• ورود کاربران دانشگاهی

 • ثبت نام(مطالعه آنلاین پایان نامه ها)

 • سپندا

  کاربر مهمان
  شنبه 25 آبان 1398| 3.231.226.211 :Your IP
  سامانه پایان نامه های دانشگاه اصفهان (سپندا)  عنوان :
  1- الف: سنتز ترکیبات آلی با استفاده از واکنشهای چند جزیی در حضور کاتالیست های هیبریدی آلی-معدنی ب: میکرو سنتز مواد فسفر دار آلی و بررسی طیف های جرمی آنها
  انتشارات : دانشگاه اصفهان
  سال :1395
  زبان : persian
  شماره سند : 15264
  موضوع :شیمی، گرایش آلی
  پژوهشگر : سجاد موسوی فراز
  توصیفگر لاتین : Multicomponent reactions ? Diazepine ? Tetrazole ? Organic-inorganic hybrid catalysts ? Chemical Weapons Convention ? Mass spectroscopy ? Isotopomer
  توصیفگر فارسی :
  دانشکده : دانشکده شیمی، گروه شیمی آلی
  مقطع : دکتری

  استاد راهنما : عباس رحمتی، ولی اله میرخانی
  استاد مشاور : مهران ببری، حمید سعیدیان
  سال دفاع : 1395
  شماره رکورد : 15264
  شماره راهنما : CHE3 153
  فهرست : فهرست مطالب
  عنوان صفحه
  فصل اول: مقدمه و تئوری
  1-1-1- مقدمه 1
  1-1-2- واکنش¬های چند¬جزئی 2
  1-1-3- شیمی ایزوسیانید‌ها 2
  1-1-3-1-خواص فیزیکی و سمیت ایزوسیانید‌ها 3
  1-1-3-2- ساختار ایزوسیانید‌ها و ویژگیهای آن‌ها 4
  1-1-3-3- روش‌های تهیه ایزوسیانید‌ها 5
  1-1-3-4- برخی از واکنش‌های ایزوسیانیدها 7
  1-1-4- دی¬آمین¬ها 9
  1-1-4-1-دیازپین¬ها 9
  1-4-1-1-1-اهمیت دیازپین¬ها و بنزودیازپین¬ها 9
  1-1-4-1-2- خواص زیست شناختی- دارویی بنزودیازپین¬ها 10
  1-1-4-1-3- روش‌های تهیه¬ی مشتقات بنزودیازپین 12
  1-1-5- تترازول 24
  1-1-5-1- سنتز تترازول 24
  1-1-5-2- کاربرد تترازول¬ها 32
  1-1-5-2-1- کاربرد تترازول¬ها در داروسازی 32
  1-1-6- هیبریدهای آلی- معدنی 35
  1-1-6-1- طبقه‌بندی هیبریدهای آلی- معدنی 36
  1-1-7- دندریمرها 37
  1-1-7-1- ساختار دندریمرها 38
  1-1-7-2- کاربرد کاتالیستی دندریمرها 39
  فصل دوم:بخش تجربی
  1-2-1- مواد و معرف‌های مورد استفاده 45
  1-2-2- دستگاه‌های مورد استفاده 46
  عنوان صفحه
  1-2-2-1- طیف‌سنج رزونانس مغناطیسی هسته (NMR) 46
  1-2-2-2- طیف‌سنج فرابنفش- مرئی (UV- vis) 46
  1-2-2-3- اسپکتروسکوپی انعکاس نفوذی فرابنفش- مرئی DR UV- vis 46
  1-2-2-4- دستگاه طیف‌سنج زیرقرمز (FT-IR) 46
  1-2-2-5-اسپکترومتری نشری پلاسمای جفت شده القایی (ICP-OES ) 46
  1-2-2-6- دستگاه میکروسکوپ الکترونی پیمایشی (SEM) 46
