• ورود کاربران دانشگاهی

 • ثبت نام(مطالعه آنلاین پایان نامه ها)

 • سپندا

  کاربر مهمان
  یکشنبه 3 تیر 1397| 54.81.112.7 :Your IP
  سامانه پایان نامه های دانشگاه اصفهان (سپندا)  عنوان :
  ارزیابی اثرات اعتبارات بهسازی بر تغییر الگوی مسکن روستایی (مطالعه موردی: شهرستان شهرضا)
  انتشارات : دانشگاه اصفهان
  سال :1394
  زبان : Persian
  شماره سند : 13247
  موضوع :جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش مدیریت توسعه پایدار روستایی
  پژوهشگر : فرزانه مهدیان
  توصیفگر لاتین : rural housing ? project of rural house improvement credits ? Shahreza province
  توصیفگر فارسی : مسکن روستایی ◄ روستایی ◄ طرح اعتبارات بهسازی مسکن روستایی
  دانشکده : دانشکده علوم جغرافیا وبرنامه ریزی، گروه جغرافیا و
  مقطع : کارشناسی ارشد

  استاد راهنما : یوسف قنبری
  استاد مشاور : اصغر صالحی
  سال دفاع : 1394
  شماره رکورد : 13247
  شماره راهنما : GEOG2 705
  فهرست : فهرست مطالب
  عنوان صفحه
  فصل اول: کلیات تحقیق
  1-1-مقدمه 1
  1-2-شرح و بیان مساله پژوهشی 2
  1-3-پیشینه تحقیق 3
  1-3-1- تحقیقات خارجی 3
  1-3-2-تحقیقات داخلی 5
  1-4- اهمیت و ارزش تحقیق 6
  1-5- اهداف تحقیق 7
  1-6- فرضیات 8
  1-7- کاربرد نتایج 8
  1-8- محدودیت های تحقیق 8
  1-9- تعریف مفاهیم 8
  فصل دوم: تعاریف، مفاهیم و مبانی نظری پژوهش
  2-1- مقدمه 11
  2_2_تئوری های مرتبط با عمران و توسعه روستایی 12
  2-2-1- مفاهیم توسعه 12
  2-2-1-1- توسعه 12
  2-2-1-2- توسعه روستایی 12
  2-2-1-3- توسعه پایدار روستایی 13
  2-2-1-4-توسعه همه جانبه(یکپارچه)روستایی 14
  2-2-2-سترتژی های توسعه روستایی 15
  2-2-2-1-استراتژی تکنوکراتیک 15
  2-2-2-2-استرتژی اصلاح طلبانه 16
  2-2-2-3- استراتژی رادیکال 16
  2-2-3- نظریه های مهاجرت روستایی 17
  2-2-3-1-کارکردگرایی و مهاجرت 18
  عنوان صفحه
  2-2-3-2- نظریه جذب و دفع (تفاوتها) روانشتین 19
  2-2-4- مفاهیم مسکن روستایی 20
  2-2-4-1- مسکن روستایی 20
  2-2-4-2- مسکن پایدار روستایی 22
  2-2-5- طرح ویژه بهسازی مسکن روستایی 23
  2-2-6-جایگاه مسکن روستایی در توسعه پایدار روستایی 24
  2-2-7- شاخص های توسعه پایدار مسکن روستایی در تجارب جهانی 26
  2-2-8- شاخص های توسعه پایدار مسکن در ایران 26
  2-3- تئوری های مربوط به تاثیرات 28
  2-4-مفاهیم مرتبط با مسکن روستایی و تسهیلات واعتبارات 29
  2-4-1- روند شکل گیری و تحول مسکن 29
  2-4-2 مسکن و اهمیّت آن 30
  2-4-3-کارکردهای مسکن 31
  2-4-4- تأثیر شرایط اقتصادی و نوع معیشت در ساختار مسکن 32
  2-4-5- سکونتگاههای روستایی، مسکن و مصالح آن 33
  2-4-6- تنگناها و مشکلات مسکن روستایی 35
  2-4-6-1- مشکلات اجتماعی 35
  2-4-6-2-مشکلات اقتصادی 35
  2-4-6-3-مشکلات فرهنگی 35
  2-4-6-4 طراحی معماری 35
