• ورود کاربران دانشگاهی

 • ثبت نام(مطالعه آنلاین پایان نامه ها)

 • سپندا

  کاربر مهمان
  یکشنبه 3 تیر 1397| 54.81.112.7 :Your IP
  سامانه پایان نامه های دانشگاه اصفهان (سپندا)  عنوان :
  ارزیابی عملکرد مبلمان پارک ها در شهر مشهد ﴿ با تاکید بر پارک های منطقه ای﴾
  انتشارات : دانشگاه اصفهان
  سال :1389
  زبان : Persian
  شماره سند : 7876
  موضوع :جغرافیا گرایش برنامه ریزی شهری
  پژوهشگر : مهدی عامل بافنده
  توصیفگر لاتین : Park Furniture ? Analytic Hierchy Process ? Mellat Reginig Park(Mashhad) ? Koohsangi Regining Park(Mashhad) ? Basis Regining Park (Mashhad) ? Mashhad City
  توصیفگر فارسی : مبلمان پارکی ◄ تحلیل سلسله مراتبی ◄ پارک منطقه ای ملت﴿مشهد﴾ ◄ پارک منطقه ای کوهسنگی﴿مشهد﴾ ◄ پارک منطقه ای بسیج﴿مشهد﴾ ◄ مشهد
  دانشکده : دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه جغرافیا
  مقطع : کارشناسی ارشد

  استاد راهنما : حمیدرضا وارثی
  استاد مشاور : محمد علی احمدیان
  سال دفاع : 1389
  شماره رکورد : 7876
  شماره راهنما : GEOG2 437
  فهرست : فهرست مطالب
  عنوان صفحه
  فصل اول: فرآیند پژوهش
  1-1- شرح و بیان مسأله پژوهشی .................................................................................................................................... 1
  1-2- پیشینة پژوهش .......................................................................................................................................................... 4
  1-3- اهداف پژوهش ............................................................................................................................................................ 6
  1-4- اهمیت و ارزش پژوهش ............................................................................................................................................ 6
  1-5- موقعیت مکانی پارک های مورد مطالعه ............................................................................................................... 7
  1-6- سوال و فرضیات پژوهش .......................................................................................................................................... 9
  1-7- روش پژوهش ........................................................................................................................................................... 10
  1-8- جامعة آماری و حجم نمونه .................................................................................................................................. 10
  1-9- کاربردهای پژوهش ................................................................................................................................................. 11
  1-10- محدودیت ها و مشکلات پژوهش ..................................................................................................................... 12
  1-11- خلاصه و نتیجه گیری ........................................................................................................................................ 12

  فصل دوم: مفاهیم و مبانی نظری
  2-1- مقدمه ........................................................................................................................................................................ 13
  2-2- انواع فضای سبز ....................................................................................................................................................... 14
  2-3- عملکردهای فضای سبز شهری ............................................................................................................................ 16
  2-4- سرانه فضای سبز ..................................................................................................................................................... 18
  2-5- تعریف پارک و انواع آن ......................................................................................................................................... 20
  2-6- تاریخچه ایجاد پارک .............................................................................................................................................. 24
  2-7- پیشینه استفاده از مبلمان در فضاهای شهری و پارک ها .............................................................................. 28
  2-8- تعریف مبلمان و انواع آن ...................................................................................................................................... 29
  2-9- عناصر مبلمان پارکی ..............................................................................................................................................30
  2-10- معیارهای ارزیابی و انتخاب مبلمان پارکی ..................................................................................................... 43
  2-11- خلاصه و نتیجه گیری ........................................................................................................................................ 57
  فصل سوم: شناخت محدوده مورد مطالعه
  3-1- مقدمه ...................................................................................................................................................................... 58
  3-2- موقعیت جغرافیایی شهر مشهد .......................................................................................................................... 58
  3-3- بررسی سیر تاریخی و رشد کالبدی شهر مشهد ............................................................................................. 59
  3-4- ویژگی های طبیعی ............................................................................................................................................... 62
  3-5- ویژگی های جمعیتی ............................................................................................................................................. 65
  3-6- ویژگی های اقتصادی ............................................................................................................................................. 66
  3-7- سابقه پارک سازی در شهر مشهد ....................................................................................................................... 67
  3-8- تعداد و انواع پارک های منطقه ای شهر مشهد .............................................................................................. 74
  3-9- دلایل انتخاب پارک های مورد مطالعه ............................................................................................................... 76
  3-10- معرفی پارک های مورد مطالعه ........................................................................................................................ 77
  3-10- خلاصه و نتیجه گیری ...................................................................................................................................... 82

  فصل چهارم: یافته های پژوهش
  4-1- مقدمه ........................................................................................................................................................................ 83
  4-2- تجزیه و تحلیل پرسشنامه .................................................................................................................................... 83
  4-3- تجزیه و تحلیل برداشت های میدانی ...............................................................................................................152
  4-4- خلاصه و نتیجه گیری ..........................................................................................................................................185

  فصل پنجم: آزمون فرضیات و ارائه راهبردها
  5-1- مقدمه .......................................................................................................................................................................187
  5-2- سوالات پژوهش .....................................................................................................................................................187
  5-3- آزمون فرضیات ......................................................................................................................................................196
  5-4- نتایج ........................................................................................................................................................................198
  5-5- پیشنهادات .............................................................................................................................................................204
  5-6- پیشنهاد پژوهش های آینده .............................................................................................................................. 209
  پیوستها .............................................................................................................................................................................. 210
  منابع و مآخذ .................................................................................................................................................................... 213


