• ورود کاربران دانشگاهی

 • ثبت نام(مطالعه آنلاین پایان نامه ها)

 • سپندا

  کاربر مهمان
  یکشنبه 3 تیر 1397| 54.81.112.7 :Your IP
  سامانه پایان نامه های دانشگاه اصفهان (سپندا)  عنوان :
  ارزیابی شاخص های فناوری اطلاعات و ارتباطات به منظور تحقق شهر الکترونیک در شهر نیشابور
  انتشارات : دانشگاه اصفهان
  سال :1394
  زبان : Persian
  شماره سند : 14223
  موضوع :جغرافیا و برنامه ریزی شهری
  پژوهشگر : رضا نجفی
  توصیفگر لاتین :
  توصیفگر فارسی :
  دانشکده : دانشکده علوم جغرافیایی و برنامه ریزی، گروه جغرافیا
  مقطع : کارشناسی ارشد

  استاد راهنما : نجفی، رضا
  استاد مشاور :
  سال دفاع : 1394
  شماره رکورد : 14223
  شماره راهنما : GEOG2 760
  فهرست : فهرست مطالب
  عنوان صفحه

  فصل اول: کلیات طرح تحقیق
  1-1. مقدمه 1
  1-2. بیان مساله ی پژوهشی 2
  1-3. ارزش و اهمیت تحقیق 3
  1-4. پیشینه و تاریخچه ی موضوع تحقیق 5
  1-5. اهداف تحقیق 10
  1-6. سوالات 10
  1-7. فرضیات 10
  1-8. روش تحقیق 11
  1-8-1. نوع مطالعه و روش بررسی فرضیه ها 11
  1-8-2. مراحل اجرای تحقیق 11
  1-8-3. جامعه و نمونه آماری پژوهش و روش برآورد حجم نمونه 11
  1-8-4. ابزار گردآوری داده ها 12
  1-8-5. ابزار تجزیه و تحلیل 12
  1-9. موانع، محدودیت ها و مشکلات پژوهش 12
  1-10. جمع بندی 13
  فصل دوم: مفاهیم و ادبیات پژوهش
  2-1. مقدمه 15
  2-2. شهر 16
  2-2-1. شهرنشینی 17
  2-3. برنامه 17
  عنوان صفحه

  2-3-1. برنامه ریزی 17
  2-3-2. برنامه ریزی شهری 18
  2-4. ادبیات فناوری اطلاعات 18
  2-4-1. فناوری اطلاعات 18
  2-4-2. فناوری اطلاعات و ارتباطات 18
  2-4-3. تاریخچه فناوری اطلاعات و ارتباطات 19
  2-5. نظریات مطرح در خصوص فناوری اطلاعات و ارتباطات 22
  2-5-1. نظریه مک لوهان 22
  2-5-2. نظریه شانون و ویور 22
  2-5-3. نظریه رایزمن 23
  2-5-4. نظریه شکاف دیجیتالی 23
  2-5-5. نظریه جهانی شدن 24
  2-6. جامعه اطلاعاتی 25
  2-7. سواد اطلاعاتی 25
  2-8. شاخص های فناوری اطلاعات و ارتباطات 26
  2-9. زیر ساختار فناوری اطلاعات و ارتباطات 30
  2-9-1. کانال های ارتباطی 31
  2-9-2. تار جهان گستر (اینترنت) 31
  2-9-3. وب سایت 32
  2-9-4. پست الکترونیکی 32
  2-9-5. پرتال 33
  2-10. مبانی بنیادین فناوری اطلاعات و ارتباطات در شهرها 33
  2-10-1. زیر ساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات در شهر ها 34
  عنوان صفحه

