• ورود کاربران دانشگاهی

 • ثبت نام(مطالعه آنلاین پایان نامه ها)

 • سپندا

  کاربر مهمان
  شنبه 16 فرودرین 1399| 3.233.220.21 :Your IP
  سامانه پایان نامه های دانشگاه اصفهان (سپندا)  عنوان :
  اثر بازی های اکتشافی بر یادگیری مهارت های اجتماعی – هیجانی دانش آموزان پسر مقطع ابتدایی
  انتشارات : دانشگاه اصفهان
  سال :1392
  زبان : Persian
  شماره سند : 11066
  موضوع :تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی
  پژوهشگر : محمد بابایی
  توصیفگر لاتین : Social – Emotional learning , exploring game , Task articulation , Peer Relationship , Self - regulation
  توصیفگر فارسی : بازی های اکتشافی ? یادگیری اجتماعی – هیجانی ? خودتنظیمی ? روابط همسالان ? سازماندهی تکلیف
  دانشکده : دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، گروه تربیت بدنی و
  مقطع : کارشناسی ارشد

  استاد راهنما : مریم نزاکت الحسینی
  استاد مشاور : احمد عابدی
  سال دفاع : 1392
  شماره رکورد : 11066
  شماره راهنما : SPO2 390
  فهرست : فهرست مطالب
  عنوان صفحه

  فصل اول: شرح و بیان مساله پژوهشی
  1-1-مقدمه 1
  1-2-بیان مساله 2
  1-3-ضرورت واهمیت پژوهش اهداف پژوهش 5
  1-4- هدف کلی 6
  1-4-1. اهداف احتصاصی 6
  1-4-2 فرضیه های پژوهش 6
  1-5. محدودیت های پژوهش 7
  1-5-1. محدودیت های محقق خواسته 7
  1-5-2. محدودیت های اجتناب ناپذیر 7
  1-6-تعاریف واژه ها واصطلاحات 7
  1-6-1. تعاریف نظری 7
  1-6-2. تعاریف عملیاتی 7
  فصل دوم ادبیات و پیشینه پژوهش
  2-1. مقدمه 9
  2-2. آشنایی با برخی مفاهیم 9
  2-2-1. هوش هیجانی 9
  2-2-2. ظهور مفهوم هوش هیجانی 10
  2-2-3. هوش کلی و هوش هیجانی 11
  2-2-4. تعاریف هوش هیجانی 12
  2-2-5. دیدگاه های موجود در باب هوش هیجانی 14
  2-2-5-1. دیدگاه توانایی( پردازش اطلاعات) 14
  2-2-5-2. دیدگاه ترکیبی هوش هیجانی 14
  2-2-6. مفهوم هوش هیجانی از دیدگاه بار – ان 15
  2-2-7. خرده مقیاس های هوش هیجانی بار – ان 15
  2-2-8. مفهوم هوش هیجانی از دیدگاه گلمن، بویاتزیس و ری 18
  2-2-9. شاخص های هوش هیجانی 19
  2-2-10. ابعاد تاثیر پذیر از هوش هیجانی 19
  2-2-11. آموزش هوش هیجانی 20

  عنوان صفحه

  2-3. یادگیری اجتماعی – هیجانی 21
  2-3-1. تعریف یادگیری اجتماعی - هیجانی 21
  2-3-2. ویژگی های یادگیری اجتماعی – هیجانی 21
  2-3-3. فواید یادگیری اجتماعی – هیجانی 21
  2-4. بازی 22
  2-4-1. تعریف بازی 22
  2-4-2. پیشینه بازی 23
  2-4-3. نظریه های بازی 24
  2-4-3-1. نظریه های کلاسیک بازی 24
  2-4-3-2. نظریه های معاصر 24
  2-4-4. طبقه بندی بازی 26
  2-4-4-1. طبقه بندی پرز 26
  2-4-4-2. طبقه بندی شارلوت بوهلر 26
  2-4-4-3. طبقه بندی پیاژه 26
  2-4-5. بازی های اکتشافی 27
  2-4-5-1. تعریف بازی های اکتشافی 27
  2-4-5-2. قواعد بازی های اکتشافی 28
  2-4-5-3. تجزیه وتحلیل بازی های اکتشافی در فرایند یادگیری 28
  2-5. پیشینه پژوهش 29
  2-5-1. پژوهش های داخلی 29
  2-5-2. پژوهش های خارجی 31
  2-6. جمع بندی 33
  فصل سوم: روش شناسی پژوهش
  3-1. مقدمه 34
  3-2. روش تحقیق 34
  3-3. جامعه آماری 34
  3-4. حجم نمونه و روش نمونه گیری 35
  3-5. متغیر های پژوهش 35
  3-6. ابزار پژوهش 35
  3-6-1. پرسشنامه یادگیری اجتماعی – هیجانی (کرین و همکاران) 35
  3-6-2. پایایی پرسشنامه 36
  عنوان صفحه

