• ورود کاربران دانشگاهی

 • ثبت نام(مطالعه آنلاین پایان نامه ها)

 • سپندا

  کاربر مهمان
  چهار شنبه 30 خرداد 1397| 54.166.160.105 :Your IP
  سامانه پایان نامه های دانشگاه اصفهان (سپندا)  عنوان :
  ارزیابی میزان مشارکت شهروندان در استفاده از حمل ‌و نقل همگانی (محور جنوب زاینده‌رود)
  انتشارات : دانشگاه اصفهان
  سال :1394
  زبان : Persian
  شماره سند : 13607
  موضوع :جغرافیا گرایش برنامه‌ریزی شهری
  پژوهشگر : فرزانه ساعدی
  توصیفگر لاتین : participation ? citizen ? transportation ? public transportation ? The southern axis of the zayandeh
  توصیفگر فارسی : حمل‌ونقل ◄ حمل‌ونقل همگانی ◄ شهروندان ◄ مشارکت ◄ محور جنوب زاینده‌رود
  دانشکده : دانشکده علوم جغرافیایی و برنامه‌ریزی، گروه جغرافیا
  مقطع : کارشناسی ارشد

  استاد راهنما : حمیدرضا وارثی
  استاد مشاور : مسعود تقوایی
  سال دفاع : 1394
  شماره رکورد : 13607
  شماره راهنما : GEOG2 728
  فهرست : فهرست مطالب
  عنوان صفحه
  فصل اول: کلیات تحقیق
  1-1- مقدمه 1
  1-2- شرح و بیان مسئله پژوهش 2
  1-3- اهمیت و ارزش تحقیق 3
  1-4- پیشینه پژوهش 3
  1-4-1- پیشینه پژوهش در جهان 3
  1-4-2- پیشینه پژوهش در ایران 4
  1-5- اهداف پژوهش 7
  1-6- فرضیه‌های پژوهش 7
  1-6-1- فرضیه‌ها 8
  1-7- متدلوژی پژوهش 8
  1-7-1- روش جمع‌آوری داده‌ها 8
  1-7-2- روش پژوهش و مراحل اجرایی آن 8
  1-8- جامعه و نمونه آماری 9
  1-8-1- حجم نمونه و روش محاسبه 9
  1-8-2- ابزار تجزیه‌وتحلیل داده‌ها 9
  1-9- مسائل و محدودیت‌های پژوهش 10
  1-10- کاربرد نتایج پژوهش 10
  1-11- جمع‌بندی و خلاصه فصل اول
  فصل دوم: مبانی نظری و ادبیات تحقیق11
  2-1- تعاریف و مفاهیم 12
  2-1-1- حمل‌ونقل 12
  2-1-2- حمل‌ونقل شهری 12
  2-1-3- سامانه حمل‌ونقل شهری 13
  2-1-4- شبکه حمل‌ونقل شهری 13
  2-1-5- سیستم حمل‌ونقل عمومی 14
  2-1-6- مدیریت تقاضای حمل‌ونقل 14
  2-1-7- توسعه حمل‌ونقل عمومی محور 15
  2-1-8- مدیریت سیستم‌های حمل‌ونقل 15
  2-1-9- آشنایی کلی با موارد اصلی حمل‌ونقل 15
  2-1-9-1- سیستم تاکسیرانی شهری 15
  عنوان صفحه
  2-1-9-2- سیستم حمل‌ونقل ریلی 16
  2-1-9-3- سیستم اتوبوس و مینی‌بوس‌رانی شهری 16
  2-1-10- تقسیم‌بندی حمل‌ونقل همگانی 16
  2-1-11- ارزیابی 17
  2-1-12- مفهوم شهروندی 17
  2-1-13- مشارکت 18
  2-1-14- مشارکت اجتماعی 21
  2-1-15- انواع مشارکت 22
  2-2- دیدگاه‌ها و مبانی نظری 22
  2-2-1- برنامه‌ریزی حمل‌ونقل عمومی 22
  2-2-2- انواع برنامه‌ریزی حمل‌ونقل 23
  2-2-2-1- برنامه‌ریزی حمل‌ونقل کوتاه‌مدت 23
  2-2-2-2- برنامه‌ریزی حمل‌ونقل بلندمدت (استراتژیک) 24
  2-2-3- آینده‌پژوهی و مدیریت حمل‌ونقل 24
  2-2-4- سیاست‌های مدیریت سیستم حمل‌ونقل در کلان‌شهرها 25
  2-2-5- آثار حمل‌ونقل و ترافیک بر زندگی شهروندان 26
  2-2-6- مشکلات توسعه حمل‌ونقل عمومی در شهرهای جهان 26
  2-2-7- چالش‌های حمل‌ونقل 27
  2-2-8- موانع توسعه حمل‌ونقل عمومی 27
  2-2-9- تاریخچه حمل‌ونقل شهری و نحوه پیدایش آن 27