  1-2-2-7- دستگاه طیف‌سنجی پراش پرتو ایکس (XRD) 46
  1-2-2-8- دستگاه آنالیز عنصری (CHNS) 46
  1-2-2-9- طیف سنج جذب اتمی 47
  1-2-2-10- pH متر 47
  1-2-2-11- دستگاه وزن‌سنجی حرارتی 47
  1-2-2-12- آون خلأ با قابلیت برنامه‌دهی 47
  1-2-2-13- دستگاه نقطه ذوب 47
  1-2-3- سنتز مشتقات N–سیکلوهگزیل–2-(2،4–دی¬اکسو-2،3،4،5-تتراهیدرو-1H-بنزو[b] ]1،4[دیازپین–3-ایل)– 2-فنیل¬استامید 47
  1-2-3-1- بهینه سازی شرایط واکنش 47
  1-2-3-1-1- بهینه سازی نوع حلال 48
  1-2-3-1-2- بهینه سازی دمای واکنش 48
  1-2-3-1-3- بهینه سازی نوع و مقدار کاتالیست 48
  1-2-3-1-4- بهینه سازی زمان واکنش 48
  1-2-3-2- روش عمومی تهیه مشتقات N–سیکلوهگزیل–2-(2،4–دی¬اکسو-2،3،4،5-تتراهیدرو-1H-بنزو [b] ]1،4[دیازپین–3-ایل)– 2-فنیل¬استامید: 49
  1-2-4- تهیه¬ی کاتالیست¬ها 49
  1-2-4-1- سنتز هیبرید مایع یونی- پلی‌اکسومتالات‌ [bmim]3[PW12O40].3H2O 49
  1-2-4-2- سنتز هیبرید مایع یونی- پلی‌اکسومتالات‌ [bmim]5[PW11NiO39].3H2O 49
  عنوان صفحه 1-2-4-3- سنتز بنزن-1، 3، 5- تری کربوکسیلیک اسید تریس (2- دی متیل آمینو اتیل) استر…50
  1-2-4-4- سنتز هیبرید دندریمر Den1- پلی‌اکسومتالات استخلاف‌شده با فلز روی……………..50
  1-2-5- سنتز مشتقات 1H-تترازول] 1،4[دیازپین در حضور [bmim]5[PW11NiO39].3H2O 51
  1-2-5-1- بهینه سازی شرایط واکنش 51
  1-2-5-1-1- بهینه سازی نوع حلال 51
  1-2-5-1-2- بهینه سازی دمای واکنش 51
  1-2-5-1-3- بهینه سازی نوع و مقدار کاتالیست 51
  1-2-5-1-4- بهینه سازی زمان واکنش 52
  1-2-5-2- روش عمومی تهیه مشتقات 1H-تترازول] 1،4[دیازپین¬ها در حضور کاتالیزور [bmim]5[PW11NiO39].3H2O: 52
  1-2-6- سنتز مشتقات تهیه مشتقات 1H-تترازول-]1،4[دیازپین در حضور کاتالیست هیبریدی Den1 – POM(Zn) 53
  1-2-6-1- بهینه سازی شرایط واکنش 53
  1-2-6-1-1- بهینه سازی نوع حلال 53
  1-2-6-1-2- بهینه سازی دمای واکنش 53
  1-2-6-1-3- بهینه سازی نوع و مقدار کاتالیست 53
  1-2-6-1-4- بهینه سازی زمان واکنش 53
  1-2-6-2- روش عمومی تهیه مشتقات 1H-تترازول-]1،4[ دیازپین ها در حضور کاتالیست هیبریدیDen1 – POM(Zn) 54
  فصل سوم:بحث و نتیجه‌گیری
  1-3-1- مقدمه 55
  1-3-2- بررسی نتایج حاصل از بهینه سازی شرایط واکنش تهیه مشتقات N–سیکلوهگزیل–2-(2،4–دی¬اکسو-2،3،4،5-تتراهیدرو-1H-بنزو [b] ]1،4[دیازپین–3-ایل)– 2-فنیل¬استامید: 55
  1-3-2-1-نتایج حاصل از بهینه سازی نوع حلال در دمای محیط 55
