• ورود کاربران دانشگاهی

 • ثبت نام(مطالعه آنلاین پایان نامه ها)

 • سپندا

  کاربر مهمان
  چهار شنبه 30 خرداد 1397| 54.166.160.105 :Your IP
  سامانه پایان نامه های دانشگاه اصفهان (سپندا)  عنوان :
  اثر اصلاح تکنیک فرود در دوی زیگزاگ بر برخی عوامل خطرزای آسیب اندام تحتانی
  انتشارات : دانشگاه اصفهان
  سال :1392
  زبان : Persian
  شماره سند : 10924
  موضوع :تربیت بدنی و علوم ورزشی، گرایش آسیب شناسی و حرکات اصلاحی
  پژوهشگر : مریم اعظمی
  توصیفگر لاتین : Zizag runing ? landing ? technique modification ? mental training
  توصیفگر فارسی : دوی زیگزاگ ◄ فرود ◄ اصلاح تکنیک ◄ تصویرسازی
  دانشکده : دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، گروه تربیت بدنی و
  مقطع : کارشناسی ارشد

  استاد راهنما : وحید ذوالاکتاف
  استاد مشاور : غلامعلی قاسمی
  سال دفاع : 1392
  شماره رکورد : 10924
  شماره راهنما : SPO2 378
  فهرست : فهرست مطالب
  عنوان صفحه

  فصل اول: معرفی تحقیق1
  1-1- شرح و بیان مساله 2
  1-2- اهمیت و ارزش تحقیق........................... 4
  1-3- اهداف تحقیق 5
  1-4- فرضیه‌های تحقیق 6
  1-5- پیش فرضهای تحقیق 6
  1-6- محدودیت های تحقیق 6
  1-6-1- محدودیت های ناخواسته......................... 6
  1-6-2- محدودیت های خواسته 7
  1-7- مفهوم شناسی واژه¬های کلیدی تحقیق 7
  1-8- قلمرو تحقیق 8

  فصل دوم: ادبیات تحقیق
  2-1- مبانی نظری تحقیق 9
  2-1-1- بیومکانیک 9
  2-1-2-کینماتیک 10
  2-1-2- کینتیک 10
  2-1-3- توان 10
  2-1-4- نیرو 10
  2-1-5- ضربه 10
  2-1-6- نیری عکس العمل 11
  2-2- آسیب و عوامل موثر بر آن 11
  2-3- انواع آسیب 12
  2-3- آناتومی و حرکت شناسی اندام تحتانی 12
  2-3-1- اندام تحتانی 12
  2-3-1-1- مفاصل ران 12
  2-3-1-2- مفصل زانو 13
  2-3-1-3- مچ پا 14
  2-3-1-4- مفاصل پا 14
  عنوان صفحه

  2-3-2- عضلات اندام تحتانی 15
  2-3-2-1- عضلات ناحیه قدامی ران 15
  2-3-2-2- عضلات ناحیه خلفی ران 17
  2-3-2-3- عضلات ناحیه داخلی ران 18
  2-3-2-4- عضلات ناحیه خارجی ران 19
  2-3-2-5- عضلات چرخاننده خارجی ران 19
  2-3-2-6- عضلات ناحیه قدامی ساق 19
  2-3-2-7- عضلات ناحیه خلفی ساق 20
  2-3-2-8- عضلات ناحیه جانبی ساق 21
  2-4- تصویرسازی 21
  2-4-1- تصویرسازی ذهنی 21
  2-4-1-1- کاربرد تصویرسازی 22
  2-4-2- انواع تصویرسازی ذهنی 22
  2-4-2-1- تصویرسازی درونی 22
  2-4-2-2- تصویرسازی بیرونی 22
  2-4-3- آمادگی برای تمرین تصویرسازی ذهنی 22
  2-4-4- توانایی تصویرسازی 23
  2-5- مروری بر تحقیقات انجام شده در حیطه اصلاح تکنیک 24
  2-6- مروری بر تحقیقات انجام شده در حیطه تصویرسازی 31

