• ورود کاربران دانشگاهی

 • ثبت نام(مطالعه آنلاین پایان نامه ها)

 • سپندا

  کاربر مهمان
  چهار شنبه 30 خرداد 1397| 54.166.160.105 :Your IP
  سامانه پایان نامه های دانشگاه اصفهان (سپندا)  عنوان :
  ارزیابی مصرف زمین در شهرهای کوچک به منظور ارائه الگوی مسکن بومی (مطالعه موردی شهر میبد)
  انتشارات : دانشگاه اصفهان
  سال :1395
  زبان : Persian
  شماره سند : 14159
  موضوع :جغرافیا و برنامه ریزی شهری
  پژوهشگر : محمدرضا جعفری ندوشن
  توصیفگر لاتین :
  توصیفگر فارسی :
  دانشکده : دانشکده علوم جغرافیایی و برنامه ریزی، گروه جغرافیا
  مقطع : کارشناسی ارشد

  استاد راهنما : جعفری ندوشن، محمدرضا
  استاد مشاور :
  سال دفاع : 1395
  شماره رکورد : 14159
  شماره راهنما : GEOG2 757
  فهرست : فهرست مطالب
  عنوان صفحه

  فصل اول: کلیات و فرآیند پژوهش 1
  1-1- شرح و بیان مسئله پژوهشی 2
  1-2- اهمیت و ضرورت پژوهش 3
  1-3- پیشینه پژوهش 4
  1-3-1- پیشینه خارجی 4
  1-3-2- پیشینه داخلی 5
  1-4- اهداف پژوهش 7
  1-4-1- هدف کلی 7
  1-4-2- اهداف جزئی 7
  1-5- سؤالات و فرضیات پژوهش 7
  1-5-1- سؤالات 7
  1-5-2- فرضیات 8
  1-6- روش شناسی و شیوه پژوهش 8
  1-6-1- جامعه آماری پژوهش و روش برآورد حجم نمونه 8
  1-6-2- ابزار تجزیه و تحلیل اطلاعات 9
  1-7- پرسشنامه 9
  1-7-1- روایی پرسشنامه 9
  1-7-2- پایایی پرسشنامه 10
  1-8- کاربرد نتایج تحقیق 10
  1-9- محدودیت های تحقیق ..............................................................................................................................10
  1-10- جمع بندی ................................................................................................................................................11
  عنوان صفحه

  فصل دوم: مفاهیم، مبانی نظری و روش ها 13
  2-1- مفاهیم و تعاریف 14
  2-1-1- شهر 14
  2-1-2 شهر کوچک 14
  2-1-3- برنامه ریزی شهری 14
  2-1-4- کاربری زمین 15
  2-1-5- اراضی شهری 15
  2-1-6- برنامه ریزی کاربری اراضی شهری 15
  2-1-7- ابعاد و رویکردهای زمین شهری 16
  2-1-7-1- بُعد کالبدی ـ فضایی زمین شهری 16
  2-1-7-2- بُعد اقتصادی زمین شهری 16
  2-1-7-3- بُعد اجتماعی زمین شهری 17
  2-1-7-4- بُعد زیست محیطی زمین شهری 17
  2-1-8- رویکرد توسعه پایدار زمین 17
  2-1-9- جایگاه زمین در توسعه شهری 18
  2-1-10- الگوی غالب مصرف زمین 18
  2-1-11- مفهوم مسکن 19
  2-1-12- مسکن مناسب 19
  2-1-13- مسکن مطلوب 19
  2-1-14- مسکن سالم 20
  2-1-15- مسکن پایدار 20
  2-1-16- مسکن بومی 20
  عنوان صفحه

