• ورود کاربران دانشگاهی

 • ثبت نام(مطالعه آنلاین پایان نامه ها)

 • سپندا

  کاربر مهمان
  یکشنبه 3 تیر 1397| 54.81.112.7 :Your IP
  سامانه پایان نامه های دانشگاه اصفهان (سپندا)  عنوان :
  آسیب شناسی مساکن روستایی به منظور مدیریت بحران با تأکید بر زلزله(مطالعه موردی : دهستان گلاب، شهرستان کاشان)
  انتشارات : دانشگاه اصفهان
  سال :1394
  زبان : Persian
  شماره سند : 13155
  موضوع :جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش برنامه ریزی کالبدی
  پژوهشگر : زهرا امیری رامشه
  توصیفگر لاتین : pathology ? crisis management ? earthquake ? Golab Village
  توصیفگر فارسی : آسیب شناسی ◄ مدیریت بحران ◄ زلزله ◄ دهستان گلاب
  دانشکده : دانشکده علوم جغرافیایی و برنامه ریزی، گروه جغرافیا
  مقطع : کارشناسی ارشد

  استاد راهنما : احمد تقدیسی
  استاد مشاور : یوسف قنبری
  سال دفاع : 1394
  شماره رکورد : 13155
  شماره راهنما : GEOG2 695
  فهرست : فهرست مطالب
  عنوان صفحه
  فصل اول: طرح تحقیق
  1-1-مقدمه 1
  1-2-تبیین مسأله پژوهشی و اهمیت آن 2
  1-3-اهداف 3
  1-3-1- هدف اصلی 3
  1-3-2- اهداف فرعی 3
  1-4- فرضیات 4
  1-5-پیشینه تحقیق 4
  1-6-روش تحقیق و مراحل آن 7
  1-6-1- جامعه آماری 8
  1-6-2- روش برآورد حجم نمونه 8
  1-6-3- روش نمونه گیری 8
  1-7-روایی و پایایی پرسشنامه 9
  1-7-1- روایی پرسشنامه 9
  1-7-2- پایایی پرسشنامه 10
  1-8-مشکلات و محدودیت های تحقیق 10
  1-9-کاربرد نتایج پژوهش 10
  1-10- جمع بندی و خلاصه فصل اول 11

  فصل دوم: چارچوب نظری و مفهومی پژوهش
  2-1- مقدمه 12
  2-2- تعاریف و مفاهیم 13
  2-2-1- بلایای طبیعی 13
  2-2-2- مدیریت بحران 13
  عنوان صفحه
  2-2-3- آسیب شناسی 13
  2-2-4- آسیب پذیری 13
  2-2-5- زلزله 14
  2-2-6- مسکن روستایی 14
  2-2-7- مسکن پایدار روستایی 14
  2-2-8- پدافند غیر عامل 14
  2-2-9-تعریف بحران 14
  2-2-10- تعریف گسل 15
  2-2-11- تعریف برنامه ریزی آمادگی در مقابل زلزله 15
  2-2-12- تعریف برنامه ریزی پس از وقوع 15
  2-2-13- تعریف برنامه ریزی کاهش اثرات زلزله 15
  2-2-14- تعریف سانحه 16
  2-2-15-تحلیل آسیب پذیری 16
  2-2-16- دهستان گلاب 16
  2-3- برنامه ریزی کاهش اثرات زلزله 17
  2-3-1- مراحل برنامه ریزی کاهش خسارت ناشی از وقوع زلزله 17
  2-3-2- انتشار امواج زلزله 17
  2-3-2-1- امواج حجمی 17
  2-3-2-2-امواج سطحی 18
  2-3-3- آثار و شدت زلزله 19
  2-3-4- بزرگی مقدار زلزله 21
  2-3-5- مکانیسم های تخریب زلزله 22
  2-3-6- عمق زلزله 22
  2-3-7- علل وقوع زلزله 22

