• ورود کاربران دانشگاهی

 • ثبت نام(مطالعه آنلاین پایان نامه ها)

 • سپندا

  کاربر مهمان
  چهار شنبه 30 خرداد 1397| 54.166.160.105 :Your IP
  سامانه پایان نامه های دانشگاه اصفهان (سپندا)  عنوان :
  آرمان شهر اسلامی ﴿ با تاکید بر ابعاد فیزیکی، فرهنگی، اجتماعی﴾
  انتشارات : دانشگاه اصفهان
  سال :1390
  زبان : Persian
  شماره سند : 8449
  موضوع :جغرافیا و برنامه ریزی شهری
  پژوهشگر : زهرا ناطقی
  توصیفگر لاتین : Utopia ? ?Globalization ? Cultural Dimension ? Social Dimension ? Physical Dimension ? Islamic Urban ? Law ? Islam
  توصیفگر فارسی : آرمان شهر ◄ جهانی شدن ◄ بعد فرهنگی ◄ بعد اجتماعی ◄ بعد فیزیکی ◄ شهر اسلامی ◄ حقوق ◄ اسلام
  دانشکده : دانشکده علوم جغرافیایی و برنامه ریزی، گروه جغرافیا
  مقطع : کارشناسی ارشد

  استاد راهنما : اصغر ضرابی
  استاد مشاور : جمال محمدی
  سال دفاع : 1390
  شماره رکورد : 8449
  شماره راهنما : GEOG2 471
  فهرست : فهرست مطالب
  عنوان صفحه
  فصل اوّل: کلیات پژوهش
  مقدمه 1
  1-1-تبیین مسألة پژوهشی و اهمیت آن 2
  1-2-ضرورت انجام پژوهش 2
  1-3-اهداف 4
  1-3-1-هدف اصلی 4
  1-3-2-اهداف فرعی 4
  1-4-فرضیات 4
  1-5-پیشینه تحقیق 5
  1-6-روش تحقیق و مراحل آن 7
  1-7-کاربرد نتایج 7
  1-8-محدودیت های پژوهش 8
  1-9-جمعبندی و نتیجه گیری 8
  فصل دوم: مفاهیم و مبانی نظری
  مقدمه 9
  2-1- تعاریف 10
  2-1-1-شهر 10
  2-1-2- شهر اسلامی 11
  2-1-3-آرمان شهر 11
  2-2- مبانی نظری(نظریات) و دیدگاه ها 15
  2-2-1-آرمان شهر یونانی 15
  2-2-2-آرمان شهر قرون وسطایی 15
  2-2-3-آرمان شهر گرایی جدید اروپا 15
  2-2-4-عصر شهر های ترقی گرا 17
  2-2-5-آرمان شهر در جهان ایرانی – اسلامی 18
  2-3- نتیجه گیری 20
  فصل سوم: (آرمان ) شهر اسلامی
  مقدمه 23
  3-1- مبانی شهر اسلامی 24
  3-1-1- اجمالی در باب توحید 25
  3-1-2- اجمالی در باب عدل 26
  3-2- ارکان و عوامل شکل دهنده شهر اسلامی 28
  3-3- اجزاء و قلمروهای اصلی شهر اسلامی 30
  3-4- مروری بر علل لزوم ایجاد شهرهای جدید بر مبنای تعالیم اسلامی 35
  3-5- ریشه های ایدة تأثیر محیط بر انسان 38
  3-6- مؤلفه های تأثیر محیط بر انسان 39
  3-7-زمینه های اصلی تأثیر محیط مصنوع بر انسان 39
  3-8-نقش ارزش ها بر تغییر شهر 42
  3-8-1- امنیت 42
  3-8-2- ارتباط با طبیعت 43
  3-8-3- تذکر دهی 44
  3-9- صفات ( آرمان)شهر اسلامی 52
  3-10-نتیجه گیری 58
  فصل چهارم:بعد فیزیکی: عناصر کالبدی شهر اسلامی
  مقدمه 60
  4-1- عناصر کالبدی شهر اسلامی 61
  4-1-1- مسجد به منزله قلب شهر اسلامی 62
  4-1-3- بازار 78
  4-1-4- محلات شهر 80
  4-1-5- ارگ یا دارالعماره در شهر اسلامی 81
  4-1-6- کاروانسرا 81
  4-2- نتیجه گیری 85
  فصل پنجم: بعد فرهنگی: جهانی شدن ، ابعاد و ویژگی ها
  مقدمه 86
  5-1- جهانی شدن 87
  5-2- مفهوم واژه 87
  5-3- تاریخچه 89
  5-4- ابعاد جهانی شدن 91
  5-5- ویژگی های جهانی شدن 92
  5-6- تأثیر جهانی شدن بر شهرهای اسلامی 95
  5-7- نتیجه گیری 99
  فصل ششم:بعد اجتماعی: حقوق و قوانین شهری
  مقدمه 101
  6-1- حقوق و قوانین 102
  6-2- در آمدی بر پیشینه قوانین شهری 103
  6-3- منابع حقوق اسلامی 104
  6-4- اصول اساسی اسلام در قوانین شهری 104
  6-6- نتیجه گیری 112

