• ورود کاربران دانشگاهی

 • ثبت نام(مطالعه آنلاین پایان نامه ها)

 • سپندا

  کاربر مهمان
  چهار شنبه 30 خرداد 1397| 54.166.160.105 :Your IP
  سامانه پایان نامه های دانشگاه اصفهان (سپندا)  عنوان :
  اثر اصلاح تکنیک فرود پرش از سکو بر برخی عوامل خطر آسیب اندام تحتانی
  انتشارات : دانشگاه اصفهان
  سال :1392
  زبان : Persian
  شماره سند : 11590
  موضوع :علوم ورزشی گرایش آسیب شناسی
  پژوهشگر : مینا فرودی
  توصیفگر لاتین : Sport injuires ? peak force ? peak time ? loading rate ? technique correction
  توصیفگر فارسی : آسیب ورزشی ◄ اوج نیرو ◄ زمان اوج ◄ نرخ بارگذاری ◄ اصلاح تکنیک
  دانشکده : دانشکده علوم ورزشی، گروه آسیب شناسی و حرکات اصلاحی
  مقطع : کارشناسی ارشد

  استاد راهنما : وحید ذوالاکتاف، غلامعلی قاسمی
  استاد مشاور : شهرام لنجان نژادیان
  سال دفاع : 1392
  شماره رکورد : 11590
  شماره راهنما : SPO2 414
  فهرست :
  فهرست مطالب

  عنوان صفحه

  فصل اول: معرفی تحقیق
  1-1- مقدمه 1
  1-2- شرح و بیان مساله 2
  1-3- اهمیت و ارزش تحقیق 3
  1-4- اهداف تحقیق 3
  1-4-1- هدف کلی 3
  1-4-2- اهداف جزئی 3
  1-5- فرضیه‌های تحقیق 4
  1-6- پیش فرض‌های تحقیق 4
  1-7- محدودیت¬های تحقیق 4
  1-7-1-محدودیت¬های ناخواسته 4
  1-7-2- محدودیت¬های محقق خواسته 4
  1-8- مفهوم شناسی واژه¬های کلیدی تحقیق 5
  1-9- قلمرو تحقیق (تعمیم پذیری) 5

  فصل دوم: ادبیات تحقیق
  2-1- مقدمه 6
  2-2- مبانی نظری تحقیق 6
  2-2-1- بیومکانیک 6
  2-2-2- کینماتیک 7
  2-2-3- کینتیک 7
  2-2-4- نیرو 7
  2-2-5- ضربه 8
  2-2-6- نیروی واکنش 8
  2-3- آسیب و عوامل موثر بر آن 8
  2-4- انواع آسیب 9

  عنوان صفحه

  2-5- آسیب لیگامنت متقاطع قدامی 9
  2-6- ریسک فاکتورهای آسیب ACL 9
  2-7- فرود 9
  2-8- آناتومی و حرکت شناسی اندام تحتانی 10
  2-8-1- اندام تحتانی 10
  2-8-1-1- مفاصل ران 10
  2-8-1-2- مفصل زانو 11
  2-8-1-3- مچ پا 12
  2-8-1-4- مفاصل پا 12
  2-8-2- عضلات اندام تحتانی 13
  2-8-2-1- عضلات ناحیه قدامی ران 13
  2-8-2-2- عضلات ناحیه خلفی ران 15
  2-8-2-3- عضلات ناحیه داخلی ران 16
  2-8-2-4- عضلات ناحیه خارجی ران 17
  2-8-2-5- عضلات چرخاننده خارجی ران 17
  2-8-2-6- عضلات ناحیه قدامی ساق 17
  2-8-2-7- عضلات ناحیه خلفی ساق 18
  2-8-2-8- عضلات ناحیه جانبی ساق 19
  2-9- تحقیقات پیشین 20

  فصل سوم: روش تحقیق
  3-1- مقدمه 21
  3-2- روش تحقیق 22
  3-3- آزمودنی¬ها 22
  3-4- مراحل اجرایی تحقیق 22
  3-5- برنامه تمرینی 22
  3-6- استاندارد سازی آزمون 23
  3-7- موارد اندازه گیری شده 23
  3-8- وسایل مورد استفاده در اندازه گیری متغیرها 23
  3-9- ویژگی¬های محل تمرین 24
  عنوان صفحه

