• ورود کاربران دانشگاهی

 • ثبت نام(مطالعه آنلاین پایان نامه ها)

 • سپندا

  کاربر مهمان
  یکشنبه 3 تیر 1397| 54.81.112.7 :Your IP
  سامانه پایان نامه های دانشگاه اصفهان (سپندا)  عنوان :
  ارتباط مراتب وجود با مراتب ادراک از نظر ملاصدرا
  انتشارات : دانشگاه اصفهان
  سال :1386
  زبان : Persian
  شماره سند : 4182
  موضوع :
  پژوهشگر : صفیه واسعی
  توصیفگر لاتین : ????? ???? Perception ? Sense ? Imaginary ? Ratiocination ? Degrees of existence ? Perception world ? Rational world ? Imaginary world ? Sense perception ? Imaginary perception ? Rational perception
  توصیفگر فارسی : الهیات ( فلسفه و کلام اسلامی) ◄ 1386 ◄ ادراک ◄ احساس ◄ تخیل ◄ تعقل ◄ ملاصدرا ◄ مراتب وجود ◄ علم محسوسات ◄ عالم تخیلات ◄ عالم معقولات ◄ ادراک حسی ◄ ادراک خیالی
  دانشکده : دانشگاه اصفهان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه
  مقطع : کارشناسی ارشد الهیات گرایش فلسفه و کلام اسلامی

  استاد راهنما : دکتر علی ارشد ریاحی
  استاد مشاور :
  سال دفاع : 1386
  شماره رکورد : 4182
  شماره راهنما : THE2 34
  فهرست : فهرست مطالب
  عنوان صفحه
  فصل اول: کلیات تحقیق
  1-1 شرح موضوع تحقیق 1
  1-2 اهداف تحقیق 3
  1-3 فرضیات تحقیق 3 1-4 اهمیت و ارزش تحقیق 4
  1-5 پیشینه و تاریخچه موضوع تحقیق 4
  1-6 روش تحقیق 4
  1-7 کلید واژه ها 4
  1-8 تگناهای تحقیق 5
  فصل دوم: مراتب ادراک
  مقدمه 6
  الف- تعریف ادراک 7
  ب- نقد ملاصدرا در مورد تعریف شیخ اشراق و ابن سینا از علم 9
  پ- ادراک از نظر مشائین 10
  ت- حقیقت ادراک در فلسفة ملاصدرا 11
  ث- ادراکات نفس در آغاز و فرجام حرکت استکمالی آن 13
  ح- انواع و مراتب ادراک در فلسفه ملاصدرا 14
  خ- مهم‌ترین اختلافات مکتب مشاء و صدرا در مورد ادراک 16
  بخش اول: ادراک حسی
  مقدمه 17
  2-1-1 حواس ظاهری 18
  2-1-2 ادراک بصری 19
  2-1-3 ادراک حسی 21
  2-1-3-1 وجوه فرق بین حضور صور ادراکی برای نفس و بین حصول آن در ماده 27
  2-1-4 دلایل تجرد ادراک حسی 28
  2-1-5-دلیل مادی بودن ادراک حسی 29
  2-1-6-ادراکات مسبوق به ادراک حسی است 30