  فصل سوم: روش تحقیق33
  3-1- روش تحقیق 34
  3-2- آزمودنی ها 34
  3-3- مراحل اجرایی تحقیق 34
  3-4- برنامه تمرینی 34
  3-5- استاندارد سازی آزمون دویدن زیگزاگ 35
  3-6- موارد اندازه گیری شده 36
  3-7- وسایل مورد استفاده در اندازه گیری متغیرها 37
  3-8- ویژگی های محل تمرین 38
  3-9- روش های آماری استفاده شده 38

  عنوان صفحه

  فصل چهارم: تحلیل داده ها39
  4-1- کشف، پالایش، و گزارش وضعیت توزیع عوامل اندازه گیری شده 40
  4-2- تعیین اثر بخشی تغییر تکنیک دویدن زیگزاگ بر متغیرهای وابسته 41
  4-2-1- تعیین اثر بخشی اصلاح تکنیک بر اوج نیرو 41
  4-2-2- تعیین اثر بخشی تغییر تکنیک بر زمان اوج 44
  4-2-3- تعیین اثر بخشی تغییر تکنیک بر نرخ بارگذاری 46
  4-2-4- تحلیل تفاوت گروه¬های تحقیق از حیث آزمون بورگ 48
  4-2-5- تحلیل تفاوت گروه¬های تحقیق از حیث آزمون بصری درد مچ پا 50
  4-2-6- تحلیل تفاوت گروه¬های تحقیق از حیث آزمون بصری درد زانو 52
  4-2-7- تحلیل تفاوت گروه¬های تحقیق از حیث آزمون بصری درد کمر 54
  4-3- خلاصه ی نتایج تحلیل های استنباطی 56

  فصل پنجم: بحث و نتیجه¬گیری57
  5-1- بحث پیرامون یافته هایجمعیت شناسی پژوهش 58
  5-2- بحث پیرامون یافته های استنباطی 58
  5-2-1- تغییرات اوج نیرو 58
  5-2-2- تغییرات زمان اوج 59
  5-2-3- تغییرات نرخ بارگذاری 60
  5-2-4- تغییرات مقیاس های بورگ و درد(VAS) 60
  5-3- نتیجه گیری کلی 61
  5-4- پیشنهادهای برآمده از پژوهش 62
  منابع و ماخذ 64
  پیوست ها 70  چکیده :
  چکیده: مقدمه: دوی زیگزاگ یکی از مهارت های پرکاربرد و پراهمیت در بسیاری از رشته های ورزشی توپی از جمله هندبال، بسکتبال و فوتبال می باشد. اجرای صحیح این تکنیک علاوه بر این که ضامن موفقیت می باشد، از بسیاری از آسیب های حاد و مزمن ناشی از تکنیک غلط در هنگام فرود نیز جلوگیری می کند. هدف از این تحقیق اصلاح تکنیک فرود در دوی زیگزاگ و بررسی میزان تغییر در اوج نیرو و زمان اوج در اثر اصلاح تکنیک بود. تغییرات در نمرات دو مقیاس ذهنی میزان تلاش درک شده (Borg Scale) و درد (Vas Scale) نیز در کنار دو متغیر وابسته اصلی بررسی شد. روش مطالعه: آزمون های عینی توسط دستگاه سنجش فشار پا انجام شد. این دستگاه قادر است که میزان اوج نیرو و زمان اوج نیرو را هنگام فرود پا ثبت نماید. برای اطمینان از یکسان بودن طول گام، مسیر حرکت برای تمامی آزمودنی ها استاندارد شد. همچنین در هر وضعیت حرکتی آزمودنی 6 بار مسیر را تمرین می کرد تا در آن به ثبات حرکتی در ریتم گام برسد. سپس 3 بار رکوردهای آن وضعیت برای او ثبت می گردید و نمره میانه به عنوان نمره وضعیت محسوب می گردید. این روند برای سه وضعیت فرود عادی، فرود روی پنجه و فرود روی پنجه پس از تصویرسازی ذهنی تکرار گردید. در هر وضعیت علاوه بر رکودهای اوج نیرو و زمان اوج، میزان نرخ بارگذاری، نمرات "میزان تلاش درک شده" و "مقیاس بصری درد" نیز اندازه گیری شدند. با توجه به آنکه طول گام مسیر دختران و پسران متفاوت بود، نمرات دو جنس با یکدیگر مقایسه نشدند، ولی مقایسه نمرات دو گروه ماهر و غیرماهر در طی سه نوبت آزمون انجام ¬شد. بنابراین، برای تحلیل آماری از تحلیل واریانس برای داده های تکرار شده استفاده شد. یافته ها: در هر سه نوبت آزمون، اوج نیروی گروه ماهر کمتر از گروه غیرماهر بود. از طرف دیگر، در هر دو گروه ماهر و غیرماهر، آموزش و اصلاح مهارت موجب کاهش اوج نیرو گردید. زمان اوج نیز در دو گروه ماهر و غیرماهر با آموزش و اصلاح مهارت افزایش یافت. میزان تلاش درک شده و مقیاس بصری درد نیز با اصلاح مهارت در هر دو گروه ماهر و غیرماهر کاهش یافتند. نتیجه گیری: طبق یافته های پژوهش، اصلاح تکنیک دوی زیگزاگ منجر به کاهش نیروی اوج و افزایش زمان اوج در اندام تحتانی شده و می توان از آن به عنوان یک برنامه پیشگیری از آسیب اندام تحتانی و به ویژه آسیب ACLنام برد. توصیه می شود مربیان و ورزشکاران برای پیشگیری و کاهش آسیب های اندام تحتانی به ویژه زانو و مچ پا در تمرینات ورزشی و مسابقات به این عوامل توجه کافی داشته باشند. واژه¬های کلیدی: دوی زیگزاگ، فرود، اصلاح تکنیک، تصویرسازی.