  2-10-2. جنبه های کاربردی فناوری اطلاعات و ارتباطات در شهر ها 35
  2-10-3. کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در برنامه ریزی شهری 36
  2-10-4. کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در مدیریت شهری 37
  2-11. آثار و دستاوردهای ناشی از گسترش کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات 40
  2-11-1. آثار و دستاورد های اجتماعی فناوری اطلاعات و ارتباطات 41
  2-11-2. آثار فرهنگی، مدیریتی کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در جوامع 42
  2-12. زندگی الکترونیک 44
  2-13. دولت الکترونیک 45
  2-13-1. فعالیت های دولت الکترونیک 47
  2-13-2. شرایط اجرای موفق استراتژی دولت الکترونیک 47
  2-13-3. مشکلات دولت الکترونیک 48
  2-13-4. دلایل شکل گیری دولت الکترونیک 49
  2-13-5. مولفه های دولت الکترونیک 50
  2-13-6. کانون های عمل دولت الکترونیک 51
  2-13-7. مزایای دولت الکترونیک 52
  2-14. شهر اکترونیک 53
  2-14-1. مدل شهر الکترونیک 54
  2-14-2. زیرساختار شهر الکترونیک 55
  2-14-3. خدمات شهر های الکترونیکی 55
  2-14-4. فعالیت های شهرهای الکترونیک 56
  2-14-5. مزایای شهر الکترونیک 57
  2-14-6. مقایسه رابطه دولت با شهروندان در شهر سنتی و شهر الکترونیک 57
  2-15. شهرداری الکترنیک 58
  عنوان صفحه

  2-15-1. متدلوژی شکل گیری و تکامل شهرداری الکترونیکی 58
  2-15-2. وظایف شهرداری الکترونیک 59
  2-15-3. مزایای کلی شهرداری الکترونیک 59
  2-16. شهروند الکترونیک 61
  2-17. مشارکت 63
  2-17-1. الگو های مشارکت 63
  2-17-2. بر حسب نوع مشارکت 64
  2-17-3. بر حسب ابعاد دخالت مردم 65
  2-17-4. بر حسب زمینه مشارکت 65
  2-17-5. بر حسب نوع ساماندهی 65
  2-17-6. مشارکت شهروندان در مدیریت شهری 66
  2-17-7. شورای شهر 67
  2-17-8. شهرداری 68
  2-18. نقش فناوری اطلاعات در ارتقای مشارکت شهروندان 70
  2-18-1. مشارکت الکترونیکی 73
  2-19. فناوری اطلاعات و ارتباطات و توسعه ی پایدار 74
  2-20. جمع بندی 79
  فصل سوم: شناخت محدوده ی مورد مطالعه، وضعیت ICT در جهان، ایران و خراسان رضوی
  3-1. مقدمه 81
  3-2. شاخص های فناوری اطلاعات و ارتباطات در جهان 82
  3-2-1. توسعه ی اینترنت پر سرعت روی موبایل 82
  3-2-2. تعداد مشترکین تلفن همراه 83
  عنوان صفحه

  3-2-3. مشترکین اینترنت پر سرعت ثابت 84
  3-2-4. کاربران اینترنت 85
  3-2-5. خانوارهای دسترسی به اینترنت 86
  3-2-6. سرعت اینترنت 87
  3-3. فرآیند تحول فناوری اطلاعات در کشورها 87
  3-3-1. فرآیند تحول فناوری اطلاعات در کشور کره 87
  3-3-2. فرآیند تحول فناوری اطلاعات در کشور ترکیه 88
  3-3-3. توسعه ی فناوری اطلاعات در کشور دانمارک 90
  3-3-4. توسعه ی فناوری اطلاعات در کشور برزیل 91
  3-4. فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران 93
  3-4-1. جایگاه فاوا در برنامه ی پنجساله پنجم توسعه ی جمهوری اسلامی ایران (1390-1394) 93
  3-4-2. ساختار سند راهبردی فناوری اطلاعات جمهوری اسلامی ایران 96
  3-4-3. سند راهبردی سازمان فناوری اطلاعات در برنامه ی پنجم توسعه (1390 – 1394) 97
  3-4-4. شاخص های فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران 100
  3-4-5. تاریخچه ی شهرهای الکترونیک در ایران 112
  3-5. جغرافیای طبیعی نیشابور 113
  3-5-1. موقعیت جغرافیایی استان خراسان رضوی 113
  3-5-2. ویژگی های طبیعی 115
  3-5-3. ویژگی های انسانی 126
  3-6. شاخص های فناوری اطلاعات و ارتباطات استان خراسان رضوی 132
  3-6-1. شبکه ی تلفن ثابت 132
  3-6-2. تلفن مشغول به کار مشترکین شهری و از راه دور 132
  عنوان صفحه