  عنوان صفحه
  بخش دوم: ادراک خیالی
  2- 2- 1 خیال از نظر حکما 31
  2-2-2 تعریف قوه خیال 32
  2-2-3 جایگاه ویژه قوه خیال از نظر ملاصدرا 35
  2-2-4 اثبات قوه خیال از نظر ملاصدرا 35
  2-2-5 تجرد قوه خیال 36
  2-2-5-1 دلیل مادی بودن قوه خیال 37
  2-2-5-2 دلایل تجرد خیال 39
  2-2-5-3 نتایج مهم حاصل از تجرد قوه خیال 41
  2-2-6 ادراک خیالی 42
  2-2-6-1 تفاوت‌های صورت خیالی با صورت محسوس 44
  بخش سوم: ادراک عقلی
  2-3-1 معانی عقل از دیدگاه ملاصدرا 46
  2-3-2 اثبات قوه عقلانی در انسان 47
  2-3-3 دلایل تجرد عقل 48
  2-3-4 عقل نظری و عقل عملی 50
  2-3-4-1 وظایف عقل نظری و عقل عملی 51
  2-3-4-2 مراتب عقل نظری 51
  2-3-4-3 مراتب عقل عملی 52
  2-3-5 حقیقت تعقل یا کیفیت حصول کلیات در ذهن از نظر ملاصدرا 53
  2-3-5-1 سازگاری حیثیت تشخص وجودی مجردات عقلی با کلیت آنها 55
  2-3-5-2 ناتوانی اکثر مردم از ادراک صور مجرد عقلی 55
  2-3-5-3 نقد نظر ملاصدرا در مورد ادراک عقلی 58
  2-3-5-4 ارتباط نفس با عقل فعال برای یادآوری معقولات 59
  2-3-6 ادراک وهمی 61
  2-3-6-1 قوهی واهمه 61  عنوان صفحه
  فصل سوم: مراتب وجود
  مقدمه 63
  بخش اول: عالم جسمانی یا طبیعت
  مقدمه 65
  3-1-1 اثبات عالم جسمانی 66
  3-1-2 تقسیم بندی اجسام 67
  3-1-2-1 اجسام عنصری 68
  3-1-2-1-1 اجسام عنصری حیات ندارند 70
  3-1-3-1-2 محدد جهات 71
  3-1-2-1-3 افلاک 72
  3-1-3 متحرک بودن اجسام 73
  بخش دوم: عالم مثال
  مقدمه 74
  3-2-1 تعریف عالم مثال 75
  3-2-2 تفاوت عالم مثال با مثل افلاطونی 77
  3-2-3 رابطه عالم مثال با عوالم مافوق وعالم مادون 77
  3-2-4 تاریخچه یا پیشینهی نظریه عالم مثال 78
  3-2-5 اهمیت عالم مثال 79
  3-2-6 اقسام مثال 81
  3-2- 7 اثبات وجود عالم مثال 84
  3-2-8 ادله منکرین عالم مثال 90
  3-2-8-1 پاسخ به اشکالات محقق لاهیجی و میرداماد 93
  3-2-9 آیات و روایات 93
  3-2-10 مظهریت اشیاء برای عالم مثال 95
  3-2-11 اموری که با نظریه عالم مثال نزولی قابل تبیین است 96
  3-2-11-1 رؤیا 96
  3-2-11-2 اطلاع بر امور غیبی 97
  عنوان صفحه
  3-2-11-3 کرامات و معجزات 98
  بخش سوم: عالم عقول
  3-3-1 اثبات عقول 105
  3-3-2 کثرت عقول 107
  3-3- 2-1 اثبات کثرت طولی عقول 108
  3-3-3 نخستین صادر 109
  3-3-4 ترتیب صدور موجودات از عقول 111
  3-3-5 اثبات وجود مثل افلاطونی 115
  3-3-6 عقل فعال 116
  3-3-7 عقل کل اشیاء و مشتمل بر همه آنهاست 117
  3-3-8 ویژگیهای مجردات 117
  فصل چهارم: تطابق ادراک حسی با عالم طبیعت
  تطابق ادراک حسی با عالم طبیعت 119
  فصل پنجم: تطابق ادراک خیالی با عالم مثال
  تطابق ادراک خیالی با عالم مثال 121
  فصل ششم: تطابق ادراک عقلی با عالم عقول
  تطابق ادراک عقلی با عالم عقول 126
  نتیجه گیری و خلاصه مطالب 130
  منابع و مآخذ 140
  چکیده :
  چکیده به اعتقاد ملاصدرا، سه عالم کلی وجود تحقق دارد: 1) عالم محسوسات که همان عالم دنیاست و حادث، کائن و فسادپذیر میباشد2) عالم متخیلات، یعنی عالم صور مقداری که عینا نظیر عالم محسوسات است با این تفاوت که عاری از ماده میباشد. 3) عالم معقولات که عاری از ماده و خواص مادی است. انسان حقیقتی است که بالقوه این عوالم و نشئات در او جمعند. از طرف دیگر انسان دارای سه نوع ادراک است: 1) ادراک حسی: در این مرتبه، صورت مدرَک در ماده وجود دارد و مدرِک صورت را با هیئات مخصوص محسوسات در مییابد 2) ادراک خیالی: و آن ادراک شیء است با همان خصوصیات و کیفیات ادراک حسی، با این تفاوت که در خیال، مادة شیء برای حواس ظاهری حضور ندارد 3) ادراک عقلی: و آن ادراک شیء است از حیث ماهیت آن به نحو کلی. در این پایان نامه، ابتدا به شناسایی ادراک و بررسی خصوصیات مراتب آن به طور مفصل پرداخته و سپس در فصل دوم مراتب وجود(عوالم سه گانه بیرونی) را توضیح داده و در طی سه فصل بعدی، هر یک از مراتب ادراک با مراتب وجود تطبیق داده ‌شده است و در آخر این نتیجه حاصل شده که از نظر ملاصدرا مراتب ادراک که در درون خود آدمی است با مراتب وجود بیرونی تطابق دارد و از طریق همین تطابق و ارتباطات، انسان به شناخت عالم خیال و عقل و بلکه شناخت بیشتر وجود میرسد و اهمیت علم و معرفت، در طی کردن مراتب وجودی، از نظر همگان آشکار میگردد. کلید واژه: ادراک، احساس، تخیل، تعقل.