  فصل هفتم: آزمون فرضیات ، نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات
  مقدمه 113
  7-1- آزمون فرضیات 114
  7-2- نتیجه گیری 116
  7-3- پیشنهادات 118
  7-4- پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی 119
  منابع و مآخذ 121  چکیده :
  چکیده در جهان امروز ، با افزایش نرخ جمعیت شهر نشین، و در پی آن افزایش مشکلات شهروندان ، غور و تفحص در باب شهر و مسائل مربوط به آن از جمله مسائل مهم می باشد. امروزه شهرهای سراسر دنیا ،هر کدام به شیوه و سبک خاصی ایجاد و بهره برداری شده اند و شمار زیادی از جمعیت کره زمین را در خود جای داده اند. با توجه به تأثیری که محیط بر انسان و تمامی شئونات زندگی وی دارد، نمی توان نقش فضای شهری را در مشی و منش انسان ها نادیده گرفت و از آن غافل شد. بلکه به عکس ، می باید با عزمی راسخ در پی رقم زدن دنیایی سراسر آرامش و قرار برای ساکنان آن بود. این آرزوی دیرین را بشر ، با عنوان آرمان شهر در ذهن خود جای داد و هر نظریه پردازی به قدر وسعش از آن سخن راند. ابعاد و ویژگی هایی برایش متصور شد و آن را آرزو کرد ، لیکن نتوانست آن را آن چنان که باید و شاید به منصه ظهور برساند. از بین نظریات مختلف ، آرمان شهر اسلامی با دیگر نظریات راجع به آرمان شهر، تفاوتی اساسی دارد. آن هم این که ، آن نه تنها برای ما آرزو و شاید بتوان گفت یک نیاز است، بلکه مهم تر از همه وعده تحقق آن به ما داده شده است. اسلام ،طبق اقوال مختلف ،دینی شهری و آیینی مدنی است. شهر را مهم می داند ، به آن دلیل که مدنیت است که انسان را به کمال می رساند. به همین جهت محال است کمال را برای انسان خواستار باشد ولی زمینه اش را برایش فراهم نکند ، یا می توان گفت او را به سرچشمه اش راه ننماید. دین اسلام با وضع قوانین اصیل و دقیق ، چگونگی راه یابی به سعادت را به بشر نمایانده است، و در صورت عمل به دستوراتش ، تحقق شهری آرمانی بر مبنای اسلام را وعده داده است . بله؛ آرمان شهر اسلامی ، با ویژگی هایی واقعی ، قابل اجرا و عملی ، همراه با راهبر و راه برای مسلمانان معرفی شده است. هدف ما نیز در این رساله توجهی هر چند سطحی و اندک به موضوع شهر در اسلام یا همان شهر اسلامی است ، که دریابیم آیا تحقق شهر اسلامی با جهانی شدن منافاتی دارد یا خیر؛ هم چنین تفحصی مختصر در قوانین شهری معاصر و تطبیق آن با قوانین شهری اسلامی می باشد . روش پژوهش توصیفی – تحلیلی می باشد. شیوه گردآوری اطلاعات به صورت اسنادی – کتابخانه ای می باشد ؛ و بحث و تحقیق پیرامون شناخت ویژگی های شهر اسلامی است. نتایج به دست آمده از این پژوهش ، به ما نشان می دهد که قوانین مدنی و حتی جزا و قوانین شهرداری کنونی، مستخرج از فقه اسلامی است و در صورت اجرای صحیح و بدون تبصره های پنهانی ، می توان از آن ها در راستای تحقق شهری امن از لحاظ اجرای قوانین ، بهره برد. دیگر این که ، یکی از اهداف ما از این نوشتار این است که بفهمیم آیا جهانی شدن با تحقق آرمان شهر تناقضی دارد یا خیر. باید گفت ، جهانی شدن از دید ما به دو تعبیر کاملاً متفاوت تقسیم می شود. یکی جهانی شدن مدرن یا به تعبیری جهانی شدن غربی و دیگری ، ایجاد جامعه جهانی مهدوی که به اعتقاد شیعه ، به طور قطع محقق خواهد شد. پر گویاست که تحقق و وجود شهر اسلامی با جامعه مهدوی نه تنها تناقضی ندارد؛ بلکه از ملزومات آن است. اما مقصود ما در این جا جهانی شدن مدرن می باشد.که با ویژگی های بر شمرده شده در فصل مربوطه ، ملاحظه می شود که در حال حاضر جهان با وضعیت کنونی و سرعت آن در گذر به سوی جهانی شدن ، ابداً به سوی تحقق شهر اسلامی سوق نمی یابد. اگر بخواهیم نتایج موجود را به صورت خلاصه بیاوریم ، می توان به موارد زیر اشاره کرد: - صفات و ویژگی های شهر اسلامی، خواسته قلبی نه تنها مردم مسلمان ، بلکه همه مردم جهان است؛ چون دین اسلام بر اساس فطرت انسان هاست. - جهان ، امروزه با سرعت به سمت جهانی شدن با ویژگی هایی که در فصول آینده خواهد آمد ، پیش می رود؛ و در این بین آن چه مورد بی توجهی قرار می گیرد ، ایجاد شهر ها بر اساس صفات اسلامی است. - امروزه با تلقی جهانی شدن به عنوان امری همه گیر و گریز ناپذیر ، شهر ها رنگ و بوی اسلامی خود را از دست داده اند . - وجود یا ایجاد شهر اسلامی ، هیچ تناقضی با فرآیند جهانی شدن ندارد. - حقوق و قوانین شهری مورد استفاده امروز ، ریشه در فقه اسلامی دارد. واژه های کلیدی: شهر، شهر اسلامی، آرمان شهر، آرمان شهر اسلامی، اسلام، حقوق ، حقوق شهری، جهانی شدن.