  عنوان صفحه
  2-3-8- وسعت زلزله 23
  2-3-9- بررسی اثرات زلزله 24
  2-3-10- عوامل مؤثر بر ویرانی ناشی از زلزله 25
  2-4- منشأ مفهوم بحران 26
  2-4-1- شاخص شناسی(کالبد شناسی)مفهوم بحران 27
  2-5- مدیریت بحران 28
  2-6- انواع سوانح 31
  2-6-1- سوانح طبیعی 31
  2-6-2- سوانح مصنوعی 32
  2-7- انواع گسل ها 32
  2-8- بررسی رهیافت های گوناگون در مورد آسیب پذیری 33
  2-8-1- تشریح رهیافت غالب 33
  2-8-2- تشریح رهیافت اقتصاد سیاسی 34
  2-9- عوامل مؤثر در آسیب پذیری لرزه ای روستاها 34
  2-10- نقش برنامه ریزی روستایی در کاهش آسیب پذیری روستاها در برابر خطرات زلزله 35
  2-11- عناصر اصلی تشکیل دهنده ساختار کالبدی روستا و آسیب پذیری روستایی 36
  2-11-1- ساختار مکانی سکونتگاه های روستایی 36
  2-11-2- بافت روستایی 36
  2-11-3- کاربری اراضی روستایی 37
  2-12- عوامل مؤثر در آسیب پذیری تخریبی و تلفاتی 37
  2-13- بررسی ویژگی های ساختمانی و تأثیر آن ها در میزان آسیب پذیری در برابر زلزله 38
  2-13-1- اسکلت ساختمان 38
  2-13-2- عمر بنا 39
  2-13-3- کیفیت بنا 40

  عنوان صفحه
  2-14- وضعیت لرزه خیزی ایران و آسیب پذیری واحد های ساختمانی آن 40
  2-15- بررسی نمونه ای از تجارب جهانی در برنامه ریزی کاهش اثرات زلزله 42
  2-15-1- بررسی تجربه کشورهای هندوستان، کلمبیا و ایتالیا در برنامه ریزی مقابله با زلزله 42
  1- هندوستان 42
  2- کشور کلمبیا 42
  3- کشور ایتالیا 43
  2-16- اقدام های مقابله ای به منظور کاهش خسارات ناشی از زلزله 43
  2-17- جمع بندی و خلاصه فصل دوم 44

  فصل سوم: شناخت اکولوژیکی و طبیعی منطقه
  3-1- مقدمه 45
  3-2- جغرافیای طبیعی شهرستان کاشان و دهستان گلاب 46
  3-2-1- موقعیت جغرافیایی و سیاسی شهرستان کاشان و دهستان گلاب 46
  3-2-2- زمین ساخت شهرستان کاشان 47
  3-2-2-1- ایران مرکزی 47
  3-2-2-2- ارومیه - دختر 48
  3-3- زمین شناسی ساخت گاهی دهستان گلاب 49
  3-4- وضعیت گسل ها 50
  3-4-1- گسل های مهم 52
  3-4-1-1- گسل کاشان 52
  3-4-1-2- گسل قم – زفره 52
  3-4-1-3- گسل مراوند 53
  3-4-1-4 - گسل برزک 53
  3-4-1-5- گسل راوند 53
  3-4-1-6- گسل شاتیک 54
  عنوان صفحه
  3-4-1-7- گسل جوشقان 54
  3-4-1-8- گسل ده نار 54
  3-5- لرزه خیزی و رانش زمین 55
  3-5-1- لرزه خیزی و رانش زمین دهستان گلاب 56
  3-6- توپوگرافی دهستان گلاب 56
  3-6-1- ویژگی های توپوگرافی دهستان گلاب 56
  3-7- ویژگی های آب و هوایی منطقه 58
  3-7-1- اقلیم دهستان گلاب 59
  3-7-2- ویژگی های دما 59
  3-7-3- روزهای یخبندان 60
  3-7-4- ویژگی های بارش 60
  3-7-5-رطوبت 61
  3-7-6- باد(جهات عمده وسرعت) 61
  3-7-7- منابع آب 63
  3-7-7-1- منابع آب سطحی 63
  3-7-7-2- منابع آب زیرزمینی 63
  3-7-7-3- منابع و نحوه تامین آب مصرفی 64
  3-7-8- خاک 64
  3-8- پیشینه ی تاریخی 64
  3-9- وجه تسمیه دهستان گلاب 65
  3-10- بافت دهستان گلاب 65
  3-11- جغرافیای انسانی دهستان گلاب 67
  3-11-1- جمعیت و نرخ رشد دهستان گلاب و روند تغییرات آن(90 – 1345) 67
  3-11-2- نرخ رشد جمعیت 68
  3-11-3- تعداد و بعد خانوار 69
  عنوان صفحه
  3-11-4- ساختار سنی جمعیت دهستان گلاب 70
  3-11-5- ساختار جنسی جمعیت دهستان گلاب 70
  3-11-6- سواد و آموزش 70
  3-11-7- نیروی انسانی، اشتغال و بیکاری 71
  3-12- وضعیت مسکن در دهستان گلاب 71
  3-12-1- وضعیت واحدهای مسکونی از نظر بادوام سازی 71
  3-13- جمع بندی و خلاصه فصل سوم 72

