• ورود کاربران دانشگاهی

 • ثبت نام(مطالعه آنلاین پایان نامه ها)

 • سپندا

  کاربر مهمان
  یکشنبه 3 تیر 1397| 54.81.112.7 :Your IP
  سامانه پایان نامه های دانشگاه اصفهان (سپندا)  عنوان :
  اثر روزه داری در ماه رمضان بر حداکثر اکسیژن مصرفی، گلوکز خون و چربی های خون مردان ورزشکار و غیرورزشکار
  انتشارات : دانشگاه اصفهان
  سال :1391
  زبان : Persian
  شماره سند : 10106
  موضوع :تربیت بدنی و علوم ورزشی
  پژوهشگر : محمدحسین آخوندی
  توصیفگر لاتین : fast ? cholestrol ? blood lipid ? body composition ? maximal oxygen consumption ? aerobic activity
  توصیفگر فارسی : روزه ◄ کلسترول ◄ لیپید خون ◄ ترکیب بدنی ◄ اکسیژن مصرفی بیشینه ◄ فعالیت هوازی
  دانشکده : دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
  مقطع : کارشناسی ارشد

  استاد راهنما : مهدی کارگرفرد
  استاد مشاور :
  سال دفاع : 1391
  شماره رکورد : 10106
  شماره راهنما : SPO2 337
  فهرست : فهرست مطالب
  عنوان صفحه

  فصل اول: کلیات تحقیق
  1-1- مقدمه 1
  1-2- شرح و بیان مسأله 2
  1-3-اهمیت و ضرورت تحقیق 3
  1-4-اهداف پژوهش 4
  1-4-1-هدف کلی 4
  1-4-2-اهداف فرعی 4
  1-5-فرضیه ی پژوهش 5
  1-6-پیش فرض‌های تحقیق 5
  1-7-محدودیت‌های تحقیق 5
  1-7-1-محدودیت‌های محقق خواسته 5
  1-7-2-محدودیت‌های اجتناب ناپذیر 6
  1-8-تعریف واژه ها و اصطلاحات 6
  1-8-1-تعاریف نظری 6
  1-8-1-1- روزه داری 6
  1-8-1-2- فعالیت هوازی 7
  1-8-1-3- اکسیژن مصرفی بیشینه 7
  1-8-1-4- گلوکز خون 7
  1-8-1-5- چربی خون 7
  1-8-2-تعاریف عملیاتی 8
  1-8-2-1- فعالیت هوازی 8
  1-8-2-2- حداکثر اکسیژن مصرفی 8
  1-9-قلمرو تحقیق 8

  فصل دوم: ادبیات تحقیق
  2-1- مقدمه 9
  عنوان صفحه

  2-2- بخش اول: روزه داری 11
  2-2-1- قند خون 10
  2-2-1-1 تعریف قند خون 10
  2-2-1-2 سوخت و ساز قندها 10
  2-2-2-چربی خون 12
  2-2-2-1 تعریف چربی 10
  2-2-2-2 سوخت و ساز چربی ها 10
  2-2-3 اندازه گیری اکسیژن مصرفی بیشینه 13
  2-2-3-1 برآورد Vo2max : 15
  2-2-3-2 تمرین بیشینه: 16
  2-2-3-3 تمرین زیربیشینه: 16
  2-2-4 عوامل مؤثر بر توان هوازی 17
  2-2-4-1 وراثت 17
  2-2-4-2 سن 17
  2-2-4-3 جنسیت 19
  2-2-4-4 ترکیب و اندازه ی بدنی 20
  2-2-4-5 بیماری ها 21
  2-2-4-6سایر عوامل 21
  2-2-5 تأثیرات روزه ی ماه رمضان بر سلامتی 21
  2-2-5-1 قلب 21
  2-2-5-2 ریه ها 22
  2-2-5-3 مجاری گوارشی 22
  2-2-5-4 کبد 22
  2-2-5-5 کلیه ها 22
  2-2-5-6 وضعیت خونی 23
  2-2-6 مزایای فعالیت بدنی و آمادگی 23
  2-2-6-1 آمادگی قلبی- تنفسی 24
  عنوان صفحه

  2-3 بخش دوم: فعالیت هوازی 25
  2-3-1 تعریف فعالیت هوازی 25
  2-3-2 تمرین هوازی 26
  2-3-3 فواید فعالیت هوازی 26
  2-4 بخش سوم: پیشینه ی تحقیقات انجام شده در ایران و خارج از کشور 27
  2-4-1 تحقیقات انجام گرفته در خارج از کشور 33
  2-5 جمع بندی تحقیقات 34