  3-6-2. شبکه ی تلفن همراه 133
  3-6-3. ضریب نفوذ اینترنت 134
  3-6-4. تعداد ایستگاه ها و فرستنده های اصلی رادیویی موج متوسط، تلویزیونی و اف ام 135
  3-6-5. تعداد کانال های انتقال مایکرو، خودکار بین شهری و بین المللی 136
  فصل چهارم: پردازش و تجزیه و تحلیل داده ها
  4-1. مقدمه 137
  4-2. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی 138
  4-2-1. ویژگی های عمومی کاربران اینترنت در شهر نیشابور 138
  4-2-3. تحلیل مقایسه ای نظرات کارشناسان فاوا و کاربران اینترنت 148
  4-3. تحلیل استنباطی داده ها 169
  4-3-1. بررسی فرضیات پژوهش 169
  4-4. برنامه ریزی راهبردی به منظور تحقق شهر الکترونیک در شهر نیشابور 180
  4-4-1. عومل داخلی موثر بر تحقق شهر الکترونیک در شهر نیشابور 180
  4-4-2. عوامل خارجی موثر بر تحقق شهر الکترونیک در شهر نیشابور 182
  4-4-3. تحلیل SWOT از عوامل موثر بر تحقق شهر الکترونیک در شهر نیشابور 185
  4-4-4. استراتژی نهایی 189
  4-4-5. تدوین راهبرد جهت تحقق شهر الکترونیک 190
  فصل پنجم: نتیجه گیری و ارائه ی راهکارها
  5-1. مقدمه 197
  5-2. نتیجه گیری 198
  5-2-1. نتیجه گیری از داده های توصیفی 199
  5-2-2. نتیجه گیری از فرضیات پژوهش 200
  5-3. ارائه ی راهکارها و پیشنهادات 201
  5-4. تحقیقات آینده 205
  منابع و ماخذ: 206  چکیده :
  چکیده ویژگی عصر ما، شهرنشینی گسترده، افزایش جمعیت شهرها و به تبع آن توسعه ی شهرهای کوچک و بزرگ است. امروزه با پیچیده شدن مسائل شهری و گسترش کالبدی آن و همچنین افزایش تقاضای شهروندان در زمینه ی خدمات رسانی شهری، زندگی شهری با مشکلات فراوانی روبرو شده است. از طرفی دیگر رشد و توسعه ی تکنولوژی در دهه های اخیر بسیار شتابان بوده و رایانه به منزله ی یکی از نمادهای فناوری تاثیر بسیار شگرفی بر تمام جوانب زندگی بشر گذاشته است. دستاوردهای ناشی از آن چنان با زندگی مردم عجین شده که رویگردانی و بی توجهی از آن، اختلال عظیمی را در نظم جامعه به وجود می آورد. بنابراین به منظور از بین بردن مشکلات شهری از یک سو و از سوی دیگر همگام شدن با این پیشرفت ها لازم است که فناوری اطلاعات و ارتباطات را هر چه بیشتر در امور و زندگی خود وارد کنیم. امروزه یکی از معیارهای سنجش توسعه یافتگی کشورها از سوی سازمان های بین المللی و اقتصاد جهانی میزان دستیابی و استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات می باشد. علاوه بر دستیابی به این ابزار، توزیع عادلانه ی آن برای خدمات رسانی بهتر و به روزتر نیز بسیار حائز اهمیت است. هدف از انجام این پژوهش، شناخت قابلیت ها و نحوه ی توزیع فضایی زیرساختی الکترونیک است. نقشی که این زیرساخت ها می تواند در تحقق شهر الکترونیک در نیشابور داشته باشند، ارزیابی موانع تحقق شهر الکترونیک و در نهایت تدوین یک استراتژی و راهبرد برای رسیدن به تحقق شهر الکترونیک می باشد. نوع پژوهش کاربردی و روش مطالعه ترکیبی از روش های توصیفی، تحلیلی و اسنادی می باشد. منابع مورد استفاده در این پژوهش، شامل منابع کتابخانه ای، اینترنتی، لوح های فشرده ی اطلاعاتی، و تکمیل پرسشنامه می باشد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از از روش های کمی و کیفی و نرم افزار SPSS استفاده شده است. برای بررسی فرضیات تحقیق از آزمون های آماری؛ تی مستقل، تحلیل واریانس و رگرسیون و همچنین از مدل های TOPSIS و SWOT استفاده شده است. در این پژوهش دو جامعه ی آماری وجود دارد. کاربران اینترنت در شهر نیشابور که به دلیل حجم بالای جامعه آماری، حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 383 محاسبه گردید. جامعه آماری دوم تعداد 30 کارشناس فاوا می باشد. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که توزیع فضایی شاخص های فناوری اطلاعات و ارتباطات در مناطق پنج گانه ی شهر نیشابور یکسان نمی باشد و توزیع آنها پراکنده است. بنابراین فرضیه ی اول پژوهش تایید می گردد. نظرات کارشناسان فناوری اطلاعات و کاربران اینترنت نسبت به موانع تحقق شهر الکترونیک در نیشابور یکسان بوده و فقط در زمینه ی ضعف ابزارهای اولیه ارتباطی و عدم اطمینان به وجود امنیت تفاوت معناداری وجود داشته است. بنابراین از مجموعه ی فرضیات اصلی دوم، فقط فرضیه ی فرعی سوم و پنجم مورد تایید می باشد. همچنین بین زیرساخت های مناسب شهری و تحقق شهر الکترونیک رابطه ی معناداری وجود دارد، بر این اساس فرضیه ی اصلی سوم پژوهش نیز تایید می گردد. کلید واژه ها: شهر الکترونیک، شهروند الکترونیک، فناوری اطلاعات و ارتباطات، رگرسیون، شهر نیشابور

