• ورود کاربران دانشگاهی

 • ثبت نام(مطالعه آنلاین پایان نامه ها)

 • سپندا

  کاربر مهمان
  یکشنبه 3 تیر 1397| 54.81.112.7 :Your IP
  سامانه پایان نامه های دانشگاه اصفهان (سپندا)  عنوان :
  اثرات تغییر اقلیم بر مراحل فنولوژی گندم رقم M73-18( مطالعه موردی اصفهان)
  انتشارات : دانشگاه اصفهان
  سال :1392
  زبان : Persian
  شماره سند : 10704
  موضوع :جغرافیا گرایش آب و هواشناسی کشاورزی
  پژوهشگر : هدیه محمد نژاد
  توصیفگر لاتین : Climate Change ? Wheat ? Isfahan
  توصیفگر فارسی : تغییر اقلیم ◄ گندم ◄ اصفهان
  دانشکده : دانشکده علوم جغرافیایی و برنامه ریزی، گروه جغرافیا
  مقطع : کارشناسی ارشد

  استاد راهنما : سعید موحدی، حجت اله یزدان پناه
  استاد مشاور :
  سال دفاع : 1392
  شماره رکورد : 10704
  شماره راهنما : GEOG2 557
  فهرست : فهرست مطالب
  عنوان صفحه
  فصل اول: اصول پژوهش
  1- 1- مقدمه 1
  1-2- موضوع پژوهش 1
  1- 3- اهمیت و ارزش پژوهش 2
  1- 4- اهداف پژهش 3
  1- 5- فرضیات پژوهش 3
  1- 6- پیشینه پژوهش 3
  1- 6- 1- درایران 3
  1- 6- 2- درجهان 5
  فصل دوم: کلیات
  2- 1- اقلیم 8
  2- 2- تغییر اقلیم 8
  2- 3- عوامل موثر بر تغییر اقلیم 9
  2- 3- 1- عوامل بیرونی 9
  2- 3- 1- 1- تغییر در درونداد انرژی 9
  2- 3- 1- 2- برخورد اجرام آسمانی با جو زمین 10
  2- 3- 1- 3- نوسان¬های مدار هندسی زمین (نظریه میلانکویچ) 10
  2- 3- 1- 4- تغییر مدار خورشید 10
  2- 3- 2- عوامل درونی 11
  2- 3- 2- 1- عوامل طبیعی 11
  عنوان صفحه
  2- 3- 2- 2- عوامل انسانی 11
  2- 4- روش¬های بررسی تغییر اقلیم 13
  2- 5- مدل¬های اقلیمی 13
  2- 6- مولفه¬های مدل¬های اقلیمی 14
  2- 7- انواع مدل¬های اقلیمی 14
  2- 7- 1- مدل¬های توازن انرژی (EBM) 14
  2- 7- 2- مدل¬های تابش همرفتی (RCM) 15
  2- 7- 3- مدل¬های دو بعدی دینامیکی آماری (SDM) 15
  2- 7- 4- مدل¬های گردش عمومی جو (GCM) 15
  2- 8- ریز مقیاس نمایی داده¬ها 15
  2- 9- مدل LARS- WG 15
  2- 10- سناریوهای انتشار 16
  2- 11- تاثیر تغییراقلیم بر کشاورزی 18
  2- 12- راهکارهای کاهش اثرات تغییر اقلیم 18
  2- 13- تاریخچه گندم 20
  2- 14- نامگذاری و طبقه¬بندی گندم 20
  2- 15- درجه- روز رشد 21
  2- 16- فنولوژی 21
  2- 16- 1- رشد رویشی 21
  2- 16- 2- رشد زایشی 22
  2- 17- اهمیت اقتصادی گندم 22
  عنوان صفحه
  2- 18- طبقه¬بندی زراعی گندم¬های ایران 22
  2- 19- انواع واریته¬های گندم 23
  2- 20- شرایط رشد گندم 23
  2- 21- عوامل محدود¬کننده رشد گندم 24
  2- 22- اثرات نامطلوب گرما، بر رشد ونمو گندم 24
  2- 23- نیازها و محدودیت¬های اقلیمی در مراحل رویشی گندم 25
  2- 23- 1- جوانه¬زنی 25
  2- 23- 2- مرحله سبز شدن 26
  2- 23- 3- مرحله ساقه رفتن 26
  2- 23- 4- مرحله خوشه رفتن (سنبله کردن) 26