  فصل سوم: روش شناسی تحقیق
  3-1 مقدمه 35
  3-2 طرح تحقیق: 35
  3-3 جامعه آماری 36
  3-4 نمونه و روش نمونه گیری 36
  3-5 متغیرهای پژوهش 37
  3-5-1 متغیر مستقل: 37
  3-5-2 متغیر وابسته: 37
  3-6 مراحل اجرای تحقیق 37
  3-6-1 هماهنگی با گروه و دانشکده: 37
  3-6-2 آشنایی با مربیان، ورشکاران، غیر ورزشکاران و مکان‌های اجرای آزمون ها: 37
  3-6-3 توجیه آزمودنی: 37
  3-7 ابزارهای اندازه گیری و موارد اندازه گیری شده 38
  3-7-1 ابزارهای اندازه گیری اطلاعات: 38
  3-7-2 مواد یا موارد اندازه گیری شده: 39
  3-8 برنامه تمرینی گروه ورزشکاران روزه دار و غیر روزه دار: 42
  3-9 روش جمع آوری اطلاعات 43
  3-10 روش تجزیه و تحلیل تحقیق 45

  عنوان صفحه

  فصل چهارم: یافته‌های تحقیق
  4-1- مقدمه 46
  4-2-آزمون طبیعی بودن داده ها 46
  4-3- توصیف آماری داده ها 48
  4-3-1- ویژگیهای بدنی آزمودنی ها 48
  4-4- یافته‌های استنباطی 48
  4-4-1- مقایسه ویژگیهای بدنی، ترکیب بدنی و فیزیولوژیکی گروه روزه دار همراه با فعالیت ورزشی قبل و بعد از ماه رمضان 49
  4-4-2-مقایسه ویژگیهای بدنی، ترکیب بدنی و فیزیولوژیکی گروه ورزشکاران فقط روزه دار قبل و بعد از ماه رمضان 50
  4-4-3-مقایسه ویژگیهای بدنی، ترکیب بدنی و فیزیولوژیکی در گروه ورزشکاران بدون روزه داری همراه با فعالیت ورزشی قبل و بعد از ماه رمضان 51
  4-4-1-4-مقایسه ویژگیهای بدنی، ترکیب بدنی و فیزیولوژیکی در گروه ورزشکاران و غیر ورزشکاران قبل و بعد از ماه رمضان 52
  4-4-2-آزمون فرضیه ها: 53
  4-4-2-1-بین ویژگیهای بدنی ورزشکاران و غیر ورزشکاران پس از ماه رمضان تفاوت وجود دارد: 53
  4-4-2-2-بین ترکیب بدنی ورزشکاران و غیر ورزشکاران پس از ماه رمضان تفاوت وجود دارد: 54
  4-4-2-3-بین حدکثر اکسیژن مصرفی ورزشکاران و غیر ورزشکاران پس از ماه رمضان تفاوت وجود دارد:56
  4-4-2-4-بین سطوح گلوکز خون ورزشکاران و غیر ورزشکاران پس از ماه رمضان تفاوت وجود دارد: 58
  4-4-2-5-بین سطوح لیپیدهای خون ورزشکاران و غیر ورزشکاران پس از ماه رمضان تفاوت وجود دارد: 60

  فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
  5-1- مقدمه 63
  5-2- خلاصه تحقیق 63
  1-25- یافته ها 66
  5-3- بحث و نتیجه گیری 67