  1-3-2-2- نتایج حاصل از بهینه سازی دما 56
  1-3-2-3- نتایج حاصل از بهینه سازی نوع و مقدار کاتالیست 56
  عنوان صفحه 1-3-2-4- نتایج حاصل از بهینه سازی زمان 57
  1-3-2-5- بررسی نتایج حاصل از بهینه سازی شرایط واکنش تهیه مشتقات N–سیکلوهگزیل–2-(2،4–دی¬اکسو-2،3،4،5-تتراهیدرو-1H-بنزو [b] ]1،4[دیازپین–3-ایل)– 2-فنیل¬استامید: 58
  1-3-2-7- دادههای طیفی N–سیکلوهگزیل–2-(2،4–دی¬اکسو-2،3،4،5-تتراهیدرو-1H-بنزو [b] ]1،4[دیازپین–3-ایل)– 2-فنیل¬استامید: 61
  1-3-2-8- مکانیسم پیشنهادی واکنش 63
  1-3-3- سنتز و شناسایی مواد اولیه و کاتالیست‌ها 64
  1-3-3-1- سنتز و شناسایی هیبرید مایع یونی- پلی اکسومتالات [bmim]5[PW11NiO39].3H2O 64
  1-3-4- بررسی نتایج حاصل از بهینه سازی شرایط واکنش تهیه مشتقات 1H-تترازول] 1،4[دیازپین-ها در حضور کاتالیزور [bmim]5[PW11NiO39].3H2O: 69
  1-3-4-1-نتایج حاصل از بهینه سازی نوع حلال در دمای محیط 69
  1-3-4-2- نتایج حاصل از بهینه سازی دما 69
  1-3-4-3- نتایج حاصل از بهینه سازی نوع و مقدار کاتالیست 70
  1-3-4-4- نتایج حاصل از بهینه سازی زمان 71
  1-3-4-5- بررسی نتایج حاصل از بهینه سازی شرایط واکنش تهیه مشتقات 1H-تترازول] 1،4[دیازپین¬ها در حضور کاتالیزور [bmim]5[PW11NiO39].3H2O: 71
  1-3-4-6- بررسی نتایج حاصل از تهیه مشتقات 1H-تترازول] 1،4[دیازپین¬ها در حضور کاتالیزور [bmim]5[PW11NiO39].3H2O: 76
  1-3-5- بررسی نتایج حاصل از بهینه سازی شرایط واکنش تهیه مشتقات 1H-تترازول-]1،4[ دیازپین ها: 77
  1-3-5-1- سنتز و شناسایی هیبرید پلی آمونیوم دندریمر Den1- پلی اکسومتالات استخلاف شده با یون فلز روی، Den1- POM(Zn) 77
  1-3-5-1-1- سنتز بنزن 1،3،5- تری کربوکسیلیک‌اسید تریس (2- دی‌متیل آمینواتیل) استر، 77
  1-3-5-1-2- سنتز هیبرید دندریمر Den1– پلی اکسومتالات استخلاف‌شده با فلز روی Den1-POM(Zn) 78
  1-3-5-2-نتایج حاصل از بهینه سازی نوع حلال 80
  1-3-5-3- نتایج حاصل از بهینه سازی دما 81
  عنوان صفحه
  1-3-5-4- نتایج حاصل از بهینه سازی نوع و مقدار کاتالیست 81
  1-3-5-5- نتایج حاصل از بهینه سازی زمان 82
  1-3-5-6- بررسی نتایج حاصل از واکنش تهیه مشتقات 1H-تترازول-]1،4[ دیازپین ها: 82
  1-3-5-7- بررسی نتایج حاصل از تهیه مشتقات1H-تترازول-]1،4[ دیازپین ها: 84
  1-3-5-8- دادههای طیفی 1H-تترازول-]1،4[ دیازپین ها: 86
  1-3-5-9- مکانیسم پیشنهادی واکنش 90
  1-3-6- نتیجه‌گیری 92
  فصل چهارم
  اطلاعات تکمیلی 93
  منابع و مآخذ 183

