6-3-2 شبهه آکل و مأکول 144
  6-3-3 بهشت و جهنّم الآن موجودند 145
  عنوان صفحه
  6-3-4 شبهه در مکان بهشت و جهنّم 147
  نتیجه‌گیری 148
  نتیجه‌گیری کلّی 149
  منابع و مآخذ 150


  چکیده :
  چکیده موضوع این رساله ،اندیشه کلامی ملاصدرا می باشد که از دو اثر ارزشمند ایشان یعنی تفسیرقرآن کریم و شرح اصول کافی که بعد از اسفار ،بعنوان مهمترین اثر این اندیشمند حکیم بیان شده،مورد تحقیق قرار گرفته است. در این پایان نامه فرض براین است که ملاصدرا نه تنها از مسائل مهم کلامی غافل نبوده بلکه در این دو کتاب بصورت مستدّل به خیلی از مسائل کلامی پرداخته است. منابع اصلی استفاده شده در این رساله،تفسیرقرآن کریم که هفت جلد می باشد و شرح اصول کافی که شش جلد میباشد. اهمّ نتایج این پژوهش: 1ـ صدرا در عین فیلسوف بودن از مباحث اصیل کلام شیعی غافل نبوده و با براهین متقن نقلی و عقلی به بحث پرداخته است. 2ـ روش صدرا در مسائل کلامی نقلی و عقلی است. واژگان کلیدی: اندیشه‌های کلامی، ملاصدرا، تفسیرقرآن کریم، شرح اصول کافی

  چکیده انگلیسی :
  Abstract This thesis studies Mulla Sadra’s theological thoughts from two of his valuable works “the Interpretation of the Holy Quran”, and “the description of Osoule Kafi” which is his second most important work after “Asfar”. In this thesis it is hypothesized that Mulla Sadra has not been ignorant of important theological issues but has reasonably dealt with so many theological issues in these two books. The materials used in this thesis are the Interpretation of the Holy Quran which is a seven volumes and “the description of Osoule Kafi” which is six volumes. The main results of this study: 1 Mulla Sadra has not been negligent of genuine issues of Shiite theology and has argued with certain traditional and rational arguments. 2- Mulla Sadra’s approach in theological issues was traditional and rational. Key words: theological thoughts, Mulla Sadra, Interpretation of the Holy Quran, the description of Osoule Kafi


  کلید واژه ها :
  تفسیر قرآن ◄ شرح اصول کافی ◄ صدرالدین شیرازی، محمد بن ابراهیم ◄ کلام ◄ ایمان ◄ توحید ◄ عدل الهی ◄ نبوت ◄ معجزه ◄ وحی ◄ امامت ◄ شفاعت,Quran interpretation ◄ Theology ◄ Faith ◄ Theodicy ◄ Prophecy ◄ Miracles ◄ Revelation ◄ Intercession

  1391
  0

  صفحه اول : Isfahan University Faculty of Literature and Humanities Department of theology M.A. thesis Theological thoughts of Mulla Sadra in the interpretation of Quran and the description of Osoule Kafi Supervisor Mojtaba Sepahi, Ph.D Advisor Ahmad Mahmoudi, Ph. D By Seyed Jafar Ghafarpour October 2012
  فصل اول : 1-22
  فصل دوم : 23-35
  فصل سوم : 36-75
  فصل چهارم : 76-95
  فصل پنجم : 96-121
  فصل ششم : 122-153