  فصل چهارم: یافته های تحقیق
  4-1- مقدمه 74
  4-2-تحلیل وضعیت آسیب پذیری مساکن روستایی در برابر زلزله 75
  4-2-1- وضعیت مساکن از نظر زیر بنای واحد مسکونی 75
  4-2-2- وضعیت تعداد طبقات واحدهای مسکونی 77
  4-2-3- وضعیت عرض معابر در مناطق مسکونی 79
  4-2- 4-وضعیت بافت 81
  4-2-5- وضعیت قرارگیری مساکن در روستا 83
  4- 2-6- وضعیت مساکن از نظر عمر بنا 86
  4- 2- 7-وضعیت نوع مصالح مساکن دهستان 88
  4- 2-8- وضعیت نوع اسکلت مسکن 91
  4- 2-9- پی و فونداسیون 93
  4- 3- فرآیند تحلیل سلسله مراتبی 95
  4- 3- 1- مزایای مدل تحلیل سلسله مراتبی (AHP) 96
  4-4- مراحل و تشریح درخت سلسله مراتبی 97
  4-4-1- ترسیم و تشریح درخت سلسله مراتبی 97
  4- 4- 2- کشف، شناسایی ودسته بندی معیارها، زیرمعیارها وجایگزین ها 98
  عنوان صفحه
  4- 4-3- روش های وزن دهی 99
  4- 5- بحث و مراحل کار 100
  4-5- 1- مرحله ی اول تعیین هدف، معیارها و زیر معیارها و گزینه ها 100
  4- 5- 2- مرحله دوم تدوین جداول معیارها ، زیر معیار ها و امتیاز بندی آ نها 101
  4-5-3- مرحله سوم انجام مقایسه های زوجی 102
  4-5-4- مرحله چهارم مشخص کردن وزن نهایی معیارها 103
  4-6- جمع بندی و خلاصه فصل چهارم 106

  فصل پنجم: نتیجه گیری، بررسی فرضیات وارائه پیشنهادات
  5-1- مقدمه 108
  5-2- بررسی و آزمون فرضیات 109
  5-2-1- فرضیه ی شماره یک 109
  5-2-2- فرضیه ی شماره دو 111
  5-3- نتیجه گیری 113
  5-4- ارائه راهکارها وپیشنهادات 114
  5-4-1- ضوابط و مقررات 114
  5-5- پیشنهادات برای پژوهش های آینده 114
  5-6-پیوست 115
  منابع مأخذ 120
  چکیده :
  چکیده: از میان بلایای طبیعی و مصائب جمعی گوناگون نظیر زمین لرزه، سیل، طوفان، آتش سوزی، گرما ، سرما و...، زمین لرزه بنا به ماهیت خاص خود از اهمیت و توجه بیشتری برخوردار است؛ چرا که نسبت به بلایای طبیعی دیگر فراوانی آن بیشتر بوده و از سویی تلفات و صدمات فراوانی نیز به همراه دارد. این موضوع بویژه در ایران که روستاها از بافت های نا متجانس و در عین حال کهنه ای برخوردارند، اهمیتی دو چندان دارد. با توجه به این مهم، هدف پژوهش حاضر شناسایی میزان آسیب پذیری مساکن دهستان گلاب کاشان در برابر زلزله با استفاده از نرم افزار Arc GIS و مدل تحلیل سلسله مراتبی(AHP) در محدوده ی مورد نظر می باشد. بدین منظور معیارهای مساحت زیر بنا، تعداد طبقات، عرض معبر، وضعیت بافت، موقعیت ساختمان در روستا، عمر بنا، کیفیت مصالح و نوع آن، اسکلت ساختمان و وضعیت پی و فونداسیون در قالب 324 پرسشنامه به عنوان ابزار گردآوری اطلاعات مورد بررسی قرار گرفته است. روش تحقیق ، ترکیبی از روش های اسنادی وکتابخانه ای، توصیفی، تحلیلی و مطالعات میدانی است. جامعه آماری مساکن دهستان گلاب بوده، در قالب 8 روستا که شامل 6054 نفر(1930) خانوار که دارای 1945 مسکن می باشند و روش نمونه برداری به شیوه تصادفی و در تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS و EXCEL و ARCGIS استفاده شده است. در این پژوهش روایی پرسشنامه توسط اساتید و صاحب نظران مورد تأیید قرار گرفته است و پایایی آن برابر با 8/79% می باشد. یافته های پژوهش نشان می دهد که 63/57 درصد مساکن روستاهای این دهستان دارای فونداسیون خشتی، 47/52 درصد اسکلت آجر و چوب،4/57 درصد دارای کیفیت مصالح ازنوع تخریبی و 74/40 درصد آنها عمری بین 40-30 ساله دارند و به طور کلی به دلیل بافت فرسوده، معابر کم عرض، فونداسیون خشتی، اسکلت نامقاوم و عدم دسترسی، دارای آسیب پذیری زیادی در بیشتر معیارهاست و ساختمان هایی که نوساز بوده به دلیل استفاده از مصالح با کیفیت بهتر و رعایت استاندارهای موجود، آسیب پذیری کمی دارند که این ساختمان ها بیشتر شامل مراکز دولتی و مراکز بهداشتی و در پاره ای موارد مساجد می باشند. لذا بهسازی و نوسازی مساکن، احداث مساکن با اصول مهندسی و مقاوم در برابر حوادث طبیعی، استفاده از مصالح با وزن کمتر و مقاومت خمشی بیشتر، نظارت و کنترل دقیق بر روش های اجرا و ساخت مسکن، مطالعه ریز پهنه بندی لرزه ای دهستان گلاب، تهیه بانک اطلاعات روستایی، احداث ایستگاه آتش نشانی در مرکز دهستان و تهیه آیین نامه آسیب پذیری لرزه ای روستایی به عنوان راهبردهای اساسی برای کاهش آسیب پذیری روستایی ضرورت دارد. کلید واژه ها:آسیب شناسی، مدیریت بحران،زلزله، دهستان گلاب