  "

  چکیده :
  چکیده در بخش اول این تحقیق، ابتدا تعدادی از کاتالیست¬های هیبریدی آلی-معدنی سنتز و توسط روش¬های مختلف شناسایی شده و در سنتز مشتفات دیازپینی حاوی حلقه پنج عضوی تترازولی مورد استفاده قرار گرفتند. در ادامه، طراحی، سنتز و توسعه کتابخانه¬های شیمیایی تعدادی از مشتقات ترکیبات دیازپین¬ تترازوله شده، از طریق راهبرد واکنش¬های چندجزیی، در حضورکاتالیست¬های هیبریدی آلی-معدنی با بهره¬های عالی تحت شرایط ملایم مورد توجه قرار گرفت که نتایج آن گزارش شده است. محصولات از طریق بررسی داده¬های طیف¬سنجی مادون‌قرمز، رزونانس مغناطیسی هسته¬های پروتون، کربن-13 و آنالیز عنصری شناسایی ‌شده‌اند. کاتالیست¬های استفاده شده، بدون تغییر قابل ‌ملاحظه در فعالیت کاتالیستی، توانایی بازیابی و استفاده مجدد در طی 7 مرتبه را داشتند. در بخش دوم تحقیق، میکروسنتز و بررسی طیف جرمی تعدادی از ترکیبات فسفردار آلی نشان‌دار و غیر نشان‌دار مرتبط با مواد مندرج در پیوست مواد شیمیایی کنوانسیون منع سلاح‌های شیمیایی انجام شد. در ادامه برهمکنش عوامل شیمیایی VX و ایزومر ساختاری آن با مولکول‌های زیستی مانند آلبومین انسانی با استفاده از کروماتوگرافی مایع مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج کروماتوگرافی مایع نشان دادند که این ترکیبات به تیروزین موجود در آلبومین خون انسانی اضافه می¬شود. ساختار و سازوکار شکست گونه¬ها با استفاده از آنالیز طیف¬های جرمی ایزوتوپومرهای نشان‌دار ¬شده با دوتریوم تائید شد. نظریه تابعیت چگالی برای تائید مسیر شکست پیشنهادی نیز به‌کاربرده شد. کلیدواژه¬ها: واکنش¬های چند¬جزیی، دیازپین، تترازول، کاتالیست¬های هیبریدی آلی-معدنی، کنوانسیون منع سلاح‌های شیمیایی، ایزوتوپومر، طیف سنجی جرمی

  چکیده انگلیسی :
  Abstract In the first part of this research, a number of organic-inorganic hybrid catalysts were synthesized and identified using different methods and used for the synthesis of tetrazole-based diazepine derivatives. In the course of this study, design, synthesis and development of chemical libraries a number of diazepines, considering a multicomponent reactions strategy, in the presence of organic-inorganic hybrid catalysts have been examined with excellent yields under mild experimental conditions and the results were reported. The products were characterized using FT-IR, 1H NMR,13C NMR spectroscopy and elemental analysis. The results revealed that the catalysts were recyclable and reusable at least for seven stages without significant change in catalytic activity. In the second part of this research, microsynthesis and mass spectral study of a number of labeled and non-labeled organophosphorus compounds related to Chemical Weapons Convention were considered. This study also includes the characterization of isomeric VX organophosphorus adducts on human plasma albumin using liquid chromatography-tandem mass spectrometry. The LC-MS/MS experiments show that VX and its isomers can be attached to tyrosine of albumin. The proposed fragmentation mechanisms in mass spectra, were confirmed through the analysis of fragments of deuterated derivatives. Density functional theory was also applied to show preferred fragmentation pathways. Keywords: Multicomponent reactions, Diazepine, Tetrazole, Organic-inorganic hybrid catalysts, Chemical Weapons Convention, Mass spectroscopy, Isotopomer


  کلید واژه ها :
  واکنش های چندجزیی ◄ دیازپین ◄ تترازول ◄ کاتالیست های هیبریدی آلی معدنی ◄ کنوانسیون منع سلاح‌های شیمیایی ◄ ایزوتوپومر ◄ طیف سنجی جرمی


  0

  صفحه اول : University of Isfahan Faculty of Chemistry Department of Organic Chemistry Ph.D. Thesis A: Synthesis of heterocyclic compounds using multi-component reactions in the presence of organic-inorganic hybride catalysts B: Microsynthesis of organophosphorus compounds and investigation of their mass spectroscopies Supervisors: Dr. Abbas Rahmati Dr. Valiollah Mirkhani Advisors: Dr. Mehran Babric Dr. Hamid Saeidian By: Sajjad Mousavi Faraz February 2017
  فصل اول : 1-44
  فصل دوم : 45-54
  فصل سوم : 55-92
  فصل چهارم : 93-297
  فصل پنجم :
  فصل ششم :