  3-10- روش¬های آماری استفاده شده 24

  فصل چهارم: تحلیل داده¬ها
  4-1- مقدمه 25
  4-2- کشف، پالایش، و گزارش وضعیت توزیع عوامل اندازه گیری شده 26
  4-3- تعیین اثر بخشی تغییر تکنیک بر متغیرهای وابسته 28
  4-3-1- تعیین اثر بخشی اصلاح تکنیک بر اوج نیرو 28
  4-3-2- تعیین اثر بخشی تغییر تکنیک بر زمان اوج 30
  4-3-3- تعیین اثر بخشی تغییر تکنیک بر نرخ بارگذاری 33
  4-3-4- تحلیل تفاوت گروه¬های تحقیق از حیث آزمون بورگ 35
  4-3-5- تحلیل تفاوت گروه¬های تحقیق از حیث آزمون بصری درد مچ پا 37
  4-3-6- تحلیل تفاوت گروه¬های تحقیق از حیث آزمون بصری درد زانو 40
  4-3-7- تحلیل تفاوت گروه¬های تحقیق از حیث آزمون بصری درد کمر 43

  فصل پنجم: بحث و نتیجه¬گیری
  5-1- مقدمه 47
  5-2- بحث پیرامون جمعیت شناسی پژوهش 47
  5-3- بحث پیرامون یافته¬های استنباطی پژوهش 48
  5-3-1- تغییرات اوج نیرو 48
  5-3-2- تغییرات زمان اوج 49
  5-3-3- تغییرات نرخ بار گذاری 49
  5-3-4- تغییرات مقیاس¬های بورگ و درد (VAS) 49
  5-4- نتیجه گیری کلی 50
  5-5- پیشنهادهای برآمده از پژوهش 51
  5-5-1- پیشنهادات کاربردی 51
  5-5-2- پیشنهادات مطالعاتی 51

  منابع و مأخذ
  فهرست منابع 52


  چکیده :
  چکیده: مقدمه و اهداف: فرود مهارتی است که در بسیاری از ورزش¬های انفرادی و تیمی به¬کار می¬رود. فرود صحیح نه تنها منجر به ارتقاء اجرا می¬گردد، بلکه از آسیب¬های ناشی از نیروی واکنش زمین می¬کاهد. هدف از این تحقیق اصلاح تکنیک فرود در فرود از سکو بود تا بتوان میزان اثر اصلاح تکنیک را بر سه ریسک فاکتور آسیب اندام تحتانی (اوج نیرو، زمان اوج و نرخ بارگذاری) بررسی نمود. علاوه بر سه متغیر عینی فوق، اثر اصلاح تکنیک بر نمرات دو متغیر ذهنی نیز بررسی شد. این متغیرها عبارت بودند از مقیاس تلاش درک شده بورگ (RPE) و مقیاس بصری درد (V AS) . روش مطالعه: آزمودنی¬ها شامل10 دختر و 10 پسر بود. آزمون¬های عینی توسط دستگاه فوت اسکن انجام شد. این دستگاه قادر است که میزان اوج نیرو و زمان اوج را هنگام فرود پا ثبت نماید. ارتفاع سکوی پرش برای تمام آزمودنی¬ها 40 سانتیمتر بود. برای اطمینان از صفر بودن سرعت اولیه، آزمودنی¬ها بجای پرش، خود را از سکو بر روی صفحه فوت اسکن رها می¬کردند. پرش از سکو در دو وضعیت فرود آزاد و فرود اصلاح شده (بر روی پنجه همراه با خم شدن زانو و تنه) انجام شد. در هر وضعیت علاوه بر رکودهای اوج نیرو و زمان اوج، نمرات RPEو VAS نیز اندازه¬گیری شدند. از تقسیم اوج نیرو بر زمان اوج، نمره نرخ بارگذاری محاسبه گردید. در هر وضعیت، رکوردها 6 بار ثبت گردید و نمره میانه به عنوان نمره فرد محسوب شد. تحقیق دارای دو متغیر مستقل جنسیت و وضعیت پرش بود. بنابراین، برای تحلیل آماری از تحلیل واریانس برای داده¬های تکراری استفاده شد. یافته¬ها: در هر دو گروه جنسیتی، آموزش و اصلاح مهارت موجب کاهش اوج نیرو گردید. زمان اوج نیز در دو گروه با آموزش و اصلاح مهارت افزایش یافت. نرخ بارگذاری نیز در هر دو گروه کاهش یافت. میزان تلاش درک شده و مقیاس بصری درد نیز با اصلاح مهارت در هر دو کاهش یافتند. نتیجه گیری: طبق یافته¬های پژوهش، اصلاح تکنیک فرود منجر به کاهش نیروی اوج و افزایش زمان اوج و در نهایت کاهش نرخ بارگذاری از(94/521 ±)76/748 به (19/49±)14/119 در کل آزمودنی ها شده و می¬توان از آن به عنوان یک برنامه پیشگیری از آسیب اندام تحتانی و به ویژه آسیب ACLنام برد. توصیه می¬شود مربیان و ورزشکاران برای پیشگیری و کاهش آسیب¬های اندام تحتانی به ویژه زانو و مچ پا در تمرینات ورزشی و مسابقات به این عوامل توجه کافی داشته باشند. واژه¬های کلیدی: آسیب ورزشی، اوج نیرو، زمان اوج، نرخ بارگذاری، اصلاح تکنیک