  2-1-16-1- عوامل مؤثر در شکل گیری مسکن بومی 22
  2-1-17- برنامه ریزی مسکن 24
  2-1-17-1- اهداف برنامه ریزی مسکن 24
  2-2- اهمیت مسکن 25
  2-2-1- اهمیت مسکن در زندگی انسان 26
  2-3- شاخص های مسکن 27
  2-4- دیدگاه ها و نظریه های مربوط به مسکن 29
  2-4-1- دیدگاه های اقتصادی مسکن 29
  2-4-1-1- دیدگاه اقتصاد برنامه ریزی شده مسکن 30
  2-4-1-2- دیدگاه اقتصاد بازاری مسکن 30
  2-4-1-3- دیدگاه اقتصاد نئوکلاسیک 30
  2-4-1-4- دیدگاه اقتصاد مقاومتی مسکن 30
  2-4-2- دیدگاه های اجتماعی مسکن 31
  2-4-2-1- نظریه ی برزن های شهری برگس 31
  2-4-2-2- دیدگاه اکولوژیکی 31
  2-4-3- دیدگاه مدیریتی و بهره برداری 32
  2-4-4- دیدگاه محیط زیستی مسکن 32
  2-4-4-1- اهمیت چشم انداز مسکن در دیدگاه محیط زیستی 33
  2-4-5- دیدگاه تلفیقی جغرافیای مسکن 34
  2-5- مسکن در فرهنگ ایرانی ـ اسلامی 35
  2-6- جایگاه مسکن در فرآیند توسعه و عمران 35
  2-7- مشکلات مسکن 36

  عنوان صفحه

  2-8- روش ها و تکنیک ها 36
  2-8-1- مدل تحلیل عاملی 37
  2-8-1-1- مراحل انجام تحلیل عاملی 37
  2-9- جمع بندی 38

  فصل سوم: ویژگی های جغرافیایی منطقه مورد مطالعه 39
  3-1- موقعیت جغرافیایی، حدود و وسعت استان یزد 40
  3-2- موقعیت کلی و تقسیمات سیاسی شهرستان میبد 40
  3-3- موقعیت کلی و ویژگی های جغرافیایی شهر میبد 40
  3-4- ویژگی های طبیعی 41
  3-4-1- ساختار زمین شناسی 41
  3-4-1-1- گسل های مهم منطقه 42
  3-4-1-2- زمین لرزه 42
  3-4-2- توپوگرافی 43
  3-4-3- شیب 43
  3-4-4- ویژگی های اقلیمی 43
  3-4-4-1- دما 44
  3-4-4-2- بارش 44
  3-4-4-3- رطوبت نسبی 45
  3-4-4-4- باد 46
  3-4-5- هیدرولوژی و منابع آب 46
  3-4-6- منابع خاک 48
  3-5- ویژگی های انسانی شهر میبد 48
  عنوان صفحه

  3-5-1- وجه تسمیه شهر میبد 48
  3-5-2- پیشینه تاریخی شهر میبد 49
  3-5-3- ویژگی های جمعیتی شهر میبد 50
  3-5-3-1- تحولات جمعیتی شهر میبد 51
  3-5-3-2- تراکم جمعیت 52
  3-5-3-3- بعد خانوار 52
  3-5-3-4- ساختار جنسی جمعیت 53
  3-5-3-5- ساختار سنی جمعیت 53
  3-5-3-6- مهاجرت 53
  3-5-3-7- وضعیت سواد 54
  3-6- ویژگی های اقتصادی شهر میبد 55
  3-6-1- وضعیت فعالیت و اشتغال 55
  3-6-2- وضعیت فعالیت های اقتصادی در شهر میبد 56
  3-7- ویژگی های اجتماعی ـ فرهنگی شهر میبد 57
  3-8- محله بندی شهر میبد 57
  3-9- ساختار فضایی ـ کالبدی شهر میبد 58
  3-10- ارزیابی وضع موجود زمین و مسکن در شهر میبد 59
  3-10-1- بررسی مصرف زمین در شهر میبد 59
  3-10-2- وضع موجود مسکن در شهر میبد 61
  3-10-2-1- شاخص های کمّی مسکن شهر میبد 62
  3-10-2-2- شاخص های کیفی مسکن شهر میبد 63
  3-11- مقایسه مسکن در بافت قدیم و جدید شهر میبد 65
  3-12- جمع بندی 69
  عنوان صفحه