  2-4-7- جایگاه مسکن روستایی در برنامه های عمرانی 5 سالۀ کشور 36
  2-4-8- مقاوم سازی مساکن روستایی و ضرورت آن 37
  2-4-9-تسهیلات و اعتبارات 37
  2-4-10-بررسی مشکلات سیستم اعتبارت در کشور 38
  2-4-11-طبقه بندی اعتبارات و کاربرد آن 39
  2-4-11-1-اعتبارت مصرفی و تولیدی 39
  2-4-11-2-اعتبارت کوتاه مدت، میان مدت، بلند مدت 39
  2-4-11-3-اعتبارات مستقیم و غیر مستقیم 39
  عنوان صفحه
  2-4-11-4-اعتبارت رسمی وغیررسمی 40
  2-4-12-رهیافتی برای پس انداز اعتبار روستایی 40
  2-4-12-1-اقتصاد خانوار 40
  2-4-12-2-نیاز به اعتبار 40
  2-4-13-نهادهای مالی روستایی 41
  2-4-14- آیین نامه واگذاری وام مسکن برای ساخت واحدهای مسکونی روستایی 42
  2-4-15-طرح هادی روستایی (بهسازی) .43
  2-4-15-1- تعریف طرح هادی روستایی .44
  2-4-15-2- اهداف طرحهای هادی روستایی .44
  2-4-16- منشور اهداف طرح ویژه بهسازی مسکن روستایی .44
  2-4-17- مشمولین طرح جهت استفاده از تسهیلات و خدمات طرح .45
  فصل سوم: روش تحقیق
  3-1-مقدمه 47
  3-2-روش تحقیق 47
  3-3-متغیرهای موردبررسی 48
  3-3-1- متغیرهای فرضیه اول 48
  3-3-2- متغیرهای فرضیه دوم 48
  3-3-3- متغیرهای فرضیه سوم 49
  3-3-4- متغیرهای فرضیه چهارم 49
  3-4- چگونگی سنجش متغیرها 49
  3-5-سنجش اعتبار و روایی ابزار اندازه‌گیری 50
  3-5-1-اعتبار ابزار اندازه‌گیری 50
  3-5-2 روایی ابزار اندازه‌گیری 50
  3-6-جامعه آماری 51
  3-7-حجم نمونه 51
  3-8-روش نمونه‌گیری 52
  3-9- روش تحقیق و مراحل آن 55
  3-9-1- مراحل اجرایی تحقیق 55
  عنوان صفحه
  3-9-2- روش جمع‌آوری اطلاعات 55
  3-10- روش استخراج و تحلیل داده‌ها 56
  3-11-مدل مفهومی تحقیق 57
  فصل چهارم: ویژگی‌های طبیعی، انسانی منطقه موردمطالعه
  4-1-مقدمه 58
  4-2- موقعیت جغرافیایی شهرستان شهرضا 60
  4-3- ویژگی‌های اقلیمی شهرستان 60
  4-3-1-بارش 61
  4-3-2- بارندگی فصلی 62
  4-3-3 رطوبت نسبی 62
  4-4-منابع آب شهرستان شهرضا (سطحی و زیرزمینی) 65
  4-4-1 رودخانه‌های شهرستان شهرضا 65
  4-4-1-1- رودخانه قمشه 65
  4-4-1-2- رودخانه تنگ چاییده 65
  4-2-1-3-رودخانه کهرویه 66
  4-4-1-4- رودخانه هونجان (زرچشمه) 66
  4-4-2- منابع آب زیرزمینی شهرستان شهرضا 67
  4-5- پیشینه تاریخچه شهرستان شهرضا 68
  4-5-1- ویژگی‌های انسانی شهرستان 68
  4-6- خصوصیات جمعیتی و ترکیب آن 69
  4-6-1- بررسی ویژگی‌های جمعیت شناختی 69
  4-6-2-جمعیت و پراکندگی آن 70
  4-7-ویژگی‌های جمعیتی شهرستان شهرضا 70
  4-7-1-جمعیت به تفکیک هر دهستان 71
  4-7-2- جمعیت روستاهای شهرستان شهرضا 72
  4-8- ترکیب جنسی شهرستان شهرضا 73
  4-8-1 توزیع جمعیت به تفکیک گروه‌های سنی دهستان اسفرجان 76
  4-8-2- توزیع جمعیت به تفکیک گروه‌های سنی دهستان دشت 77
  عنوان صفحه
  4-8-3- توزیع جمعیت به تفکیک گروه‌های سنی دهستان کهرویه 79