  2-2-10- کیفیت سرویس و کارایی سامانه حمل‌ونقل همگانی 28
  2-2-11- مزیت‌های به‌کارگیری توسعه حمل‌ونقل عمومی محور 29
  2-2-11-1- مزیت‌های اقتصادی 29
  2-2-11-2- مزیت‌های زیست‌محیطی 29
  2-2-11-3- مزیت‌های اجتماعی 29
  2-2-13- خصوصیات توسعه حمل‌ونقل عمومی محور 30
  2-2-14- دلایل ناپایداری سیاست‌های حمل‌ونقل 30
  2-2-15- مشکلات حمل‌ونقل همگانی در شهرهای ایران 31
  2-2-16- وضعیت حمل‌ونقل عمومی در جهان 32
  2-2-16-1- اروپا 32
  2-2-16-2- انگلستان 32
  2-2-16-3- ایالات‌متحده آمریکا 33
  عنوان صفحه
  2-2-16-4- آسیا 33
  2-2-16-5- آفریقا 33
  2-2-17- برنامه‌ریزی شهری و مشارکت 34
  2-2-18-موانع مشارکت 35
  2-2-19- موانع پیش روی شهروندان برای مشارکت در ایران 35
  2-2-20- مراحل آموزش شهروندان برای مشارکت 36
  2-2-20-1- مشارکت در تصمیم سازی 36
  2-2-20-2- مشارکت در اجرای عملیات 36
  2-2-20-3- مشارکت در ارزیابی 36
  2-2-20-4- مشارکت در منافع 36
  2-2-21- راهکارهای جلب مشارکت مردم در مدیریت شهری 36
  2-2-22- دیدگاه‌های مربوط به مشارکت 37
  2-2-23- دیدگاه‌های جدید درباره مشارکت شهروندان در امور ترافیکی 37
  2-2-24- اهمیت و نقش آموزش‌های غیرمستقیم شهروندان 37
  2-2-25- شرایط آموزش شهروندان 38
  2-2-26- عوامل مؤثر در ارتقای فرهنگ شهروندی 38
  2-2-27- عوامل مؤثر در تولید و جذب سفر 39
  2-2-27-1- عوامل عمده تأثیرگذار در تولید سفر 39
  2-2-27-2- عوامل عمده تأثیرگذار در جذب سفر 39
  2-2-28- تقسیم‌بندی سفرهای شهری 39
  2-3- روش‌ها و تکنیک‌های به‌کاررفته در پژوهش 40
  2-3-1- تحلیل واریانس 40
  2-3-2- آزمون T 40
  2-3-3- تحلیل عاملی 41
  2-3-4- همبستگی پیرسون 41
  2-3-5- AMOS 41
  2-4- جمع‌بندی و خلاصه فصل دوم 42
  فصل سوم: جغرافیای طبیعی و انسانی شهر اصفهان
  3-1- مقدمه 44
  3-2- شناسایی اجمالی استان اصفهان 45
  3-3- شهرستان اصفهان 45
  3-4- بررسی ویژگی‌های طبیعی شهر اصفهان 45
  عنوان صفحه
  3-4-1- موقعیت ریاضی 45
  3-4-2- موقعیت نسبی 45
  3-5- وضعیت زمین‌شناسی منطقه اصفهان 46
  3-5-1- وضعیت توپوگرافی 46
  3-5-2- زمین‌شناسی عمومی 46
  3-6- ویژگی اقلیمی منطق 47
  3-6-1- میانگین حداقل، حداکثر و متوسط درجه حرارت روزانه 48
  3-6-2- بارش 48
  3-6-3- باد 49
  3-7- وضعیت آب و هوایی 49
  3-8- خاک‌شناسی 50
  3-9- زاینده‌رود 50
  3-10- ویژگی‌های جمعیتی 50
  3-11- اکولوژی انسانی 51
  3-11-1- بررسی تحولات جمعیتی شهر اصفهان 51
  3-11-2- تحولات جمعیتی کلان شهر اصفهان 51
  3-11-3- نرخ رشد جمعیت 52
  3-12- شناخت شهر اصفهان 53
  3-12-1- شهر اصفهان 53
  3-12-2- مناطق شهرداری اصفهان 54
  3-13- جمعیت مناطق شهر اصفهان 56
  3-14- شبکه ارتباطی استان اصفهان 57
  3-14-1- ارتباطات درون استانی 58
  3-14-2- ارتباطات برون‌استانی 58
  3-14-3- وضعیت حمل‌ونقل درون شهر اصفهان 59
  3-14-4- مشکلات ترافیکی شهر اصفهان 61
  3-15- بررسی میزان استفاده شهروندان دوچرخه در محدوده‌ی موردمطالعه 62
  3-16- بررسی میزان استفاده شهروندان از وسایل حمل‌ونقل عمومی در محدوده‌ی موردمطالعه 62