  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها و یافته های تحقیق 71
  4-1- یافته های توصیفی 72
  4-1-1 توزیع جنسی پاسخگویان 72
  4-1-2- توزیع سنی پاسخگویان 73
  4-1-3- بعد خانوار 73
  4-1-4- میزان تحصیلات 74
  4-1-5- وضعیت شغلی 74
  4-1-6- درآمد 75
  4-1-7- تعداد اتاق 76
  4-1-8- مساحت مسکن 76
  4-1-9- کارکرد مسکن 77
  4-1-10- نحوه تصرف مسکن 77
  4-1-11- نوع مصالح سالختمانی 78
  4-1-12- نمای مسکن 79
  4-1-13- عمر بنای مساکن 79
  4-1-14- جهت ساختمان مسکونی 80
  4-1-15- بررسی وضعیت شاخص های مسکن بومی در شهر میبد 80
  4-2- یافته های استنباطی 84
  4-2-1- ارتباط بین مساحت زمین مسکونی با کارکرد مسکن 84
  4-2-2- ارزیابی شاخص های مسکن بومی در بافت قدیم و بافت جدید 85
  4-2-3- ارزیابی وضعیت شاخص های مسکن بومی در محلات شهر میبد 86
  4-2-4- عوامل مژثر در جهت دستیابی به مسکن بومی 90

  عنوان صفحه

  4-3- الگوی مصرف زمین برای مسکن در شهر میبد 95
  4-3-1- سرانه و تراکم مسکونی در محلات شهر میبد 95
  4-3-2- الگوی غالب مصرف زمین مسکونی در شهر میبد 97
  4-4- پیش بینی جمعیت به منظور پیش بینی زمین و مسکن 100
  4-5- پیش بینی تعداد واحد مسکونی 100
  4-6- آینده نگری در مورد مصرف زمین و نیازهای آتی شهر میبد 102
  4-7- جمع بندی 105

  فصل پنجم: بررسی فرضیات، نتیجه گیری و ارائه پیشنهادها 107
  5-1- سؤال های پژوهش 108
  5-1-1- سؤال اول 108
  5-1-2- سؤال دوم 109
  5-1-3- سؤال سوم 109
  5-1-4- سؤال چهارم 109
  5-2- فرضیات 110
  5-2-1- فرضیه اول 110
  5-2-2- فرضیه دوم 110
  5-2-3- فرضیه سوم 111
  5-3- نتیجه گیری 111
  5-4- پیشنهادها 114
  5-5- پیشنهاد¬ها برای پژوهش های آتی 115
  منابع و مآخذ 116  چکیده :
  چکیده شهر میبد یکی از مهمترین شهرهای استان یزد است و با سابقه¬ای درخشان در محیط گرم و خشک ایران مرکزی شکل گرفته است؛ ساکنان آن با فرهنگی غنی در کنارهم زندگی می¬کنند. همه این شرایط طبیعی و انسانی موجب الگوی خاصی از زیست و سکونت در این شهر شده¬است. این پژوهش با هدف شناخت الگوی بومی مصرف زمین و ساخت مسکن در شهر میبد صورت گرفته است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی ـ توسعه¬ای است و روش تحقیق آن توصیفی تحلیلی و پیمایشی می¬باشد؛ جامعه آماری این پژوهش جمعیت 66907 نفری شهر میبد می¬باشد که تحت 17629 خانوار، مورد مطالعه قرار گرفته¬است، حجم نمونه طبق فرمول کوکران 380 سرپرست خانوار مورد پرسش قرار گرفتند. ابزار¬های مورد استفاده در این تحقیق SPSS و GIS است و از مدل تحلیل عاملی به منظور مشخص شدن مهمترین عوامل مؤثر در شکل گیری مسکن بومی استفاده شده است. با توجه به شرایط فعلی شهر میبد، ویژگی¬های اقتصادی و اجتماعی فرهنگی شهروندان و آنچه از مصرف زمین مسکن در محلات این شهر مشخص می¬شود الگوی مناسب و بومی مصرف زمین برای یک واحد مسکونی شهر میبد بین 200 تا 250 مترمربع می¬باشد و مساحت زیربنای یک واحد مسکونی بین 100 تا 150 مترمربع است. نتایج به دست آمده از تکنیک تحلیل عاملی نشان می¬دهد به منظور دستیابی به مسکن بومی در شهر میبد 33 مؤلفه تحت چهار عامل یعنی عامل اول: اجتماعی، کالبدی و زیست محیطی، عامل دوم: اقتصادی، عامل سوم: خدماتی ـ زیربنایی، عامل چهارم: فرهنگی، در طراحی و ساخت مسکن این شهر لحاظ گردد. به منظور شناخت وضعیت مسکن بومی در محلات شهر میبد از چهار شاخص اجتماعی ـ فرهنگی، اقتصادی، فیزیکی ـ کالبدی و خدماتی ـ زیربنایی استفاده شده است. نتایج آزمون Kruskal-Wallis Test مشخص می¬کند که شاخص ¬اجتماعی ـ فرهنگی و شاخص فیزیکی ـ کالبدی وضعیت نسبتا بهتری دارند، شاخص اقتصادی در حد متوسط است و شاخص خدماتی ـ زیربنایی از حد متوسط هم پایین تر است. با توجّه به اینکه سطح معناداری آزمون کمتر از 05/ است مشخص می¬شود که بین محلات شهر میبد در شاخص¬های مسکن بومی، تفاوت معناداری وجود دارد. شاخص اجتماعی ـ فرهنگی و شاخص اقتصادی در محلات قدیمی شهر میبد وضعیت بهتری دارند. اما در شاخص فیزیکی ـ کالبدی و شاخص خدماتی ـ زیربنایی وضعیت برعکس است و محلات قدیمی در این شاخص¬ها ضعیف تر و محلات جدید نسبتا قوی تر هستند. بدین ترتیب انتظار می¬رود که در برنامه¬ریزی آتی مسکن در شهر میبد معیارهای اجتماعی ـ فرهنگی و اقتصادی که در گذشته در طراحی و ساخت مسکن رعایت می¬شده است امروزه نیز لحاظ گردد و برنامه ریزی مسکن در جهت بهبود وضعیت شاخص¬های مسکن بومی صورت گیرد. کلید واژه¬ها: مصرف زمین، مسکن بومی، شاخص¬های مسکن، برنامه¬ریزی مسکن، شهر میبد