  چکیده انگلیسی :
  Abstract: Among natural disasters and various collective accidents such as earthquake , flood , fire , heat , cold and ... ,Earthquake is attention and more attention because special the nature of own and is also many harms losses, Because abundance is higher than other natural disasters and also many deaths and injuries . This is particularly in the rural that areas of tissue are heterogeneous, yet old, much more important. In according to this important issue , the purpose of this study is identify the vulnerability of rural houses Golab village of Kashan against earthquake using software Arc GIS and Analytical Hierarchy Process Model (AHP) in the range of study . In order to measures surface area under of building , the number of classes , width of crossing location, type of tissue , the location of buildings in the village , time building constructed , the quality building materials and type materials building , Building framework and the foundation in the form 324 questionnaires has been studied as data collection tool . Research methodology , is combination of methods, library and archives , descriptive , analytical and field studies. Statistical population is Golab village housing Included 8 villages That is the number of population of 6054 people in form 1930 households with 1945 housing . sampling method is random way and were used data analysis software SPSS, EXCEL and ARC GIS . In this study has been verified validity of the questionnaire by professors and is reliability equal to 79.8 %. Findings of this study show that is 57/63% rural housing has a brick foundation, 52.47% brick and wood structure,57.4% the quality of the destructive type and 40.74% they are between 30-40 years old and generally the villages of the district because have high density , old texture , narrow passages , adobe foundation , unstable framework and Inaccessibility , is many vulnerabilities in most criterions and new buildings because of the use of better quality materials and compliance with existing standards they have are little vulnerability that the buildings more are include governmental centers and Sanitary centers and mosques in some cases. Sanitation and modernization of housing , Construction of housing with the principles of engineering and resistant natural disasters , the use of materials with lower weight and more bending strength , monitor and precise control the implemented method , and construction of housing , Study seismic micro-zoning district Golab village , database acquisition of rural , Constructing fire station in the village center , Preparation seismic vulnerability bylaws of rural as the key strategies for reduce the vulnerability of rural is necessary as the key strategies for reduce the vulnerability of rural. Keywords: pathology, crisis management, earthquake, Golab Village


  کلید واژه ها :
  آسیب شناسی ◄ مدیریت بحران ◄ زلزله ◄ دهستان گلاب,pathology ◄ crisis management ◄ earthquake ◄ Golab Village

  مهرماه 1394
  0

  صفحه اول : University of Isfahanf Faculty of Geographical Sciences and Planning and Rural Planning Department of M.A Thesis Geography and Rural Planning, Orientation Physical Planning Pathology of Rural Housing In order to the Crisis Management the Emphasis on Earthquake (Case Study :Golab Villages of Kashan) Supervisor: Dr. Ahmad Taghdisi Advisor: Dr.Yousof Ghanbari By: Zahra Amiri Ramsheh october2015
  فصل اول : 1-11
  فصل دوم : 12-44
  فصل سوم : 45-73
  فصل چهارم : 74-107
  فصل پنجم : 108-131
  فصل ششم :