  2- 23- 5- مرحله گلدهی (گرده افشانی) 27
  2- 23- 6- مرحله شیری شدن 27
  2- 23- 7- مرحله خمیری شدن و رسیدن کامل 27
  2- 24- شرایط و نیازهای محیطی گندم 28
  2- 24- 1- نیازهای حرارتی 28
  2- 24- 2- خاک مناسب 28
  2- 24- 3- نیاز آبی 29
  2- 24- 4- نیاز نور 29
  فصل سوم: مواد و روش¬ها
  3- 1- مقدمه 31
  3- 2- موقعیت، حدود و وسعت 31
  عنوان صفحه
  3- 2- 1- موقعیت جغرافیایی 31
  3- 2- 2- حدود و وسعت 31
  3- 2- 3- موقعیت سیاسی 32
  3- 3- داده¬های آب¬و¬هوایی 33
  3- 4- داده¬های فنولوژیکی 33
  3- 5- تحلیل روند 33
  3- 6- آزمون ناپارامتری من کندال 34
  3- 7- مدل¬های اقلیمی 35
  3- 8-ریز¬مقیاس¬نمایی داده¬ها 37
  3- 9- مدل CCSM4 37
  3- 10- سناریوهای اقلیمی 37
  3- 10- 1- سناریوی RCP8.5 38
  3- 10- 2- سناریوی RCP6 38
  3- 10- 3- سناریوی RCP4.5 39
  3- 10- 4- سناریوی RCP3 39
  فصل چهارم: بحث و نتایج
  4- 1- آشکار سازی تغییر اقلیم در دوره¬ تاریخی و افق 2039- 2013 40
  4- 1- 1- تحلیل روند دمای حداقل در دوره تاریخی 40
  4- 1- 2- تحلیل روند دمای حداکثر در دوره تاریخی 40
  4- 1- 3- تحلیل روند میانگین دما در دوره تاریخی 40
  4- 1- 4- تحلیل روند دمای حداقل درافق 2039- 2013 41
  عنوان صفحه
  4- 1- 5- تحلیل روند دمای حداکثر در افق 2039- 2013 42
  4- 1- 6- تحلیل روند میانگین دما درافق 2039- 2013 42
  4- 2- تعیین نیازهای حرارتی گندم (درجه-روز) 43
  4- 3- تاثیر تغییر اقلیم بر جابجائی تاریخ کاشت و تغییرات طول دوره رشد در افق 2039- 2013 44
  4- 4- زمان مناسب برای کاشت گندم در شرایط حاضر و در افق 2039- 2013 44
  4- 5- طول دوره¬ی رشد مراحل فنولوژیکی گندم در دوره پایه 45
  4- 5- 1- مرحله اول: کاشت تا جوانه¬زنی 45
  4- 5- 2- مرحله دوم: جوانه¬زنی تا تشکیل ساقه 48
  4- 5- 3- مرحله سوم: تشکیل ساقه تا گلدهی 50
  4- 5- 4- مرحله چهارم: گلدهی تا رسیدن 53
  4- 6- طول دوره¬ی رشد مراحل فنولوژیکی گندم در افق 2039- 2013 55
  4- 6- 1- مرحله اول: کاشت تا جوانه¬زنی 55
  4- 6- 2- مرحله دوم: جوانه¬زنی تا تشکیل ساقه 58
  4- 6- 3- مرحله سوم: تشکیل ساقه تا گلدهی 61
  4- 6- 4- مرحله چهارم: گلدهی تا رسیدن 64
  4- 7- مقایسه طول دوره¬ی رشد مراحل فنولوژی گندم در دوره پایه و افق 2039- 2013 67
  4- 7- 1- مقایسه مرحله کاشت تا جوانه¬زنی در دوره پایه و افق 2039- 2013 67
  4- 7- 2- مقایسه مرحله جوانه¬زنی تا تشکیل ساقه در دوره پایه و افق 2039- 2013 68
  4- 7- 3- مقایسه مرحله تشکیل ساقه تا گلدهی در دوره پایه و افق 2039- 2013 68
  4- 7- 4- مقایسه مرحله گلدهی تا رسیدن دردوره پایه و افق 2039- 2013 68
  عنوان صفحه
  فصل پنجم: نتیجه¬گیری و پیشنهادات
  5- 1- آزمون فرضیات و جمع¬بندی 70
  5- 2- پیشنهادات 72
  منابع 73