  چکیده انگلیسی :
  Abstract Extensive urbanization, the cities' population increase that caused developing small and large cities are features of our era. Nowadays complexing urban issues, urban expansion and increasing of citizenry demand has faced urban life with many problems. On the other in recent decades growth and development of technology has been very fast and computer as one of technology symbols, has had an influence on all aspects of people life. Achievements if it has mixed with people life very much as far as the inattention of it, create a disturbance in discipline of society. Therefore on the one hand in order to solve urban problems and going on with this developments on the other hand, we have to enter information and communication technology in our life. Nowadays one the development of countries measuring criteria from international organization and world economy is amount of achievement and using from information and communication technology. In addition to access to this tool, it is important fair distribution of it for better serving and being more up to date. The aim of this study is recognizing the potentials and spatial distribution of electronic infrastructure, the role that these infrastructures could have in achievement electronic city in Neyshabour, assessment of obstacles of achieving electronic city and finally finding the best strategy for achieving to electronic city. This study is practical and study method is descriptive, analytical and attributive. Used references contain libraries, internet, information CDs sources and questionnaire. It is used qualitative and quantitative methods and SPSS software for analysis data. It is used statistical tests such as independent t-tests, analysis of variance, regression and also TOPSIS and SWOT models for analysis of assumption. There are two statistical society in this study. The firs statistical society is internet users in Neyshabour city that its sample size is calculated 384 with Cochran formula. The second statistical society is ICT experts that they are 30. The results show that spatial distribution of ICT criteria are not equal in quintuple districts of Neyshabour city and their distribution are straggly. Therefore the first assumption of study is confirmed. Expert opinions of ICT and internet users are equal about obstacles of achieving electronic city in Neyshabour and there is significant difference just in weakness primary means of communication and unreliability to existence of security. So the third and fifth subsidiary assumption from all subsidiary assumption of the second main assumption is confirmed. Also there is a significant relationship between urban appropriate infrastructures and achievement electronic city. Key words: Electronic city, electronic citizen, ICT, regression, Neyshabour city


  کلید واژه ها :
  ,

  بهمن ماه 1394
  0

  صفحه اول : University of Isfahan Faculty of Geographical Sciences and Planning Department of Urban Planning M.A Thesis Assessment of ICT Criteria In order to Achieve Electronic City in Neyshabour Supervisor: Dr. Jamal Mohamadi By: Reza Najafi February 2016
  فصل اول : 1-14
  فصل دوم : 15-80
  فصل سوم : 81-136
  فصل چهارم : 137-196
  فصل پنجم : 197-216
  فصل ششم :