  عنوان صفحه

  5-4- پیشنهادات 70
  5-4-1- پیشنهادات برخاسته از تحقیق: 70
  5-4-2- پیشنهادات برای بهبود تحقیقات در آینده: 70  چکیده :
  چکیده اگر چه تحقیقات زیادی در خصوص روزه داری در ماه مبارک رمضان در کشورهای مسلمان گزارش شده است، اما تاکنون تحقیق کمیدر زمینه ی بررسی اثر روزه ی ماه مبارک رمضان بر روی عملکرد نمونه ی ورزشکاران ثبت گردیده است. بنابراین، هدف از این تحقیق مقایسه ی اثر روزه داری در ماه رمضان و فعالیت ورزشی هوازی منظم بر شاخص‌های ترکیب بدنی، اکسیژن مصرفی بیشینه، سطوح گلوکز و چربیهای خون افراد ورزشکار و غیر ورزشکار بود. در یک مطالعه ی نیمه تجربی، 88 نفر از مردان ورزشکار و غیر ورزشکار سالم روزه دار و غیر روزه دار به صورت فراخوان عمومیو هدفمند جهت شرکت در این تحقیق از بین افراد ورزشکار و غیر ورزشکار شهرستان یزد انتخاب شدند و سپس بصورت تصادفی در چهار گروه ورزشکار روزه دار (22N=)، ورزشکار روزه دار و فعالیت ورزشی (22 N=)، ورزشکار غیر روزه دار و فعالیت ورزشی (22N=) و گروه کنترل (22N=) قرار گرفتند. سپس گروه روزه دار و فعالیت ورزشی علاوه بر انجام اعمال روزه داری، فعالیت ورزشی را به مدت یک ماه (12 جلسه، 3 جلسه در هفته به مدت 120 دقیقه با شدت 85-65 درصد اکسیژ‌ن مصرفی بیشینه) در طی ماه مبارک رمضان انجام میدادند. در حالی که گروه روزه دار تنها روزه داری و گروه غیر روزه دار و فعالیت ورزشی فقط فعالیت ورزشی را به عنوان اثر مداخله ای انجام میدادند. برای اندازه گیری اکسیژ‌ن مصرفی بیشینه از پروتکل بروس و برای ارزیابی ‌سطوح گلوکز و چربی خون با استفاده از روش الایزا 3 روز قبل و در روز آخر ماه مبارک رمضان استفاده شد. تجزیه و تحلیل آماری با استفاده از تحلیل واریانس با اندازه‌های تکراری در سطح معنی داری 05/0p< انجام شد. نتایج تحقیق با استفاده از آزمون تی وابسته افزایش معنادار در حداکثر اکسیژ‌ن مصرفی ورزشکاران روزه دار همراه با فعالیت ورزشی و ورزشکاران غیر روزه دار و کاهش معنادار در اکسیژ‌ن مصرفی بیشینه ورزشکاران فقط روزه دار پس از روزه داری در ماه رمضان را نشان داد. همچنین، نتایج حاصل از اندازه‌های تکراری تفاوت معناداری بین میانگین متغیرهای اکسیژ‌ن مصرفی بیشینه، ‌سطوح گلوکز و چربیهای خون گروه‌های ورزشکاران در مقایسه با غیر ورزشکاران نشان داد، در حالی که این تفاوت بین گروه‌های ورزشکاران معنادار نبود. با توجه به نتایج تحقیق حاضر به نظر میرسد، انجام فعالیت ورزشی و روزه داری در ماه مبارک رمضان اختلالی در عملکرد ورزشی افرادی که تمرین زیر بیشینه را انجام میدهند، ایجاد نمیکند. همچنین، روزه داری همراه فعالیت ورزشی با افزایش در حداکثر اکسیژن مصرفی، لیپوپروتئین با چگالی بالا و بهبود نیمرخ چربیهای خون از قبیل کلسترول، تری گلیسرید و لیپوپروتئین با چگالی پایین در ورزشکاران روزه دار در مقایسه با غیر ورزشکاران همراه است. کلمات کلیدی: ماه رمضان، ورزشکار، حداکثر اکسیژن مصرفی ، گلوکز و چربیهای خون

  چکیده انگلیسی :
  Abstract Although a lot of researches have been reported about Ramadan fasting in Muslim countries, very few researches have examined the effect of Ramadan fasting on sample athletes' function. Therefore this research aimed at analyzing the effect of Ramadan fasting and regular aerobic activities on body composition indices, optimum oxygen intake, glucose and fat level in athletes and non-athletes. In a semi-empirical study, 88 healthy fasting male athletes were called to participate in this research in the city of Yazd. They were randomly divided into 4 groups of fasting athletes (N=22), fasting athletes with sports activities (N=22), non-fasting athletes with sports activities (N=22), and control group (N=22). Fasting athletes with sports activities exercised regularly during Ramadan ( 12 sessions, 3 times a week, 120 minutes, with 65-85% optimum oxygen intake). Fasting group and non-fasting group with sports activities exercised as an intervention factor. To measure optimum oxygen intake, Bruce Protocol and to evaluate blood glucose and fat level, Elisa Protocol were used, 3 days before Ramadan and in the last day of Ramadan. Using variance analysis, statistical analysis was done with same amounts at p<0.05. Dependant T-Test result shows a significant increase in optimum oxygen intake of fasting athletes with sports activities and non-fasting athletes, and also significant decrease in maximum oxygen intake of non-athlete fasting people after Ramadan fasting. The results of same amounts showed significant difference in average maximum oxygen intake variables, blood glucose and fat level of athletes comparing to non-athletes. But this difference was not significant in athletes group. According to present study, sports activities while fasting in Ramadan doesn’t interfere athletic function of the athletes who do sub-maximal exercise. In addition, fasting accompanied by exercise, can increase maximum oxygen intake and high-density lipoprotein, and improve blood lipid profile such as cholesterol, Triglycerides and low-density lipoprotein in fasting athletes comparing to non-athletes.


  کلید واژه ها :
  روزه ◄ کلسترول ◄ لیپید خون ◄ ترکیب بدنی ◄ اکسیژن مصرفی بیشینه ◄ فعالیت هوازی,fast ◄ cholestrol ◄ blood lipid ◄ body composition ◄ maximal oxygen consumption ◄ aerobic activity

  1391
  0

  صفحه اول : University of Isfahan Faculty of Isfahan Department of Sport Physiclogy M.A. Thesis Assesment of Impact of Fasting During Ramadan on Cardiorespiratory Responses,Body Composition,and Blood Lipids in Athlete Individual of Yazd During Ramadan Supervisor: Dr.Mehdi.Kargarfard By: Mohammad Hossien Akhundi October 2012
  فصل اول : 1-8
  فصل دوم : 9-34
  فصل سوم : 35-45
  فصل چهارم : 46-62
  فصل پنجم : 63-83
  فصل ششم :