  چکیده :
  چکیده این مطالعه به منظور بررسی اثرات تغییر اقلیم بر مراحل فنولوژی گندم رقم (M73-18) در ایستگاه تحقیقات هواشناسی کشاورزی کبوترآباد انجام شده است. روش مطالعه در این تحقیق توصیفی – اسنادی می¬باشد. بدین صورت که در مرحله اول اطلاعات و آمار مورد نیاز از منابع مکتوب تا حد امکان فیش برداری و یا از سازمان¬های ذیربط اخذ گردید.در مرحله بعد رخداد تغییر اقلیم در منطقه با آزمون من کندال ارزیابی شد. نتایج بدست آمده از آزمون من کندال نشان می-دهدکه در دوره تاریخی 2010- 1987 و افق 2039- 2013 دما در سطوح احتمال 5 و 1 درصد دارای روند افزایشی می¬باشد.در ادامه با کوچک مقیاس سازی آماری داده های خروجی مدل های CCSM4 پروژه ی CMIP5 برای پارامترهای اقلیمی حداقل، حداکثر و میانگین درجه حرارت منطقه تحت سناریو RCP 4.5 ، در افق 2039- 2013 شبیه سازی شدند. سپس مراحل فنولوژی گندم و طول دوره رشد با استفاده از شاخص GDD برای افق 2039- 2013 براورد شد . گندم رقم M73-18 در منطقه مورد مطالعه از تاریخ 5 نوامبر تا 20 نوامبر کاشت می شود.تحت شرایط تغییر اقلیم در آینده شروع فصل کاشت از تاریخ10 اکتبر تا 29 اکتبر برآورد می¬شود. ابتدای دوره ی کاشت در دوره های آتی 25 روز جابجا شده است( از 5 نوامبر به 10 اکتبر). و انتهای دوره ی کاشت نیز 21 روز جا¬به¬جا شده است(از 20 نوامبر به 29 اکتبر). در دوره¬ پایه به طور متوسط طول دوره رشد از کاشت تا جوانه¬زنی 13 روز و در افق 2039- 2013 به 8 روز کاهش می¬یابد.طول دوره رشد از جوانه¬زنی تا تشکیل ساقه در دوره پایه به طور متوسط 110 روز، و در افق 2039- 2013 به 161 روز افزایش می¬یابد. طول دوره رشد از تشکیل ساقه تا گلدهی در دوره¬ پایه به طور متوسط 50 روز، و در افق 2039- 2013 به 32 روز کاهش می یابد.طول دوره رشد از گلدهی تا رسیدن در دوره پایه به طور متوسط 31 روز، و در افق 2039- 2013 به 32 روز می باشد. کلمات کلیدی: تغییر اقلیم، گندم، مدل، اصفهان

  چکیده انگلیسی :
  Abstract This study evaluated the effects of climate change on Phenology stages of wheat (M73-18) in weather research stations of Agriculture Kabootarabad done. Methods In the present study documents. So the first step required data as much as possible by taking notes from written sources or was received from the organizations concerned. The next event in the area of climate change with Mankendal test criteria. Mankendal test results shows the historical period 2010 - 1987 and Horizon 2039 - 2013 The temperature at the 5 and 1 percent levels are increased. The small scale of the project CCSM4 CMIP5 model output data for climate parameters, minimum, maximum and mean temperature of the area under scenario RCP,4.5 the horizon of 2039 to 2013 were simulated. The Phenology stages of wheat growth period using GDD index for Horizon 2039 - 2013 for further analysis. M73-18 of wheat area is planted from November 5 to November 20. Under conditions of climate change in the next planting season from October 10 to October 29 is estimated. Period beginning 25 days ahead of planting are removed. (from 5 November to 10 October) And end of the growing period of 21 days has been replaced (from November 20 to 29 October). On the basis of the average period of 13 days from sowing to germination horizon from 2039 to 2013 reduced to 8 days. Growth during the period from germination to shoot up by an average of 110 days, and the horizon of 2039-2013 increased to 161 days. Up to flowering shoots during the growing season by an average of 50 days, and the horizon of 2039-2013 reduced to 32 days. Flowering period to reach an average of 31 days in the base period, and the horizon of 2039 to 2013 is 32 days. Keywords: Climate Change, Wheat, Model, Isfahan


  کلید واژه ها :
  تغییر اقلیم ◄ گندم ◄ اصفهان,Climate Change ◄ Wheat ◄ Isfahan

  1392
  0

  صفحه اول : University of Isfahan Faculty of Goegraphic Sciences And Planning Department of Physical geography M.A.Thesis Climat Change Impacts on wheat phenologyM73-18 (case stady Isfahan) Supervisor: Dr. Saeed Movahedy Dr.Hojjatallah Yazdanpanah By: Hedieh Mohammadnjad November 2013
  فصل اول : 1-7
  فصل دوم : 8-30
  فصل سوم : 31-39
  فصل چهارم : 40-69
  فصل پنجم : 70-80
  فصل ششم :