  4-8-4- توزیع جمعیت به تفکیک گروه‌های سنی دهستان منظریه 77
  4-9- توصیف واحدهای مسکونی بر اساس ویژگی‌های ساختمانی 78
  4-9-1- واحدهای مسکونی برحسب نوع اسکلت بنا 79
  4-9-2- واحدهای مسکونی برحسب مساحت ساختمان 79
  4-11- تحولات اعتبارات اعطا شد در شهرستان شهرضا 80
  فصل پنجم: یافته‌های تحقیق تجزیه و تحلیل
  5-1-مقدمه 82
  5-2 - یافته‌های توصیفی 83
  5-2-1- مشخصات عمومی پاسخگویان 84
  5-2-1-1- جنس 84
  5-2-1-2- سن 85
  5-2-1-3- وضعیت تأهل 85
  5-2-1-4- وضعیت اشتغال 86
  5-2-1-5- محل سکونت 87
  5-2-1-6- سطح سواد 88
  5-2-1-7- تعداد اعضای خانوار 89
  5-2-1-8- وضعیت میزان درآمد ماهانه 89
  5-2-1-9- تعداد طبقات واحدهای مسکونی 90
  5-2-1-10- تعداد اتاق در واحد مسکونی 91
  5-2-1-11- زیربنای واحدهای مسکونی 91
  5-3- توصیف متغیرهای پژوهش 92
  5-3-1- شاخص رضایت از اعتبارات بهسازی مسکن روستایی 92
  5-3-2- شاخص توانمندی اقتصادی و اجتماعی روستاییان 94
  5-3-3- تأثیر اعتبارات بهسازی بر بهبود کیفیت مسکن روستایی 98
  5-3-3-1- میزان امکانات در ساختمان 100
  5-3-3-1-1 - میزان امکانات در ساختمان جدید و ساختمان قدیم 100
  عنوان صفحه
  5-3-3-1-2- مقایسه میزان امکانات در ساختمان نمونه مورد پرسشگر در مقایسه با ساختمان‌های طرح بهسازی 101
  5-3-3-2- مشکلات ساختمان 103
  5-3-3-2- 1- مشکلات ساختمان قبلی و ساختمان جدید در جامعه وام گرفته 103
  5-3-3-2-2- مشکلات در ساختمان جامعه وام نگرفته در مقایسه با ساختمان‌های طرح بهسازی 104
  5-3-4- ماندگاری جمعیت روستایی 107
  5-4- یافته‌های استنباطی 109
  5-4-1- بررسی شاخص رضایت از اعتبارات بهسازی مسکن روستایی 109
  5-4-2- بررسی شاخص توانمندی اقتصادی و اجتماعی روستاییان بین دو جامعه وام گرفته و وام نگرفته 110
  5-4-3- بررسی شاخص بهبود کیفیت مسکن روستایی بین دو جامعه وام گرفته و وام نگرفته 111
  5-4-4- بررسی وضعیت شاخص ماندگاری جمعیت روستایی بین دو جامعه وام گرفته و وام نگرفته 111
  5-5-مقایسه میزان امکانات 112
  5-5-1- میزان امکانات در ساختمان جدید و قدیم در جامعه وام گرفته 112
  5-5-2-میزان امکانات در ساختمان جامعه وام نگرفته در مقایسه با ساختمان‌های طرح بهسازی 114
  5-6-مقایسه میزان مشکلات ساختمان قبل و بعد در جامعه وام گرفته ..116
  5-6-1- فضای معیشتی ..116
  5-6-2-فضای مسکونی ..117
  5-6-3- فضای جانبی ..117
  5-7-مقایسه شاخص ها در هر دهستان 119
  5-7-1-مقایسه شاخص رضایت از اعتبارات بهسازی بین دهستان¬های منطقه مورد مطالعه 119
  5-7-2- مقایسه شاخص توانمندی اقتصادی و اجتماعی روستاییان بین دهستان¬های منطقه مورد مطالعه 125
  5-7-3- مقایسه شاخص تاثیر اعتبارات بهسازی بر کیفیت مساکن روستایی بین دهستان¬های منطقه مورد مطالعه 129
  5-7-4- مقایسه شاخص تاثیر اعتبارات بهسازی برماندگاری جمعیت روستایی بین دهستان¬های منطقه مورد مطالعه 134