  3-17- جمع‌بندی و خلاصه فصل سوم 65
  فصل چهارم : تجزیه و تحلیل یافته¬های پژوهش
  4-1- مقدمه 66
  4-2- بررسی توصیفی پرسشنامه 67
  عنوان صفحه
  4-2-1- توزیع پاسخگویان برحسب جنسیت 67
  4-2-2- توزیع پاسخگویان برحسب سن 67
  4-2-3- توزیع پاسخگویان برحسب میزان تحصیلات 69
  4-2-4- وضعیت تأهل پاسخگویان 69
  4-3- تعیین پایایی گویه های هر یک از متغیرهای پژوهش 70
  4-4- درصد فراوانی گویه های هر یک از متغیرها 71
  4-4-1- توزیع و درصد فراوانی گویه های مشارکت 71
  4-4-2- توزیع و درصد فراوانی گویه های کیفیت خدمات حمل‌ونقل 72
  4-4-3- توزیع و درصد فراوانی گویه های بهبود خدمات حمل‌ونقل 74
  4-4-4- توزیع و درصد فراوانی گویه های ترافیک و رفتارهای ترافیکی 74
  4-5- مقایسه بین میانگین ارزش طیف پاسخ‌های سؤالات طیفی با میانگین ارزش گویه مربوطه 76
  4-5-1- گویه مشارکت شهروندان 76
  4-5-2- گویه کیفیت خدمات حمل‌ونقل 77
  4-5-3- گویه بهبود خدمات حمل‌ونقل 79
  4-5-4- گویه ترافیک و رفتارهای ترافیکی گویه بهبود خدمات حمل‌ونقل 81
  4-6- مقایسه میان میانگین امتیاز پاسخ‌های سؤالات طیفی با میانگین ارزش گویه مربوطه..... 82
  4-6-1- گویه مشارکت شهروندان 82
  4-6-2- گویه بهبود خدمات حمل‌ونقل 83
  4-6-3-گویه ترافیک و رفتارهای ترافیکی 85
  4-7- آمار استنباطی پرسشنامه 86
  4-7-1- گویه مشارکت شهروندان 86
  4-7-2- شاخص‌های مؤثر بهبود خدمات حمل‌ونقل 87
  4-7-3- بررسی ارتباط بین میزان مشارکت شهروندان با بهبود خدمات حمل‌ونقل 87
  4-7-4- ارزیابی مقایسه تطبیقی شاخص‌های رفتار ترافیکی 88
  4-7-5- ارزیابی نماگرهای شاخص‌های بهبود خدمات حمل‌ونقل 89
  4-7-6- ارزیابی کیفیت خدمات حمل‌ونقل در مناطق سه‌گانه موردمطالعه 92
  4-7-7- ارزیابی شاخص‌های ترافیک و رفتارهای ترافیکی در مناطق سه‌گانه 94
  4-7-8- بررسی مناطق موردمطالعه از حیث شاخص‌های مشارکت شهروندان 95
  4-7-9- تناسب سنجه‌های پرسشنامه 98
  4-9- جمع‌بندی و خلاصه فصل چهارم 101
  فصل پنجم: آزمون فرضیه¬ها، نتیجه¬گیری و پیشنهادها
  5-1-مقدمه 102
  عنوان صفحه
  5-2- آزمون فرضیه‌ها 103
  5-3- جمع‌بندی و خلاصه فصل پنجم 103
  5-3-1- ارائه راهکارها و پیشنهادها 107
  5-3-2- پیشنهادهای پژوهشی آینده 110
  5-3-2- منابع و مأخذ 111  چکیده :
  چکیده از دیرباز مسئله حرکت، جابجایی و انتقال کالا و خدمات برای انسان‌ها حائز اهمیت بوده است. به‌طوری‌که آنچه که دنیای امروز با آن روبروست ، شبکه‌های عظیم و پیچیده حمل‌ونقل زمینی، هوایی و دریایی, بین‌المللی، برون‌شهری و درون‌شهری است. حمل‌ونقل درون‌شهری یک شاهرگ ارتباطی مابین مردم و اجتماع است که نه‌تنها در تمام شئون زندگی ما انسان‌ها مؤثر است بلکه در ارتباط دایمی با آن‌ها می‌باشد. هدف اصلی این پژوهش بررسی میزان مشارکت شهروندان در استفاده از حمل‌ونقل در جنوب اصفهان می باشد. روش تحقیق توصیفی ـ تحلیلی ـ علی و برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده‌شده است. شایان‌ذکر است متغیرهای تحقیق ازنظر روایی و پایایی در سطح قابل قبولی ارزیابی گردید. بر اساس فرمول کوکران حجم