  چکیده انگلیسی :
  Abstract Introduction: Landing is a technique used in many individual and team sports. Correct landing not only improves the performance of an athlete, but also reduces injuires caused by ground reaction force. In this research, correct landing techniques were investigated to improve stage landing and to evaluate their effects on three lower extremity risk factors including loading rate. Peak force and peak time. In addition to three aforementioned visual variables (loading rate, peak force and peak time), the effects of correct landing techniques on two subjective variables named Borg scale of Rate of Perceived Exertion (RPE) and Visual Analog Scale for Pain (VAS) were also taken into account. Study Method: In each experiment, ten boys and ten girls participated. Objective experiments were carried out by an instrument named Foot Scan. This device is able to record peak force and peak time as athlete’s foot lands on the ground. The height of landing stage for all experiments was stable (40 cm) as well. Instead of jumping, participants were asked to drop down from stage onto foot scan board to ensure that initial velocity equals zero. Landing onto the board was done in two different approaches, landing freely and landing based on correct techniques. In the latter, the participants should land on their toe and also fold their knee and body. In the both landing approaches, however, all variables including peak force, peak time, RPE and VAS values were measured and recorded. Loading rate index was calculated by dividing peak force value by peak time. Each experiment was repeated six times and the arithmetic mean of the results was reported as participant’s score. Sex and landing positions were considered as two independent variables in all set of experiments. Thus, repeated measure ANOVA was used for statistical analysis. Findings: In both boy and girl, training and correcting of landing skill led to reduction in peak force value. Moreover, in both groups, peak time was increased accordingly. Finally, training and correcting landing technique to decrease in loading rate, VAS and RPE values in both groups. Conclusions: According to this investigation, correcting landing technique results in decrease of peak force and increase of peak time. The results also show that landing technique correction decreases loading rate which means lower stress will be experienced by athlete during landing. Thus, these results can be usefully put into practice by implementing a preventive program to reduce lower extremity damage, especially ACL. In order to prevent and minimize lower extremity injuires, especially knee and ankle injuries, it is recommended that both athletes and trainers pay special attentions to these criteria. Key words: Sport injuires, peak force, peak time, loading rate, technique correction


  کلید واژه ها :
  آسیب ورزشی ◄ اوج نیرو ◄ زمان اوج ◄ نرخ بارگذاری ◄ اصلاح تکنیک,Sport injuires ◄ peak force ◄ peak time ◄ loading rate ◄ technique correction

  1392
  0

  صفحه اول : University of Isfahan Faculty of Sport Science Department of Sport Injury & Corrective Exercise M. A. Thesis Effects of landing technique modification of In-depth jump on risk factors of lower extremities injury Supervisors: Dr. Vahid Zolaktaf Dr. Gholamali Ghasemi Advisor: Dr. Shahram Lenjannejadian By: Mina Foroudi March 2014
  فصل اول : 1-5
  فصل دوم : 6-20
  فصل سوم : 21-24
  فصل چهارم : 25-46
  فصل پنجم : 47-63
  فصل ششم :