  عنوان صفحه
  فصل ششم: نتیجه‌گیری، بررسی آزمون فرضیات و پیشنهادات
  6-1-مقدمه 140
  6-2-جمع‌بندی 141
  6-3- پاسخگویی به فرضیات پژوهش با استفاده از آزمون تی مستقل 145
  6-4- پیشنهادات 146
  منابع 149


  چکیده :
  چکیده هدف اصلی از این پژوهش تحلیل تاثیر اعتبارات بهسازی مسکن روستایی بر روی تغییر الگوی مسکن در شهرستان شهرضا می¬باشد. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی بوده و بر اساس مطالعات پیمایشی و کتابخانه¬ای اطلاعات لازم جمع¬آوری گردیده است. منطقه مورد مطالعه در پژوهش حاضر روستاهای شهرستان شهرضا در استان اصفهان است و جامعه آماری این تحقیق را، دو گروه وام گرفته و وام نگرفته خانوارهای روستایی شهرستان تشکیل داده¬اند. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران در جامعه وام گرفته 150 نفر و در جامعه وام نگرفته 200 نفر برآورد گردید است که به روش طبقه‌بندی منظم چندمرحله‌ای انتخاب شدند...به‌منظور سنجش ضریب اعتبار پرسشنامه آزمون پیش¬آهنگی انجام گرفت که ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه جامعه وام گرفته 89/0 و جامعه وام نگرفته 83/0 به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده¬ها از روش¬های تی مستقل، تحلیل واریانس(F) و ویلکاکسون استفاده شده است. یافته¬های پژوهش کلید واژه¬ها: مسکن روستایی، روستایی، طرح اعتبارات بهسازی مسکن روستایی

  چکیده انگلیسی :
  Abstract Project of re_settelment credits is one of the projects that is presented to the rural people with the goal of rural development. Improvement credits are paid for rural houses with the aim of building a durable house, providing houses relevant to the rural people, maintaining identity and appearance of the people and etc. hence, these credits have positive and negative economic and social consequences on different features of the rural people’s life. In this study, role of the improvement credits on survival of the rural population in Shahreza province is investigated. The research method is based on the descriptive- analytic and survey goal. The region of the study is Shahreza province that the required information is gathered using literature review and questionnaire. The statistic society includes that to groups of rural populace, where in one group people have taken a loan and in the other group, they have not. Using KOKran equation, Sample volume is calculated for the society of the loan takers to and the ones that have not taken any laons to be 150 and 200, respectively, that were selected based on the method of multi-step regular classification. To obtain credit factor of the questionnaire , descriptive method test was taken that kronbakh alfa factor of the questionnaire for the loan takers and the ones without the loans was 0.926 and 0.861, respectively. The analysis of the obtained data was statistically analyzed via independent T test, Wilcoxon and analysis variance analytic test utilizing SPSS software. The result showthat the loan takers is without the loans the loans the society of a higher satisfaction and empowerment. The everage impact of credit quality and shelf life of ehe rural population in terms of housing loans has been higher than the loan. Keywords: rural housing, project of rural house improvement credits, Shahreza province


  کلید واژه ها :
  مسکن روستایی ◄ روستایی ◄ طرح اعتبارات بهسازی مسکن روستایی,rural housing ◄ project of rural house improvement credits ◄ Shahreza province

  مهر ماه 1394
  0

  صفحه اول : University of Esfahan Faculty of Geographical Sciences and planning Department of geography and planning M.A.Thesis Evaluation of re_settelment credits on rural housing evolution in central district of shahreza country (Case study: Fasa Township) Supervisor: Dr. Yousef Ghanbari Advisor: Dr. Asghar Salehi By: Farzane Mahdian August 2015
  فصل اول : 1-10
  فصل دوم : 11-46
  فصل سوم : 47-57
  فصل چهارم : 58-81
  فصل پنجم : 82-139
  فصل ششم : 140-155