  چکیده انگلیسی :
  Abstract With the increase of population and consequently it’s problems for the citizenship in today’s world, research on cities and what’s refers to cities is so much important. Today each of the cities born and exploit in different ways and this cities contain large number of people .with regard of influence of environment on human being and all of his life , we can’t ignore the role of the cities in human environment and his behaviour so we should try to make the world full of peace and tranquility for the inhabitants of the earth. This is the old wish that human being called it “utopia” and each theorist talk about it as much as he could. There are some charactristics in his mind and he wish them ,but he can’t show them completely as he wish. among different theories Islamic Utopia has different meaning from other theories about Utopia . this is not just a wish but a need , and it has been promised in due data . in different nations , Islam is civil religion . they know city as an important issue for that civilization help man attain perfection .so we conclude that, it is impossible that Islam want perfection for human being but don’t make or show the way to obtain this goal . Islam religion , with exact and subtle rule show human how to be prefect , and it promises Islamic Utopia in condition that human do all of it’s rules of course , Islamic Utopia has been introduces to muslems with real feature and guidance. Our goal in this letter is city or Islamic city , and to understand and show whether real Islamic city is inconsistent with being world wide or not , and also we want to search about cities rules and compare it with Islamic city. We choose descriptive- analytic method. Another method in gathering information is documantry – library routin, and the research is on the characteristic of Islam city . The results of this research show us that civil , retributive and municipality rules has been extracted of religious juris prudence and in the condition which all of it’s rule carry out in cities correctly, we can use it to have a safe city.we have another goal which is to know whether being world-wide is inconsistent with utopia or not. As we know being world-wide has to different explanation : one explanation is being modern world wide or western world-wide and the other explanation is Mahdavi world-wide society which will born or create certainly in shiie belief .it’s obvious that not only Islamic city has no inconsistency with Mahdavi world -wide society but also it is one of the essentially of it. But here our intention is being Modern world-wide that with enumerate characteristic in relevant chapter it can be seen that the world in present situation and it’s speed to being world-wide , has no consistency with Islamic city at all. If we want to summarize our result , we can point to these cases : - The characteristic of Islamic city is not only the muslem’s wish but also it’s all the human being’s wish because Islam religion is based on human being’s nature . - Todays, world is go fast to be world wide , as we have in next chapters , but what is not being mentioned at all is creating cities based on Islamic characteristics. - Today, being world –wide for every one , people deviate from Islamic rules. - Being or creating Islamic city has no inconsistency with being world wide . - Civil rights and rules which use today , has it’s root in Islam religiouse jurisprudence. Key words: City, Islamic City, Utopia. Islam. Rights, Civil rights, Being World Wide.


  کلید واژه ها :
  آرمان شهر ◄ جهانی شدن ◄ بعد فرهنگی ◄ بعد اجتماعی ◄ بعد فیزیکی ◄ شهر اسلامی ◄ حقوق ◄ اسلام,Utopia ◄ ْGlobalization ◄ Cultural Dimension ◄ Social Dimension ◄ Physical Dimension ◄ Islamic Urban ◄ Law ◄ Islam

  1390
  0

  صفحه اول : University of Isfahan Faculty of Geographical Science and Planning Department of Geography and Urban Planning M.A. Thesis Islamic Utopia (By emphasis on physical, cultural and social dimension) Supervisor: Dr.asghar zarabi Advisor: Dr.jamal mohammadi By: Zahra Nateghi September2011
  فصل اول : 1-8
  فصل دوم : 9-22
  فصل سوم : 23-59
  فصل چهارم : 60-85
  فصل پنجم : 86-100
  فصل ششم : 101-112
  113-130