نمونه 383 نفر در نظر گرفته شد و پرسشنامه‌ها بین شهروندان مناطق5، 6 و 13شهرداری اصفهان توزیع گردید. پس از گردآوری پرسش‌نامه‌ها، داده‌های موردنظر با استفاده از آزمون t تک نمونه‌ای، تحلیل عاملی، ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل واریانس و پس‌آزمون توکی تجزیه‌وتحلیل شدند. نتایج نشان می‌دهد مقدار آماره T (5/20)، برای آزمون فرضیه نقش مشارکت شهروندان در استفاده از حمل‌ونقل همگانی در بهبود ترافیک در سطح معناداری کمتر از 05/0 حاکی از تأیید این فرضیه است. همچنین در مورد رابطه‌ی بین استفاده مردم از خودروی شخصی و کیفیت و کند بودن حرکت وسایل نقلیه عمومی نیز آماره T با مقدار (2/13) در سطح معناداری تأیید این فرضیه را نشان می‌دهد. فرضیه سوم پژوهش نیز با اطمینان 99/0 تأیید می‌شود چراکه ضریب همبستگی پیرسون با مقدار 243/0 در سطح معناداری 000/0 قرار دارد. تحلیل واریانس تفاوت کیفیت خدمات حمل‌ونقل عمومی در مناطق سه‌گانه جنوب اصفهان نشان‌دهنده تفاوت معنادار کیفیت خدمات حمل‌ونقل عمومی در این مناطق است و پس‌آزمون توکی نشان می‌دهد این اختلاف مربوط به منطقه 5 با مناطق 6 و 13 است. کیفیت خدمات در منطقه 5 نسبت به منطقه 6 و 13کمتر است. طبق یافته‌های پژوهش فرضیه رابطه‌ی بین ترافیک و رفتارهای ترافیکی در مناطق سه‌گانه جنوب اصفهان رد می‌شود چراکه آزمون F برای مقایسه‌ی میانگین مناطق سه‌گانه تفاوت معناداری را به لحاظ آماری نشان نمی‌دهد. این نتیجه در مورد فرضیه ششم که به سنجش مشارکت شهروندان در مناطق سه‌گانه جنوب اصفهان می‌پردازد نیز صادق است و طبق یافته‌های میدانی پژوهش این فرضیه رد می‌شود. با توجه به یافته‌های فوق و به‌منظور بهبود وضعیت ترافیک و افزایش مشارکت شهروندان در استفاده از وسایل حمل‌ونقل عمومی راه‌کارهایی همچون تغییر فرهنگ استفاده از وسایط نقلیه شخصی، طرح ایجاد خطوط ویژه اتوبوس ارائه می‌گردد. واژگان کلیدی: حمل‌ونقل، حمل‌ونقل همگانی، شهروندان، مشارکت، محور جنوب زاینده‌رود

  چکیده انگلیسی :
  Abstrac From the ancient times, the issues of movement, transfer and goods transmission were important for humans in a way that the world come across the huge and complicated subterranean, aerial and territorial networks which are international, intracity and intercity. Intracity transportation is a connecting jugular vein between the society and their person which is not only affects each aspect of our life but is in close relation with them. The main aim of the present study is investigating the degree of contribution of Isfahan citizenry in using of transportation in the south of Isfahan. The method of the study is descriptive-analytic. Also, the researcher-made questionnaire is used for the data collection procedure. It should be noted that the research variables are evaluated in terms of validity and reliability. The number of sample was considered 383 based on Kokoran formula. The questionnaire was distributed among