• ورود کاربران دانشگاهی

 • ثبت نام(مطالعه آنلاین پایان نامه ها)

 • سپندا

  کاربر مهمان
  یکشنبه 3 تیر 1397| 54.81.112.7 :Your IP
  سامانه پایان نامه های دانشگاه اصفهان (سپندا)  عنوان :
  ارزیابی اثرات طرح های هادی در توسعه روستایی مطالعه موردی: بخش مرکزی شهرستان لردگان
  انتشارات : دانشگاه اصفهان
  سال :1392
  زبان : Persian
  شماره سند : 10456
  موضوع :جغرافیا گرایش برنامه ریزی روستایی
  پژوهشگر : سجاد درست
  توصیفگر لاتین : rural development ? physical planning project ? lordegan
  توصیفگر فارسی : عمران روستایی ◄ طرح هادی ◄ لردگان ﴿چهارمحال و بختیاری﴾
  دانشکده : دانشکده علوم جغرافیایی و برنامه ریزی
  مقطع : کارشناسی ارشد

  استاد راهنما : سیداسکندر صیدائی
  استاد مشاور : عباس امینی فسخودی
  سال دفاع : 1392
  شماره رکورد : 10456
  شماره راهنما : GEOG2 408
  فهرست : فهرست مطالب
  عنوان صفحه
  فصل اول طرح تحقیق
  1-1. شرح و بیان مسئله پژوهشی 1
  1-2. اهداف تحقیق 2
  1-3. اهمیت و ضرورت تحقیق 2
  1-4. سؤالات اساسی تحقیق 3
  1-5. فرضیات تحقیق 3
  1-6. کاربرد نتایج تحقیق 3
  1-7. روش شناسی تحقیق 4
  1-7-1. روش تحقیق 4
  1-7-2. جامعه آماری 4
  1-7-4. روش و ابزار گردآوری اطلاعات 5
  1-7-5. تهیه پرسشنامه 6
  1-7-5-1. روایی ابزار تحقیق 6
  1-7-5-2. پایایی پرسشنامه 6
  1-8. مشکلات و محدودیتهای تحقیق 7
  1-9. پیشینه تهیه طرح هادی 7
  فصل دوم مفاهیم و مبانی نظری و تاریخچه عمران روستایی
  2-1. تعریف مفاهیم 11
  2-1-1. روستا 11
  2-1-2. ده 12
  عنوان صفحه
  2-1-3. قلمرو روستا 13
  2-1-4. توسعه 13
  2-1-5. توسعه روستایی 13
  2-1-6. برنامه ریزی روستایی 14
  2-1-7. برنامه ریزی توسعۀ روستایی 14
  2-1-8. مفهوم ارزیابی 15
  2-1-9. تعریف برنامه، طرح 15
  2-1-9-1 طرح 15
  2-1-9-2. برنامه 15
  2-1-10. عمران روستایی 15
  2-1-11. مفهوم طرح هادی 16
  2-2. مبانی نظری توسعه و عمران روستایی 16
  2-2-1. تحول گرایی 17
  2-2-2. ساختارگرایی 17
  2-3. روش شناسی 22
  2-3-1. بازخورد 24
  2-3-2. عناصر تشکیل دهنده سیستم 25
  2-3-2-1. ورودی ها 25
  2-3-2-2. فرایند 25
  2-3-2-3. خروجی 25
  2-3-2-4. بازخورد کنترلی 26
  عنوان صفحه
  2-4. تاریخچه عمران روستایی 26
  2-4-1. برنامه عمرانی هفت ساله دوم(41-1334) 28
  2-4-2. برنامه عمرانی پنج ساله سوم(46-1341) 28
  2-4-3. برنامهی عمرانی پنج ساله چهارم (51- 1347) 29
  2-4-4. برنامه پنجم عمرانی (56-1352) . 29
  2-4-5. برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران(72-1368) 29
  2-4-6. برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (78-1374) 30
  2-4-7. برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (83-1379) 30
  2-4-8. برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (88-1384): 31
  2-4-8. برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران(1394-1390): 32
  2-5. بررسی متون مربوطه 33
  2-6. اهمیت نظارت و ارزیابی 38
  2-7. نقش ارزیابی در نظام برنامه ریزی 41
  2-8. مراحل سه گانه برنامه ریزی 42
  2-9. طرحها و مدلهای ارزیابی 43
  2-9-1. نقشه1: یک گروه، یک زمان 43