  چکیده :
  چکیده: مبلمان پارکی از ابتدایی ترین امکانات لازم برای تجهیز پارک ها و از عناصر اصلی کامل کننده این فضاها محسوب می گردند. به موجب اثرات چند بعدی این عناصر بر فضای پارک از یک سو و رضایت مراجعه کنندگان به این فضا از سوی دیگر، لزوم توجه به مسأله مبلمان پارکی مهم جلوه می نماید. لذا هدف از این پژوهش، بررسی شاخص های عملکردی مبلمان پارکی در سه پارک منطقه ای ملت، کوهسنگی و بسیج شهر مشهد می باشد. در این راستا ضمن تحلیل اثرات عملکرد مبلمان پارکی بر رضایت کاربران، به مقایسه پارک های مورد مطالعه از نظر وضعیت شاخص های عملکردی مبلمان پارکی با استفاده از مدل تحلیل سلسله مراتبی (AHP) پرداخته شده است. روش این پژوهش ترکیبی از تحقیقات پیمایشی، توصیفی - تحلیلی و علی بوده و برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای Expert choice، SPSS, Excel و با به کارگیری روش های آماری چون تحلیل واریانس، رگرسیون، ضریب همبستگی و ... استفاده شده است. نتایج بیانگر این امر است که در تمامی پارک های مورد مطالعه، بین نحوه عملکرد عناصر مبلمان پارکی و تمایل به استفاده مجدد از فضای پارک رابطه معنی دار و مستقیم به دست آمده است. شدت این رابطه نیز در هر کدام از پارک ها از متوسط تا نسبتاً زیاد متغیر است. همچنین نتایج همبستگی بین نحوه عملکرد عناصر مبلمان پارکی و مدت زمان ماندگاری در پارک حاکی از رابطه معنی دار این دو متغیر در دو پارک کوهسنگی و بسیج دارد. جهت این رابطه مستقیم بوده و شدت آن متوسط می باشد. لیکن در پارک ملت رابطه معناداری بین دو متغیر مورد بررسی مشاهده نگردید. نتایج مدل تحلیل سلسله مراتبی نشان می دهد که سه پارک کوهسنگی، ملت و بسیج از نظر رعایت معیارهای طراحی و انتخاب مبلمان پارکی در سه سطح متفاوت قرار گرفته اند. از این حیث به ترتیب پارک کوهسنگی، ملت و بسیج از شرایط مناسب تری برخوردار می باشند. البته فاصله میان پارک ها یک اندازه نمی باشد به طوری که فاصله بین پارک کوهسنگی و پارک ملت دو برابر فاصله بین پارک ملت و پارک بسیج می باشد. واژگان کلیدی: برنامه ریزی شهری، پارک منطقه ای، مبلمان شهری، مبلمان پارکی، تحلیل سلسله مراتبی (AHP)، مشهد.

  چکیده انگلیسی :
  Abstract: Park furniture is considered as the basic facility required for park equipments and acts as a complementary element in these spaces. Multifaceted impact of these elements on park space on one hand, and the contentment of their visitors on the other hand, stresse the necessity of paying more attention to this subject. Thus, the present research seeks to explore the performance indexes of park furniture in three regional parks in Mashhad, namely Melat, Koohsangi and Basiege parks. To this purpose, in addition to the analysis of performance impact of park furniture on its users, a comparison is made between the under-study parks with regard to the level of performance indexes using analytic hierarchy process (AHP) model. This research was conducted using field studies, descriptive and analytical method and for analyz of data have been used Expert choice, Excell, SPSS and using statistical methods such as analayz of variances, regression, Spearman correlation coefficient and … . The results revealed that in all studied parks, there was a significant correlation between the performance of park furniture elements and the desire to reuse them. The intensity of this correlation varied from medium to fairly high in each park. Moreover, the correlation between park furniture performance and the time people spent there, showed a meaningful relationship between these variables in Koohsangi and Basiege parks. This relationship was in direct direction with medium intensity. However, in Melat Park, no significant relationship between two variables was observed. The result of AHP indicated that three parks of Koohsangi, Melat and Basiege were in varied level with regard to design and selection of park furniture. In this respect, Koohsangi, Melat and Basiege park were respectively in the best and the worst condition. Nonetheless, the distance between the parks was not equal, e.g., Koohsangi and Melat’s distance was twice as much as Melat and Basiege’s. Key Terms: Urban Planing, Regional Park, Urban Furniture, Park Furniture, Analytic Hierarchy Process (AHP), Mashhad.


  کلید واژه ها :
  مبلمان پارکی ◄ تحلیل سلسله مراتبی ◄ پارک منطقه ای ملت﴿مشهد﴾ ◄ پارک منطقه ای کوهسنگی﴿مشهد﴾ ◄ پارک منطقه ای بسیج﴿مشهد﴾ ◄ مشهد,Park Furniture ◄ Analytic Hierchy Process ◄ Mellat Reginig Park(Mashhad) ◄ Koohsangi Regining Park(Mashhad) ◄ Basis Regining Park (

  1389
  0

  صفحه اول : University of Isfahan Faculty of Literature & Humanities Department of Geography M.A. Thesis The Assessment of Performance of The Parks Furniture in Mashhad city (Emphasis on Regional Parks) Supervisor: Dr. Hamid Reza Varesi Advisor: Dr. Mohammad Ali Ahmadian By: Mahdi Amel Bafande March 2011
  فصل اول : 1-12
  فصل دوم : 13-57
  فصل سوم : 58-82
  فصل چهارم : 83-186
  فصل پنجم : 187-226
  فصل ششم :