  چکیده انگلیسی :
  Abstract Meybod city one of the most important cities of Yazd province and the brilliant experience environment warm and dry in central Iran has been formed; living its inhabitants together with the rich culture. All these natural and human conditions have caused specific pattern of residing and living in this city. This study aimed to identify native patterns of land use and build housing in the city Meybod taken place. Current research In terms of goal and development - practical and the research method is descriptive and Survey; Statistical population is a population of 66907 spectators who the city Meybod by 17,629 households, have been studied, according to Cochran formula sample size of 380 heads of households were questioned. SPSS and GIS techniques are used in this research and factor analysis model is used in order to determine the most important factors in the formation of native housing. Considering the current conditions of the city Meybod, economic and socio-cultural characteristics of citizens and what land use housing in Its neighborhoods will be determined pattern appropriate and native is land use for a residential unit city Meybod between 200 and 250 square meters and roofed areas of residential units between 100 and 150 square meters. Results obtained of the factor analysis technique shows order to achieve the native housing in the city Meybod 33 Components by four factors the first factor: the social and physical, the second factor: the economic, the third factor: infrastructural services, the fourth factor: cultural, be considered in the design and build housing in the city. Order to evaluate native housing in the city Meybod is used of four indicators socio-cultural, economic, physical and service infrastructural. Kruskal-Wallis Test results specifies that situation is relatively better socio-cultural indicator of and physical indicator, is moderate economic indicator and infrastructural - services indicator is well below its than average. Given that the significance level is less than /05, will be determined There is significant difference between the city Meybod neighborhoods in native housing indicators. Indicator of socio-cultural and economic indicator in the Old neighborhood city Meybod have better situation; But in the physical indicator and infrastructural -services indicator situation is reversed and old neighborhoods in these indicator weaker and new neighborhoods are relatively stronger. Thus, it is expected that in the future planning of housing in the city Meybod the socio-cultural and economic criteria, which in the past have been observed in the design and build housing today be considered and Housing planning to improve native housing indicators to be done. Keywords: land consumption, native housing, housing indicators, housing planning, city of Meybod


  کلید واژه ها :
  ,

  خرداد ماه 1395
  0

  صفحه اول : University of Isfahan Faculty of Geographical Sciences and planning Departement of Geography and Urban Planning M.A. Thesis Evaluation of land consumption in town in Order to Give the Pattern of Native Housing (Case Study the City of Meybod) Supervisor: Dr. Hamid Reza Varesi Advisor: Dr. Jamal Mohammadi By: Mohammdreza Jafari Nodushan May 2016
  فصل اول : 1-12
  فصل دوم : 13-38
  فصل سوم : 39-70
  فصل چهارم : 71-106
  فصل پنجم : 107-132
  فصل ششم :