• ورود کاربران دانشگاهی

 • ثبت نام(مطالعه آنلاین پایان نامه ها)

 • سپندا

  کاربر مهمان
  یکشنبه 3 تیر 1397| 54.81.112.7 :Your IP
  سامانه پایان نامه های دانشگاه اصفهان (سپندا)  عنوان :
  اثر آموزش بازی محور بر میزان یادگیری فوتبال
  انتشارات : دانشگاه اصفهان
  سال :1387
  زبان : Persian
  شماره سند : 4678
  موضوع :
  پژوهشگر : فراس مصطفی حسینو
  توصیفگر لاتین : ?????? Sport science ? Training ? Game approach teaching ? Learning ? Traditional training ? Modified game ? Small sized game ? Football ? Soccer
  توصیفگر فارسی : تربیت بدنی ◄ 1387 ◄ آموزش ◄ شیوه سنتی ◄ یادگیری ◄ آموزش بازی محور ◄ آموزش مهارت محور ◄ بازی اصلاح شده ( فوتبال) ◄ بازی کوچک شده ( فوتبال) ◄ تاکتیک ◄ تکنیک
  دانشکده : دانشکده تربیت بدنی ، گروه تربیت بدنی
  مقطع : کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی

  استاد راهنما : دکتر محمد مرندی
  استاد مشاور :
  سال دفاع : 1387
  شماره رکورد : 4678
  شماره راهنما : SPO2 122
  فهرست : فهرست مطالب
  عنوان صفحه
  فصل اول: شرح و بیان مسئله پژوهشی
  1-1- مقدمه 2
  1-2- شرح و بیان مساله پژوهش 3
  1-3- اهمیت و ارزش تحقیق 4
  1-4- اهداف تحقیق 4
  1-4-1- هدف کلی 4
  1-4-2- اهداف ویژه 4
  1-5- فرضیه ها تحقیق 4
  1-6- محدودیت های تحقیق 5
  1-6-1- محدودیت های محقق خواسته 5
  1-6-2- محدودیت های اجتناب ناپذیر 5
  1-7- واژه ها و اصطلاحات کلیدی 6
  1-7-1- آموزش مهارت محور یا سنتی 6
  1-7-2- آموزش بازی محور 6
  1-7-3- بازی کوچک شده 6
  1-7-4- بازی اصلاح شده 6
  1-7-5- میزان یادگیری 7
  1-7-5- تاکتیک 7
  1-7-6- تکنیک 7
  1-8- تعاریف عملیاتی 7
  1-8-1- مهارت های فوتبال 7

  فصل دوم: ادبیات تحقیق
  2-1- تاریخچه بازی کوچک شده 8
  2-2- مبانی تئوری تحقیق 9
  2-2-1- بازی اصلاح های فوتبال 9
  2-2-2- اصول و قواعد عمومی بازی کوچک شده 10
  2-2-3 - تمرینات نوجونان و کودکان 11
  2-2-4- توصیف مدلی دریفوس 12
  2-2-5- انتقال دانش و علم 12
  2-2-6- تأثیر خستگی بر یادگیری 13
  2-2-7- روش های عمومی آموزش فوتبال 13
  2-2-8- روش های آموزشی فوتبال مدرن 14
  2-2-8-1- روش تمرینی 15
  2-2-8-2- روش بازی 15
  2-2-8-3- روش مختلط 15
  2-2-9- آموزش مهارت های فوتبال 18
  2-2-9-1- معرفی مهارت 19
  2-2-9-2- نمایش مهارت 20
  2-2-9-3- توضیح مهارت 20
  2-2-10-اطلاعات برای انجام تمرینات 22
  2-2-10-1- شکل تاکتیک و انواع آن 22
  2-2-10-2- تکنیک 22
  2-3- پیشینة تحقیق 24
  فصل سوم: روش تحقیق
  3-1- روش تحقیق 34
  3-2- جامعة آماری 34
  3-3- حجم روش نمونه گیری 35
  3-4- روش اجرای تحقیق 35
  3-5- تفاوت دو برنامه(متغیرهای تحقیق) 36
  3-6- ابزار گرد آوری داده ها 36
  عنوان صفحه
  3-7- مراحل انجام تحقیق 36
  3-7-1- هماهنگی با مسئولین 36
  3-7-2- توجیه ازمودنی ها 37
  3-7-3- نحوه ارزیابی و اجرای آزمون های تحقیق 37
  3-8- ابزار تجزیه و تحلیل 37
  فصل چهارم:یافته های پژوهش و تجزیه و تحلیل آماری
  4-1- مقدمه 38
  4-2-بررسی ویژگیهای توصیفی 38
  4-3- یافته های پژوهش 41
  4-3- فرضیه اول 41
  4-3- فرضیه دوم 43
  4-3- فرضیه سوم 44
  4-3- فرضیه چهارم 46
  4-3- فرضیه پنجم 47
  4-3- فرضیه ششم 48
  4-3- فرضیه هفتم 50
  فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
  5-1- مقدمه 54
  5-2- بحث ونتیجه گیری 55
  5-2-1- فرضیه اول 55
  5-2-2-- فرضیه دوم 56
  5-2-3 فرضیه سوم 57
  5-2-4- فرضیه چهارم 58
  5-2-5 فرضیه پنجم 59
  5-2-6 فرضیه ششم 59
  5-2-7 فرضیه هفتم 60
  5-3- بحث کلی 61
  5-4- پیشنهادهای کاربردی 62
  عنوان صفحه
  5-5- پشنهادهای پژوهش 62
  پیوست ها 63
  آزمون حمل توپ 63
  آزمون در یبل کردن 64
  آزمون ضربه های نرم کنترلی 65
  آزمون پاس بلند(زمینی) 66
  آزمون پاس کوتاه (دیواری) 67
  آزمون سی متر سرعت 68
  مثالی از تمرینات بازی کوچک شده 69
  فرم ثبت اطلاعات تحقیق 70
  منابع و مآخذ 71  چکیده :
  چکیده: زمینه: بر اساس تحقیقات انجام شده، آموزش مهارتهای پایه فوتبال در رده سنی نونهالان و نوجوانان با استفاده از روش بازی محور می تواند موجب پیشرفت بهتر نوآموزان گردد. هدف از این پژوهش، اثر سنجی روش بازی محور در مقایسه با روش سنتی در آموزش کودکان 9 تا 12 ساله است. روش شناسی : تحقیق حاضر با روش تحقیق تجربی انجام شده است. نمونه آماری این تحقیق شامل 65 بازیکن 9-12 سال دو مدرسه فوتبال (دانشگاهیان، اصفهان، ایران؛ و حطین، لاذقیه، سوریه) بود. آزمودنی ها در هر کشور، با روش تصادفی جفت شده در دو گروه کنترل و تجربی قرار گرفتند. از آزمودنی ها پیش و پس آزمون بعمل آمد. دوره تمرین شامل 8 هفته و 3 جلسه در هفته بود. زمان مفید هر جلسه تمرین برای هر دو گروه یکسان و نود دقیقه بود، گروه کنترل با روش سنتی و گروه تجربی با روش بازی محور مورد آموزش قرار گرفتند. آزمون ها شامل 3 آزمون پایه ساده دوی سرعت 30 متر، پاس کوتاه ، و پاس بلند: و همچنین 3 آزمون پایه پیچیده روپایی، حمل توپ، و دریبل بود. مقایسه های آماری توسط تحلیل کوواریانس بعمل آمد. یافته ها : گروه کنترل در هیج یک از آزمون های آسان پایه پیشرفت نداشت. در حالیکه گروه تجربی در هر سه آزمون پیشرفت داشت. گروه کنترل و گروه تجربی هر دو در آزمونی ها پیچده پایه فوتبال پیشرفت داشتند، ولی پیشرفت گروه تجربی بیشتر بود. بحث و نتیجه گیری : تحقیق حاضر برتری روش بازی محور را نسبت به روش سنتی نشان داد. با توجه به آنکه تحقیق در سنین رشد و روی افراد نابلغ صورت گرفته است و بلوغ در اجرای مهارت های فوتبال موثر است، افزایش طول دوره آموزشی از 8 هفته به 12 تا 16 هفته احتمالا مزیت روش بازی محور به روش سنتی را با وضوح بیشتری نشان خواهد داد. کلمات کلیدی : آموزش بازی محور، بازی کوچک شده، بازی اصلاح شده، آموزش مهارت محور یا سنتی .