  چکیده انگلیسی :
  Abstract The aim of the present study was to assess the effects of landing technique modification of Zigzag running on risk factorsof lower extremities injury. 10 amateur and 10 professional students in field of physical education volunteered for this study. Subjects completed zigzag runing way in 5 steps. using the following landing styles: 1. first ground contact with entirely flatfooted, 2. first ground contact with the forefoot(flexed the trunk during landing), 3.seccond way plus mental training. Footscan was placed at fourth steps. They performed three trial for each strategy. They answered the test of borg and vas scale (ankle, knee and back) after each trial. Third and seccond strategy significantly demonstrated lesser peak vertical ground reaction force, greater peak time than first strategy. The scores of borg and vas scale significantly reduce after each phase. first ground contact with the forefoot reduced landing forces and, thus potentially reducing the force imparted to the ACL. These modifications of lower extremity biomechanics across landing conditions were similar between men and women. These findings support emphasis on trunk flexion during landing as part of ACL injury-prevention programs. Keywords: Zizag runing, landing, technique modification, mental training.


  کلید واژه ها :
  دوی زیگزاگ ◄ فرود ◄ اصلاح تکنیک ◄ تصویرسازی,Zizag runing ◄ landing ◄ technique modification ◄ mental training

  1392
  0

  صفحه اول : University of Isfahan Faculty of Physical Education & Sport Science Department of Physical Education & Sport Science M.A. Thesis Effects of landing technique modification of Zigzag runingon risk factorsof lower extremities injury Supervisor: Dr. Vahid Zolaktaf Advisor: Dr. Gholamali Ghasemi By: Maryam Azami October 2013
  فصل اول : 1-8
  فصل دوم : 9-32
  فصل سوم : 33-38
  فصل چهارم : 39-56
  فصل پنجم : 57-77
  فصل ششم :