  3-6-3. روایی پرسشنامه 36
  3-7. شیوه اجرای پژوهش 36
  3-8. برنامه مداخله 37
  3-9. رویکرد پژوهشگر در اجرای مداخله 38
  3-10. روش تجزیه و تحلیل داده های پژوهش 38
  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته ها
  4-1. مقدمه 39
  4-2. نتایج توصیفی 39
  4-3. یافت های استنباطی 40
  فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
  5-1. مقدمه 46
  5-2خلاصه ای از بیان مساله و روش اجرای پژوهش 46
  5-3یافته ها به طور کلی و به تفکیک اهداف پژوهش 47
  5-4. بحث و نتیجه گیری و مقایسه یافته های همخوان و نا همخوان 48
  5-5. پیشنهادهای عملی برخواسته از پژوهش 52
  5-6. پیشنهادهای پژوهشی برای پژوهشگران دیگر 52
  منابع و مآخذ 54
  پیوست ها 58


  چکیده :
  چکیده هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر بخشی بازی های اکتشافی بر یادگیری اجتماعی – هیجانی دانش آموزان مدارس ابتدایی می باشد. پژوهش از نوع نیمه تجربی بوده و بر روی 50 نفر از دانش آموزان 6 تا 12 سال در شهر دستناء در استان چهارمحال و بختیاری به انجام رسید. شرکت کنندگان در پژوهش به صورت در دسترس و هدفمند انتخاب شده و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. گروه آزمایش 12 هفته بازی های اکتشافی را در ساعات درس تربیت بدنی به انجام رسانده و در این مدت گروه کنترل فعالیت های معمول ساعات درس تربیت بدنی را به انجام می رساندند. از هر دو گروه حاضر در پژوهش پیش آزمون و پس آزمون به عمل آمد. ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه یادگیری اجتماعی – هیجانی کرین و همکاران (2009) بود که برای جمع آوری داده های پژوهش از آن استفاده شد. برای تجزیه وتحلیل آماری از آزمون تحلیل واریانس بین گروهی با اندازه گیری مکرر (05/0= ?) استفاده گردید. اختلاف معنی داری در یادگیری اجتماعی – هیجانی بین گروه های تجربی و کنترل در پیش آزمون و پس آزمون مشاهده گردید. نتایج نشان داد که 12 هفته بازی های اکتشافی اثر معنی داری بر یادگیری اجتماعی – هیجانی (سازماندهی تکلیف، روابط همسالان، خودتنظیمی) دانش آموزان داشته است بنابراین به نظر می رسد که بازی های اکتشافی می توانند به عنوان یک روش تمرینی مناسب جهت بهبود و پیشبرد یادگیری اجتماعی – هیجانی دانش آموزان مدارس ابتدایی مورد استفاده قرار گیرند. واژگان کلیدی: بازی های اکتشافی، یادگیری اجتماعی – هیجانی، خودتنظیمی، روابط همسالان، سازماندهی تکلیف

  چکیده انگلیسی :
  Abstract The purpose of the present study was to investigate the effect of exploring games on social-emotional learning in male primary school students. A quasi-experimental study was conducted on a number of 50 students aged between 6 and 12 years old in Dasstena, Chaharmahal-Bakhtiari Province. The participants were selected through convenience sampling and were randomly assigned to experimental and control groups. The experimental group received 12 weeks of exploring games; however, the control group performed their routine physical activities in their PE classes. Both groups participated in a pre-test and post-test. Coryne and et al (2009) Questionnaire was used to collect the data. A between groups ANOVA with repeated measures (?=0/05) was used to analyze the collected data. A significant difference was found between the experimental and control groups in pre-test and post-test (p< .05) in social-emotional learning. The results showed that 12 weeks of exploring games had a significant effect on social-emotiona skills (Task articulation, peer relationship, self-regulation.). Therefore, it can be concluded that exploring games can be an appropriate training method to help improving social-emotional skills in primary school students. Keywords: Social – Emotional learning, exploring game, Task articulation, Peer Relationship, Self - regulation


  کلید واژه ها :
  بازی های اکتشافی ? یادگیری اجتماعی – هیجانی ? خودتنظیمی ? روابط همسالان ? سازماندهی تکلیف,Social – Emotional learning , exploring game , Task articulation , Peer Relationship , Self - regulation

  1392
  0

  صفحه اول : University of Isfahan Faculty of physical Education & sport sciences Departman of Motor Behavior M.A.Thesis The Effect of Exploring Games on Social Emotional Learning in Male Primary School Students. Supervisor: Dr. Maryam Nezakat Alhoseini Advisor: Dr. Ahmad Abedi By: Mohammad Babaei Octobr 2013
  فصل اول : 1-8
  فصل دوم : 9-33
  فصل سوم : 34-38
  فصل چهارم : 39-45
  فصل پنجم : 46-67
  فصل ششم :