  2-9-2. نقشه2؛یک گروه، دو زمان 44
  2-9-3. نقشه سه؛دو گروه، یک زمان 44
  فصل سوم: مطالعه وضع موجود منطقه مورد مطالعه
  3-1. ویژگی‌های طبیعی_اکولوژیک شهرستان لردگان 45
  3-1-1. موقعیت جغرافیایی و طبیعی استان چهارمحال و بختیاری و شهرستان لردگان 45
  عنوان صفحه
  3-1-2.توپوگرافی 48
  3-1-3.زمین‌شناسی و تکتونیک 49
  3-1-4.آب و هوا 51
  3-1-5. رطوبت نسبی 53
  3-1-6. بارش 54
  3-1-7. ابرناکی 56
  3-1-8. ساعات آفتابی 58
  3-1-9. منابع آب 59
  3-1-10. خاک 59
  3-1- 11. پوشش گیاهی 60
  3-2. ویژگی‌های انسانی، اجتماعی و اقتصادی 60
  3-2-1. پیشینه و سابقه تاریخی شهرستان لردگان 60
  3-2-2. ویژگی‌های جمعیتی شهرستان لردگان 62
  3-2-2-1. وضعیت جمعیتی شهر و روستا 62
  3-2-2-2. ساختمان جنسی شهرستان لردگان 63
  3-2-2-3. سواد 67
  3-2-2-5. ویژگی‌های جمعیتی بخش مرکزی لردگان 69
  3-2-3. صنعت و معدن 70
  3-2-4. وضعیت کشاورزی 71
  3-2-4-1. دامپروری 71
  3-2-4-2. شیلات و آبزیان 72
  عنوان صفحه
  3-2-4-3. محصولات زراعی و باغی 72
  فصل چهارم: یافته های تحقیق
  4-1. مطالعات اسنادی 73
  4-1-1. بررسی اثرات طرح‌های هادی روستایی 73
  4-1-1-1. تحولات جمعیتی و مهاجرت 73
  4-1-1-2. تأثیر کالبدی 79
  4-1-1-2-1. وضعیت معابر 79
  4-1-1-2-2. توسعه فیزیکی روستا و ساخت‌وساز مسکونی 82
  4-1-1-2-3. حوزه آموزش 82
  4-1-1-2-4. حوزه بهداشت و درمان و خدمات بهداشتی 84
  4-1-1-2-5. امکانات و تأسیسات زیربنایی 85
  4-1-1-2-6. فرهنگی_ورزشی و فضای سبز روستایی 87
  4-1-1-3. زیست محیطی 88
  4-1-1-3-1. زلزله 88
  4-1-1-3-2. سیل 88
  4-1-1-3-3. ساماندهی زباله و پسماندهای خانگی 89
  4-2. مطالعات میدانی 90
  4-2-1. آمار توصیفی 90
  4-2-1-1. بخش اول پرسشنامه (ویژگی‌های فردی) 90
  4-2-1-1-1. سن 90
  4-2-1-1-2. سطح تحصیلات 91
  عنوان صفحه
  4-2-1-1-3. وضعیت اشتغال 92
  4-2-1-2. بخش دوم پرسشنامه 92
  4-2-1-2-1. بررسی وضعیت دسترسی به خدمات مورد نیاز در روستاهای مورد مطالعه 95
  4-2-2. تأثیر اجرای طرح‌های هادی بر عوامل مختلف از دیدگاه مردم روستایی 97
  4-2-2-1. تحلیل های استنباطی 97
  4-2-2-2.تحلیل عاملی و تلخیص ابعاد دادهها 97
  4-2-2-3. تعیین تعداد و عوامل 98
  4-2-2-4. مقادیر ویژه 98
  4-2-2-5. چرخش عامل ها 99
  4-2-2-6. نامگذاری عامل ها 101
  4-2-2-6-1. عامل اول 101
  4-2-2-6-2. عامل دوم 102
  4-2-2-6-3. عامل سوم 102
  4-2-2-7. بررسی وضعیت متغیرهای تشکیل دهنده عامل اقتصادی 102
  4-2-2-8. بررسی وضعیت متغیرهای تشکیل دهنده عامل زیست‌محیطی 104
  4-2-2-9. بررسی وضعیت متغیرهای تشکیل دهنده عامل اجتماعی ـ کالبدی 105
  4-2-2-10. ارزیابی موفقیت طرح‌های هادی روستایی در سطوح مختلف 107
  4-2-2-11. ارزیابی کلی موفقیت طرح‌های هادی روستایی از نظر روستاییان مورد مطالعه 108
  فصل پنجم: آزمون فرضیات، نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات
  5-1. پاسخ به سؤالات تحقیق 110
  5-2. آزمون فرضیات 111
  عنوان صفحه
  5-2-1. آزمون فرضیه اول 112
  5-2-2. آزمون فرضیه دوم 113
  5-2-3. آزمون فرضیه سوم 114
  5-3. نتیجه گیری نهایی 115
  5-4. پیشنهادات 116
  منابع و مأخذ 123