  چکیده انگلیسی :
  In the belief of Molla Sadra, there are 3 total worlds: 1) The perceptible world that is our world that we live on it and it is new created- existent and mischievous.2) Imaginary world that is it likely as the same as perceptible world but the only different is without material.3) Rationales world that is without material descriptions. The mankind is a reality that all of these worlds and spirits are accumulated in him. In another word, the human is having 3 perceptions: 1) Feeling or sense perception: In this degree the evidence appearance is existing in material and the person can understand the appearance evidence with special aspect. 2) Imaginary perceptions: This kind of perception is perceiving the things and it is the same as descriptions and qualities of sense perceptions but the difference is that in imagination, the thing material does not exist for apparent senses.3) wisdom or rational perceptions: this kind of perception is perceiving the things and understanding about its total nature. In this thesis, at first it has explained about the recognising of perceptions and reviewing the characteristics of the degrees and then in second chapter, it has explained about the existing degrees and at last we can get to this result that in the view of Molla Sadra, the perceptions that are inside the human, are linking with external degrees and via this linkage and relations, the human can receive the recognition of imaginary world and can find the wisdom and more recognising and also the importance of science and knowledge can become manifest for all of the people.


  کلید واژه ها :
  الهیات ( فلسفه و کلام اسلامی) ◄ 1386 ◄ ادراک ◄ احساس ◄ تخیل ◄ تعقل ◄ ملاصدرا ◄ مراتب وجود ◄ علم محسوسات ◄ عالم تخیلات ◄ عالم معقولات ◄ ادراک حسی ◄ ادراک خیالی,ادراک عقلی Perception ◄ Sense ◄ Imaginary ◄ Ratiocination ◄ Degrees of existence ◄ Perception wo

  مهر 1386
  0

  صفحه اول : University university of Isfahan Faculty of Literature and Human Science Department of theology M.AThesis The relation between degrees of existence with degrees of perception from Sadra's viewpoint. Supervisor: Dr. Ali Arshad Riyahi Advisor: Dr.Jafar Shanazari By: Safiyeh Vasei October 2007
  فصل اول :
  فصل دوم :
  فصل سوم :
  فصل چهارم :
  فصل پنجم :
  فصل ششم :