the citizenry of the fifth, sixth and thirteenth districts of Isfahan. After collecting questioners, data were analyzed with using t-test, factorial analysis, Pierson correlation coefficient, variance analysis and TUKEY posttest. Results showed that the amount of T (20.5) which is significantly below the (0.05) leads to confirming the first hypothesis related to the degree of citizenry cooperation in using transportation for having a light traffic. Also, the relationship between using personal transportation by people and the quality of public transportation was confirmed (T= 23.2) the hypothesis. The third hypothesis of the study related to the relationship between the quality of public transportation equipment and the degree of people usage of public transportation is 99 percent validated in that Pierson correlation coefficient (0.243) is significant (0.000). Variance analysis of the differences between the qualities of transportation equipment in triple district of the south of Isfahan showed the significant difference of the quality of public transportation between those districts. Moreover, the TOKEY posttest showed that this difference is between 5 district and 6, 13 districts. The service quality in 5 district is low in comparison to 6 (with average difference of -0.174, 0.029 significant) and 13 (-0.2609, 0.000 significant) districts. Base on the results of the study, the hypothesis of the relationship between traffic and traffic behaviors is rejected in that the amount of F test (1.641) is more than 0.05 significant. Also, the sixth hypothesis related to the evaluation of citizenry cooperation degree in triple districts of the south of Isfahan is rejected too in that the amount of F test (0.507) is more than the significant difference (0.603). Based on the mentioned results, the change of culture relating to personal transportation usage, the especial plan of making bus lines is presented. Kaywords: participation, citizen, transportation, public transportation, The southern axis of the zayandeh


  کلید واژه ها :
  حمل‌ونقل ◄ حمل‌ونقل همگانی ◄ شهروندان ◄ مشارکت ◄ محور جنوب زاینده‌رود,participation ◄ citizen ◄ transportation ◄ public transportation ◄ The southern axis of the zayandeh

  مهر ماه 1394
  0

  صفحه اول : University of Isfahan Faculty of Sciences Geograghy and planning Department of Geograghy M.A.Thesis Citizens ' participation in: the use of public transportation (the southern axis of the zayandeh in esfahan Supervisor: Dr. Hamid Reza Varesi By: Farzane Saaedi October 2015
  فصل اول : 1-10
  فصل دوم : 11-40
  فصل سوم : 41-64
  فصل چهارم : 65-98
  فصل پنجم : 99-120
  فصل ششم :