  چکیده انگلیسی :
  Abstract Background: On the basis of previous research, it is likely that with the use of Game Approach Teaching (GAT), skill acquisition in soccer is better accomplished by children of primary school age to teenagers. The objective of this study was to evaluate the effects of GAT method in teaching soccer to 9-12 years old children and to compare the results with effects of Traditional Teaching Method (TTM). Methodology: This is an experimental study. The sample included 65 young players (9-12 years) from two soccer teaching schools (Daneshgahyan, Isfahan, Iran; and Hotin, Lattakia, Syria). In both countries, the samples were allocated in two control and experimental groups by matched random method. For both groups, pre and post tests were administered before and after 8 weeks intervention (3 sessions per week for 90 minutes useful time). The control group was taught by TTM and the experimental group by GTM methods. The assessment included 3 simple fundamental skills tests (namely 30 meter sprinting, short passing, and long passing) and 3 difficult fundamental skills tests (namely dribbling, running with ball, and ball handling). The statistical analysis was based on ANCOVA. Results: The control group had progress in none of 3 simple fundamental tests, whilst the experimental group made progress in all of them. Both control and experimental groups made progress in 3 difficult fundamental tests, though the experimental group had better achievements. Discussions and Conclusions: This study demonstrated the advantages of GAT over TTM for teaching soccer. Considering the facts that the study was carried out on young and immature children, and that maturity is important for performing soccer skills, it seems that extending the intervention time for a period of 12 to 16 weeks could even demonstrate more clear evidence supporting GTM. Keywords: Traditional Teaching Method, Game Approach Teaching, Small-sided game, Modified game.


  کلید واژه ها :
  تربیت بدنی ◄ 1387 ◄ آموزش ◄ شیوه سنتی ◄ یادگیری ◄ آموزش بازی محور ◄ آموزش مهارت محور ◄ بازی اصلاح شده ( فوتبال) ◄ بازی کوچک شده ( فوتبال) ◄ تاکتیک ◄ تکنیک,فوتبال Sport science ◄ Training ◄ Game approach teaching ◄ Learning ◄ Traditional training ◄ Modifie

  تیر 1387
  0

  صفحه اول : Isfahan University Faculty of physical education and Exercise Sciences Department of physical education M.A. Thesis Effects of game approach teaching on the rate of learning soccer Supervisor Dr. Sayed.Mohammad. Marandi Advisor Dr. Vahid. Zolaktaf BY FIRAS MUSTAFA HSEINOW JULY 2008
  فصل اول :
  فصل دوم :
  فصل سوم :
  فصل چهارم :
  فصل پنجم :
  فصل ششم :