  پیوست:
  1.پرسشنامه نمره گذاری شاخص¬های توسعه..............................................................................119
  2.پرسشنامه محل خدمات رسانی روستائیان.....................................................................................121


  چکیده :
  چکیده: یکی از راهبردهای توسعه که پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، با هدف دستیابی به توسعه در مناطق روستایی، تهیه و اجرا گردید، طرح هادی روستایی است که به عنوان مهم‌ترین سند رسمی و قانونی توسعه و عمران یک روستا در کشور ما مطرح می¬باشد و جایگاهی مشابه جایگاه طرح جامع و هادی شهری برای روستاها دارد اما علی‌رغم حجم عظیم سرمایه‌گذاری‌های انجام شده ارزیابی صورت گرفته درباره این طرح‌ها محدود و اندک بوده است. هدف مطالعه¬ی حاضر، ارزیابی اثرات اجرای طرح‌های هادی در بخش مرکزی شهرستان لردگان است. جامعه آماری پژوهش حاضر را خانوارهای روستایی ساکن در بخش مرکزی شهرستان لردگان که طرح هادی در روستاهای آن‌ها اجرا شده است تشکیل می‌دهند. روش تحقیق توصیفی_تحلیلی است و به ¬منظور تعیین تعداد نمونه-ها با بهره¬گیری از فرمول کوکران تعداد 338 خانوار به صورت نمونه¬گیری طبقه¬ای تصادفی انتخاب شده¬اند. ابزار تحقیق پرسشنامه است. روایی صوری آن توسط کارشناسان مورد تأیید قرار گرفت و پایایی آن با انجام پیش آزمون و تحلیل داده¬های پرسشنامه مذکور و محاسبه ضریب آلفای کرونباخ (899/0) مورد تأیید قرار گرفت. نتایج حاکی از عملکرد بهتر این طرح‌ها از نظر کالبدی و اجتماعی نسبت عملکرد اقتصادی این طرح‌ها بوده است و در کل، میزان آگاهی خانواده¬های روستائی از روند اجرای طرح و ماهیت طرح ناچیز بوده است، امّا اجرای صحیح آن را در بهبود وضعیت زندگی‌، افزایش سطح خدمات، افزایش علاقه به سکونت در روستا و حتی جذب جمعیت در روستای خود مؤثر دانسته-اند. کلمات کلیدی: ارزیابی، توسعه روستایی، شهرستان لردگان، طرح هادی

  چکیده انگلیسی :
  Abstract One of the development strategies that is implemented in the first decade after the Islamic revolution in Iran, with the aim of achieving development in rural areas, was the Rural Guidance Plan that is the most important official and legal document in the rural development of our country .For rural areas, this plan has the same position such as the urban conductor and Comprehensive plan. Despite huge investments, the evaluation that was done on this plan has been limited. The aim of this study was the evaluation of the effect of Rural Guidance plan in the central district of Lordegan Township. The Population of research were the households living in the central district that is administered the conductor Plans to them. To determine the number of samples research using Cochran formula, we were selected 338 households by random stratified sampling. The tool for gathering is questionnaire in this study. Validity of questions was accepted by experts and reliability was obtained by performing a pre-test and calculating Cronbach's alpha (0.899). The results indicate the better, function of these projects structurally and socially rather than economical function. In general the ratio of awareness and knowledge of rural families from the nature and project implementation were slight. But these families regarded the accurate performance of these projects consequential and effective in the enhance of life circumstances growth in service level, growth in the tendency to settle in village and even assimilation of population into their villages. Key words: physical planning projects, evaluation, rural development, Lordegan Township


  کلید واژه ها :
  عمران روستایی ◄ طرح هادی ◄ لردگان ﴿چهارمحال و بختیاری﴾,rural development ◄ physical planning project ◄ lordegan

  1392
  0

  صفحه اول : University of Esfahan Faculty of Geographical Science and planning Department of rural planning M.A. Thesis Evaluating the impacts of physical planning projects in rural development Case study: Central district of Lordegan township Supervisors: Dr. Seyed Eskandar Seidaiy Advisor: Dr. Abbas Amini Faskhodi By: Sajjad Dorost September 2013
  فصل اول : 1-10
  فصل دوم : 11-44
  فصل سوم : 45-72
  فصل چهارم : 73-109
  فصل پنجم : 110-135
  فصل ششم :